Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2020 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2021 г, за ГФО 2020 г- 30.09.2021 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 20 700 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 19.01.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

02.03.2021 г.

действаща за

2021 г

Вижте повече


Полезни връзки


Политика за защита на личните данни
На „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД при извършването на административни услуги

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, АВЕ КОМЕРС ЕООД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 103134023
 3. Седалище и адрес на управление, адрес на упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. Варна, 9 000, район Одесос, ул.“Дръзки“ 13.
 4. Е-mail: otcheti.firmi@gmail.com
 5. телефон.: 052 630 087
 6. Вписано, като администратор на лични данни в КЗЛД под рег.№ 150565.

Информация относно компетентния надзорен орган


 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  3.
  Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
  4.
  Телефон:02 915 3 518
  5.
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

„АВЕ КОМЕРС“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на административни услуги, свързани с вписвания на обстоятелства и обявяване на актове в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ и други подобни административни услуги и във връзка с това, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД по договор с Вас;

 • За целите на легитимния интерес на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД извършва услугите, свързани с вписване на обстоятелства и обявяването на актове в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ и други подобни услуги, съвместно с адвокат, който обслужва правната страна на услугите. „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и адвокатът, с когото дружеството извършва съвместно услугите на своите клиенти, са съвместни администратори на личните Ви данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството:

 • индивидуализация на страна по договора;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните, когато е необходимо;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.

 • Във връзка с евентуални правни спорове.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: данни необходими за Вашата индивидуализацията, изисквани от съответните правни норми.

 • Цел за която се събират данните: Изпълнение на договора ни с Вас.

 • Основание за обработка на личните Ви данни: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни, които не са публични и остават за ползване само от съвместните администратори- телефон, адрес на електронна поща.

 • Цел, за която се събират данните: Тези данни са ни необходими, за да се свързваме с Вас във връзка с извършваната от нас услуга.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обръщайки се към нас за извършване на услуга и съвсемстните администратори приемайки задачата по извършването на търсената от Вас услуга, между „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Други данни, които „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR и осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършените от нас услуги.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването договор, между „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,

 • каквато и да е друга чувствителна информация

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не събира и не обработва лични данни на деца.

(4) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД събира личните данни, както от лицата, за които се отнасят, така и от администратори и обработващи техните лични данни.

(5) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок с оглед изпълнението на договора с Вас и легитимните интереси на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД предава Вашите лични данни на съответните регистри, в които желаете вписване на обстоятелства или обявяване на актове, съответно търговския регистър, регистър БУЛСТАТ или други подобни, както и на съвместния администратор на личните Ви данни.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, например за целите на счетоводната отчетност, статистиката, информационната сигурност и др.подобни.

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД няма да предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Тогава, когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, на основание чл.6, ал.1, б. (а) GDPR, можете да откажете всички или част от Вашите лични данни повече да бъдат обработвани от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД. В този случай, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) В този случай, „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма без ненужно забавяне, в едномесечен срок.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като отправите искане до „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД в удобна за Вас писмена форма.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД;

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не е задължено да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД в удобна за Вас форма, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД няма да изтрие данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД с писмено искане в удобна за Вас форма и след като удостоверите самоличността си.

(2) Вие можете да поискате от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. (1) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД обработва личните Ви данни съвместно със съвместният администратор на личните Ви данни- адвокат, който обслужва правната страна на услугите, извършвани от нас.

(2) Съвместният администратор носи отговорност да не разпространява без Ваше разрешение личните Ви данни. Всички останали отговорности във връзка със съхранението и обработването на личните Ви данни принадлежат на „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД;

(3) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД предоставя за публикуване Вашите лични данни на регистрите, в които желаете вписване или обявяване на актове на хартия или по електронен път;

(4) „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД не предава личните Ви данни на други лица, освен гореизброените и освен в изпълнение на законосъобразни искания от страна на държавни органи в рамките на техните правомощия и не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни в удобна за Вас форма, съдържаща изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта