Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за 2018 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите- 31.03.2019 г, за ГФО 2018 г- 30.06.2019 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 15 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.06.2018 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

04.01.2019 г-

действаща за

2019 г

Вижте повече


Полезни връзки


Нормативна база

Актуална към 04.01.2019 г


Търговски закон


Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел


Закон за регистър БУЛСТАТ


Закон за лечебните заведения


Закон за кооперациите


Закон за задълженията и договорите


Закон за малките и средните предприятия


Закон за счетоводството


Закон за ограничаване на плащанията в брой


Закон за данъците върху доходите на физическите лица


Закон за корпоративното подоходно облагане


Закон за данък върху добавената стойност


Закон за акцизите и данъчните складове


Закон за местните данъци и такси


Закон за здравното осигуряване


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г


Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г


Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя


Закон за здравословни и безопасни условия на труд


Закон за мерките срещу изпирането на пари


Закон за мерките срещу финансирането на тероризма


Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания


Закон за ограничаване на административното регулиране и административния  контрол върху стопанската дейност


Закон за административните нарушения и наказания


Кодекс за социално осигуряване


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс


Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност


Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове


Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари


Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър


Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията


Инструкция № 5/2005 г за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта