Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2020 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2021 г, за ГФО 2020 г- 30.09.2021 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 20 700 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 19.01.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

02.03.2021 г.

действаща за

2021 г

Вижте повече


Полезни връзки


Нормативна база

Актуална към 02.03.2021 г


Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г

Търговски закон


Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел


Закон за регистър БУЛСТАТ


Закон за лечебните заведения


Закон за кооперациите


Закон за задълженията и договорите


Закон за малките и средните предприятия


Закон за счетоводството


Закон за ограничаване на плащанията в брой


Закон за данъците върху доходите на физическите лица


Закон за корпоративното подоходно облагане


Закон за данък върху добавената стойност


Закон за акцизите и данъчните складове


Закон за здравното осигуряване


Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя


Закон за здравословни и безопасни условия на труд


Закон за мерките срещу изпирането на пари


Закон за мерките срещу финансирането на тероризма


Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания


Закон за ограничаване на административното регулиране и административния  контрол върху стопанската дейност


Закон за административните нарушения и наказания


Кодекс за социално осигуряване


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс


Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари


Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър


Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията


Инструкция № 5/2005 г за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта