Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2020 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2021 г, за ГФО 2020 г- 30.09.2021 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 20 700 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 19.01.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

02.03.2021 г.

действаща за

2021 г

Вижте повече


Полезни връзки


Често задавани въпроси

Кликнете върху даден въпрос, за да видите отговора.

За колко време става регистрацията на фирма?

Искам да си регистрирам фирма- ЕООД и срещам различни обяви, че това става експресно, като времето варира от 1 ден, дори няколко часа, до 1 седмица. За колко време става в действителност регистрацията на фирма?

 

От 12.11.2015 г влезе в сила промяна в Закона за Търговския регистър, според която разглеждането на постъпили документи за регистрация на нова фирма и произнасянето по тях става до края на следващия работен ден.

 

Това означава, че до края на деня, следващ деня на подаването на документите Вашата нова фирма трябва да бъде регистрирана и Вие да получите ЕИК за нея.

 

Удължаване на този срок може да се получи, ако към заявлението не са приложени всички документи или не е платена дължимата държавна такса. В този случай се дава указание да се представят съответните документи и се определя срок за изпълнение на указанието до 3 работни дни, след което регистрацията се извършва, или ако указанието не се изпълни, следва отказ.

 

За всички останали регистрации- промени, прекратявания, заличавания, прехвърляне и т.н. важат досегашните разпоредби на ЗТР- вписването на заявените обстоятелства трябва да стане на четвъртия работен ден, след подаването, като изключение от това правило е срокът за обявяване на годишни финансови отчети, който остава неопределен.

 

Регистрацията на фирма не може да стане веднага в момента на подаването, тъй като тя става в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Към когото и да се обърнете за тази услуга, регистрацията на Вашата фирма ще стане там. Всички постъпили заявления, независимо дали подадени на гише в Агенцията или по електронен път и независимо от това от кого са подадени, се подреждат по реда на постъпването им в единна обща национална база, след което се разглеждат по реда на постъпването им. Това означава, че няма как да се знае кой точно ще разгледа дадено заявление, тъй като при тази система може заявление, подадено в Лом например, да бъде разгледано от длъжностно лице в Бургас.

 

Това, което някои колеги дават на клиентите си в момента на подаването на заявлението не е удостоверение за регистрирана фирма в Агенция по вписванията. Това е копие от Вашето собствено заявление за вписване с входящ номер. Този документ не е за регистрирана фирма и с него не можете да работите. Той удостоверява, че просто имате внесено заявление за регистрация с този входящ номер. Нищо повече!

 

Удостоверението Ви с вписан в него 9-цифрен ЕИК /Булстат/ ще излезе след регистрацията на фирмата, което трябва да стане до края на следващия ден, след подаването на документите за регистрация в търговския регистър.

Трябва ли да публикуваме годишен доклад за дейността, заедно с годишния финансов отчет?

Управител съм на неработещо предприятие и сега научих, че заедно с годишния финансов отчет трябва да публикуваме и годишен доклад за дейността. Вярно ли е това и какво представлява този годишен доклад за дейността?

Щом предприятието Ви, независимо от това какво е то- ООД, ДЗЗД или нещо друго, не извършва дейност и не е част от група, то то не подлежи на задължителен финансов одит. Следователно, на основание чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството за него не сте задължени да изготвяте годишен доклад за дейността, който да бъде приеман от общото събрание на съдружниците и публикуван.

 

 

Имам регистрирано ООД преди повече от 10 г, което никога не е работило. Какво ще стане, ако не го пререгистрирам?

Съдружник и управител съм в ООД, което е регистрирано през 1999 г, но никога не е извършвало дейност. Да пререгистрирам ли това дружество или да се възползваме от възможността държавата служебно да го заличи? Биха ли възникнали някакви негативни последици за нас- глоби, такси и т.н.?


Съгласно сега действащия Закон за търговския регистър, ако до 31.12.2011 г не пререгистрирате фирмата си, то тя служебно ще бъде прекратена и обявена в ликвидация, след което ако до 31.01.2017 г не правите нищо и всичко останало е наред, агенция по вписванията служебно ще заличи Вашето ООД.

Какво, обаче може да не бъде наред? При прекратяването и обявяването в ликвидация на Вашето ООД ще Ви бъде назначен ликвидатор, най-вероятно самият Вие, тъй като сте управител, и ще Ви бъде определено възнаграждание.

Независимо от размера на определеното възнаграждание и независимо от това дали го начислявате и/или получавате, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, върху по-високата стойност между така определеното Ви възнаграждание и минималния осигурителен праг за управленски персонал за съответния вид икономическа дейност /средно около 800 лв месечно/ се дължат осигурителни вноски. Т.е. независимо от това дали дружеството има активи или не, независимо от това дали някога е работило или не, то в един момент ще стане длъжник най-малко на Националния осигурителен институт /НОИ/.

Това означава, че или някой трябва да плати тези осигуровки, или дружеството НЯМА ДА МОЖЕ да бъде заличено служебно, а Вие като ликвидатор ще сте длъжен да поискате от съответния Окръжен съд да обяви дружеството Ви в несъстоятелност. Ако фирмата бъде обявена в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори /в случая НОИ/, то до две години след датата на обявяване на несъстоятелността, Вие няма да можете да бъдете управител, член на управителен или контролен орган на дружество и/или едноличен търговец.

Освен това за срока, през който дружеството е в ликвидация, независимо от това, че няма имущество и дейност, ще продължават да текат различни задължения, включително и за подаване на годишни данъчни декларации и отчети за дейността пред НАП и НСИ, както и за публикуването на годишни финансови отчети в търговския регистър, като за пропускане само на последното задължение, ще препомним, че глобите започват от 500 лв.

Най-щадящият за Вас вариант е да пререгистрирате фирмата си в законния срок и сами да извършите прекратяването, а след това и заличаването, тъй като в този случай можете да назначите ликвидатора без възнаграждание, при което задължения за осигуровки не възникват, а от там и останалите неблагоприятни последици.

 

 

Трябва ли да публикува годишен финансов отчет ЕТ без дейност, пререгистрирано през м.март 2011 г?

Имам фирма на ЕТ и разбирам, че ако фирмата ми не подлежи на независим финансов одит, може да не обявяваме годишни финансови отчети в търговския регистър, но както виждам тази промяна в Закона за счетоводството влиза в сила от 03.05.2011 г, а моята фирма е пререгистрирана на 16.03.2011 г. В такъв случай трябва ли или не трябва да публикувам ГФО?


На основание §9а, ал.6 от Закона за счетоводството, не сте задължени да публикувате годишни финансови отчети на Вашето ЕТ за 2007, 2008, 2009 г и 2010 г в търговския регистър, ако през нито една от тези години, фирмата не е подлежала на независим финансов одит. Ако през някоя от посочените години сте подлежали на независим финансов одит, то следва до 30 юни 2011 г да публикувате отчета само за съответната година, през която фирмата е подлежала на одит.

 

 

Трябва ли да се прави нещо от наследниците на починал собственик на ЕТ?

Наскоро баща ми почина. Той имаше фирма на ЕТ и сега майка ми и аз се чудим- фирмата автоматично ли се закрива със смърта на баща ми или трябва да правим нещо с нея? До скоро чрез тази фирма баща ми извършва някакъв дребен бизнес и имаше и двама работници, но ние не желаем да продължим тази дейност. Трябва ли да я закриваме и как може да стане това, след като собственикът вече го няма, а фирмата дори не е пререгистрирана?


Когато едноличен търговец почине фирмата му не се заличава автоматично, а се наследява от неговите наследници. Има възможност да бъде прехвърлена на някой от наследниците, ако има съгласие за това и така дейността и да бъде продължена. При Вас желание за продължаване на дейността, очевидно няма, следователно ще трябва да закриете фирмата на ЕТ, но първо трябва да я пререгистрирате.

Въпреки, че едноличният търговец е починал, пререгистрацията на фирмата и заличаването и, щом няма да работи, продължават да са задължителни и това се прави от неговите наследници. За да поискате заличаване на фирмата на ЕТ от Агенцията по вписванията, е необходимо да се снабдите и с удостоверение по чл.77 от ДОПК от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, както и удостоверение по § 5 от КСО за предадени разплащателни ведомости от Националния осигурителен институт. За целта е най-добре да се обърнете към счетоводителя на фирмата, тъй като е възможно и много вероятно най-малкото в НОИ да поискат да направят ревизия на фирмата, преди да приемат разплащателните ведомости и придружаващите ги документи и да Ви издадат удостоверение за това. Вие сами едва ли ще можете да се справите, още повече, че най-вероятно съответните документи са именно в обслужващия счетоводител.

 

 

Мога ли направо да закрия ЕТ без да го пререгистрирам?

Имам ЕТ, което само е регистрирано преди години и никога не съм работил с него. Сега разбрах, че всички фирми до 31.12.2010 г трябва да се пререгистрират, а тези, които не се пререгистрират ще ги закриват служебно, но не се знае колко ще струва това. Мога ли направо да закрия ЕТ- то без да го пререгистрирам?


Това е много често срещан случай, но за съжаление не е възможно да се закрие по този начин, какъвто и да е търговец, независимо дали ЕТ, търговско дружество или кооперация. От 01.01.2008 г всички обстоятелства относно търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите се вписват в търговския регистър към Агенция по вписванията. Такова обстоятелство е и заличаването на едноличен търговец /ЕТ/, за каквото и Вие питате. От тази дата окръжните съдилища, които до този момент водиха фирмените регистри, могат единствено да издадат удостоверения за пререгистрация по § 4 от Закона за търговския регистър на съотвения търговец, включително и ЕТ или кооперация.

Това, което трябва да направите е до 31.12.2011 г да поискате пререгистрация на фирмата си на ЕТ и едва след това можете да поискате заличаване.

 

 

До кога трябва да се пререгистрират ДЗЗД- тата?

Преди години със съпруга ми си регистрирахме ДЗЗД. Знам, че фирмите до края на 2011 г трябва да се пререгистрират, но навсякъде в информациите става въпрос за ЕТ, ООД, АД и т.н. Никъде не намирам информация за това къде и до кога трябва да направят това ДЗЗД- тата. Какъв е редът за тях?


Дружествата по Закона за задълженията и договорите или известните също, като ДЗЗД, неперсонифицирани дружества или граждански дружества, не подлежат на никаква пререгистрация.

Съгласно Закона за търговския регистър, в търговския регистър се вписват обстоятелства и се обявяват актове относно търговци и клонове на чуждестранни търговци по смисъла на Търговския закон и кооперации по смисъла на Закона за кооперациите.

Дружествата по Закона за задълженията и договорите и обстоятелствата относно тях се вписват в регистър БУЛСТАТ, съгласно изискванията на Закона за регистър БУЛСТАТ, а техните отчети, съгласно Закона за счетоводството се публикуват в икономически издания или интернет.

Едно от най-големите и популярни специализирани издания за публикуване на отчети в интернет е www.otcheti-firmi.com

 

 

Какво трябва да публикува ЕООД, ако не е работило и няма отчети?

Имам ЕООД, което след регистрацията си през 1998 г е работило само 2 години и вече почти 10 години не работи. През последните 2 години подаваме нулеви декларации в НАП и декларация в НСИ, че фирмата през съответната година няма дейност. Сега разбирам, че всички фирми трябва всяка година да си публикуват отчетите в търговския регистър, но аз нямам такива и не знам какво да публикувам. Какво да правя?


В съответните поделения на Националната агенция за приходите се подават данъчни декларации с приложени към тях различни справки и отчети, указани в съответните данъчни закони. Понякога към данъчните декларации са приложени годишните финансови отчети, а понякога- не, както беше с декларациите за 2009 г- към тях се прилагаха годишни отчети за дейността, а не годишните финансови отчети на предприятията. С цел икономии и улесняване на държавната администрация и на самите предприемачи, при липса на дейност, в нормативните актове понякога се предвиждат случаи, в които данъчни декларации, респективно приложения към тях, не се подават в НАП или някой друг държавен орган.

Годишните финансови отчети на предприятията обаче се изготвят, не съгласно изискванията на данъчните закони, а съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и няма и не е имало през последните 20 години освобождаване от задължение за съставяне на годишни финансови отчети на предприятията поради липса на дейност. Ето защо е било необходимо всяка година такива отчети да се съставят, макар и с нулеви стойности, защото противното би означавало нарушаване, преди всичко, на изискванията на Закона за счетоводството. До 2007 г дали това изискване е спазено или не, не можеше да се установи, освен при извършване на данъчна ревизия, но след влизане в сила на Закона за търговския регистър и изменението на Закона за счетоводството, дали има отчети или не, се вижда по това дали са публикувани те или не. Разбира се, възможно е и да има отчети и те да не са публикувани, но това е друг случай.

Ето защо, ако нямате годишни финансови отчети за 2007, 2008, 2009 и 2010 г, поради това, че Вашето ЕООД не е извършвала дейност и не сте обслужвани от счетоводител, по-добре поискайте да Ви съставят такива с нулеви стойности и поискате да ги обявите в търговския регистър в съответните срокове.

 

 

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта