Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Вашите права са важни - отстоявайте ги!

Знаете ли в кои случаи не могат да изискват от Вас да предоставяте удостоверение за актуално състояние?

 

Ако фирмата Ви е регистрирана или пререгистрирана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и сте посочили ЕИК, никой:


- съд,

- държавен орган,

- орган на местното самоуправление и местната администрация

- лице, на които е възложено упражняването на публична функция,

- организациите, предоставящи обществени услуги, като БТК, мобилни оператори, снабдителни дружества, банки и др.,

 

на основание чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/ нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, т.е. не мога да изискват от Вас да предоставяте удостоверение за актуално състояние или да представяте актове, обявени в търговския регистър, например актуален дружествен договор или годишен финансов отчет, обявен там.

Същото се отнася и за вписаните в регистър БУЛСТАТ, субекти, на основание чл. 8а от ЗТР.

 

  • Какво става, ако въпреки законовата забрана, от някое от изброените по-горе органи и институции, Ви поискат, и след като им посочите законовото основание, продължат да настояват да получат удостоверение за актуално състояние или вече обявен, в търговския регистър, акт?

 

Съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, респективно за вписаните в регистър БУЛСТАТ- чл. 46 от ЗТР, такова длъжностно лице подлежи на наказание- глоба от 100 до 500 лв, като нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Т.е. от Вас се иска просто да пуснете жалба в ТРРЮЛНЦ или регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта