Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Общи условия за използване на
www.registracianafirma-bg.com

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате този сайт!


I. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"Потребител” е всяко физическо, което в лично качество или като представител на друго физическо или юридическо лице използва някоя от услугите на сайта.
"Услуга/и":
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни на сайт
а;
- участие във форум, чат и попълване на анкетите в сайта;
- изпращане на email.
"Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.


II. Общи разпоредби


Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “АВЕ КОМЕРС” ЕООД.


Вие получавате правото да използвате неограничено услугите на сайта за лични цели или за целите на Вашия бизнес, ако в лично качество или като представител на друго физическо или юридическо лице се интересувате от ползването на предоставяните от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД стоки и услуги, но не и за маркетингови проучвания, проучване от конкурентни лица и други подобни.


При добавяне на мнение или коментар във форумите, Вие се съгласявате да спазвате правилата за писане във форума или другите форми за комуникация в сайта. “АВЕ КОМЕРС” ООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали, дизайн, производствен опит, идея, оформление, графики, изображения, текстове и т.н., публикувани на сайта са обект на закрила по Законя за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.
Вие получавате пълното право да разпространявате безплатно и неограничено информацията за услугите, предоставяни от “АВЕ КОМЕРС” ЕООД, а при цитиране на информация се задължавате да се позовавате на сайта, включително с линк към него.

 

IV. Конфиденциалност

“АВЕ КОМЕРС” ООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.
“АВЕ КОМЕРС” ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
“АВЕ КОМЕРС” ООД може да предоставя статистическа, но не и лична /персонална/ информация за посещаемостта на сайта.

“АВЕ КОМЕРС” ООД няма да предоставя по никакъв начин получените лични данни на други лица.

 

V. Органичаване на отговорността

“АВЕ КОМЕРС” ООД предоставя на сайтовете си вярна, точна и актуална информация за предлаганите от дружеството стоки и услуги.

“АВЕ КОМЕРС” ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация в раздел “Новини”, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

“АВЕ КОМЕРС” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете си. Цялата информация на сайтовете се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “АВЕ КОМЕРС” ООД за нейната ненакърнимост, ползване по всяко време и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
“АВЕ КОМЕРС” ООД не носи отговорност за пълнотата и достоверността на информацията в сектор “Новини”, както и в сайтовете, към които сайтът на “АВЕ КОМЕРС” ООД съдържа препратки.
“АВЕ КОМЕРС” ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Промени

“АВЕ КОМЕРС” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Тези общи условия представляват договор между Вас и “АВЕ КОМЕРС” ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-горе. Чрез достъпа до зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 

Настоящите общи условия са публикувани на 01.09.2010 г

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта