Тел: 052/630-087

Мобилен Виваком: 0888/349-286

Мобилен Мтел: 0886/432-833


Вижте кой и в кои случаи няма право да иска удостоверение за актуално състояние на фирмата Ви?

Вижте повече


Публикуване на ГФО и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за 2021 г в интернет за 7 лв:
(краен срок за декларациите и ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- 30.06.2022 г, за ГФО 2021 г- 30.09.2022 г)

- Незабавно публикуване

- Незабавно получаване на Удостоверение за публикуван финансов отчет

- Отсрочено плащане, възможност за on-line плащане

Публикувайте Вашите ГФО бързо, лесно, без никакви формалности, в удобен за Вас формат с публикувани до сега над 22 500 ГФО в сайтовете на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД до 30.09.2021 г!

Публикацията в нашите сайтове и таксата, платена еднократно, осигуряват изискваният от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети (ГФО).

Ако пускате повече отчети, попитайте за отстъпка


 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

 


 

Нормативна база актуална към

26.01.2022 г.

действаща за

2022 г

Вижте повече


Полезни връзки


Новини

Публикувано становище на НАП


01.02.2022 г

Публикувано е становище на НАП № 20-00-22 / 28.01.2022 г за прилагане на осигурителното законодателство за 2022 г


Източник: Национална агенция за приходите

 

 

 
Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г


12.01.2020 г
В ДВ бр.96/2019 г бяха публикувани последните промени в режима за публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 за 2019 г., които ще се прилагат през Кампания 2020 г за публикуването на ГФО и декларации за 2019 г, а именно:

1. Прецизирани са текстовете в закона, които уреждат задълженията на едноличните търговци без дейност. В чл.38, ал.9, т.1 изрично е записано, че едноличните търговци , които не са осъществявали дейност през отчетния период, нямат задължение за публикуване на ГФО, а в новата ал.10 на чл.38 изрично е записано, че ЕТ без дейност не подават декларации в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, с която да декларират липсата на дейност.
Тази редакция на закона слага край на всякакви съмнения относно това трябва ли ЕТ без дейност да публикуват декларации за липса на дейност или не.
По наше мнение и до сега ЕТ без дейност нямаха задължение за декларирането на това обстоятелство, тъй като в предишната редакция на чл.38, ал.9, т.2, буква „а“ и „б“ (които обикновено се пропускаха при четене), беше изрично записано, че декларирането се извършва само от лицата по ал.1, а в чл.38, ал.9, т.1, едноличните търговци са изключени от от действието на алинея първа, което означава, че ЕТ без дейност и до сега нямаха задължение за публикуване на декларации за липса на дейност.

2. Декларирането на липса на дейност от задължените лица вече ще се извършва еднократно. На основание § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ.96/2019 г), това еднократно подаване на Декларацията по чл.38, ал.9, т.2, започва да се прилага за отчетните периоди, започващи на и след 01 януари 2019 г.
Това означава, че ако едно предприятие през 2019 година не е извършвало дейност и продължва да не извършва такава и през следващите години, то ще подаде декларация за липса на дейност само до 31.03.2020 г за 2019 г и през следващите периоди няма да има задължение за подаване на такава декларация.

3. Декларацията по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност вече е по, одобрен от Министъра на финансите, образец.

Образец на Декларацията за липса на дейност в текстов формат можете да изтеглите от тук.
Образец на Декларацията за липса на дейност в ПДФ формат можете за изтеглите от тук.


4. Разширява се обхвата на информацията, която Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция по приходите- към списъка с предприятията, които не са заявили обнароднане на годишните си финансови отчети- ГФО в срок е добавен още един списък- на предприятията без дейност, които са заявили за обнародване Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност.
Променен е и срокът, в който Националната агенция за приходите следва да предприеме мерките за извършването на проверки и установяването на нарушенията по чл.38 от Зсч, като сегашният срок- 30 септември е променен на двумесечен срок от датата на получаване на списъците от Агенция по вписванията.От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 

 


 

 

Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не публикуват декларации за неактивност


16.03.2018 г

Във връзка с възникналите казуси след промените в Зсч довели до промени в режима на публичност на годишните финансови отчети- ГФО, Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, изрази правно неангажиращото си мнение по тях, както следва:

1. Предприятия, които не подлежат на вписване в търговския регистър- ДЗЗД
/неперсонифицирани дружества, граждански дружества/, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества, осигурителни каси и всички останали, които на са ЮЛНЦ, когато не са извършвали дейност през предходната година по смисъла на § 1, т.30 от Зсч, нямат задължение да публикуват Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

2. Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ в обществена полза, които все още не са пререгистрирани, независимо от това дали са извършвали или не нестопанска или стопанска дейност, до пререгистрирането си, което трябва да се извърши до 31.12.2020 г, нямат задължение да публикуват годишни финансови отчети- ГФО и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

3. Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ в частна полза, които все още не са пререгистрирани и не са извършвали дейност през предходната година- стопанска или нестопанска, до пререгистрирането си, което трябва да се извърши до 31.12.2020 г, нямат задължение да публикуват Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

Всички останали предприятия публикуват годишните си финансови отчети- ГФО, както до сега.

Мнението относно ДЗЗД без дейност, можете да изтеглите от тук.

Мнението относно ЮЛНЦ в обществена полза, можете да изтеглите от тук.

Мнението относно ЮЛНЦ в частна полза без дейност, можете да изтеглите от тук.

Обръщаме внимание, че това са само мнения, които не променят закона и които не пораждат права и задължения за никого. В Закона за счетоводството продължава да си стои абсурдното и неизпълнимо изискване, всички предприятия, а не само тези, които са вписани в ТР, да публикуват въпросните декларации в търговския регистър.

В едно от мненията е изразено намерение на Министерство на финансите за иницииране на промени в Закона за счетоводството, които да прецизират текстовете и да отстранят нормативните празноти, но за съжаление явно тези промени няма да бъдат факт преди изтичането на крайните срокове по публикуването на ГФО и декларациите за неактивност за 2017 г. Надяваме се поне за следващата година, законът да бъде коригиран от Народното събрание.

Благодарим на Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите за отношението и изразените мнения. Въпреки, че както писахме по-горе, тези мнения са правно неангажиращи, все пак те са някакъв ориентир.От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД

 

 

 

 


 

 

 

Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

10.03.2018 г

Според правно неангажиращо мнение на Дирекция "Данъчна политика" на Министерство на финансите, предприятията, които не се вписват в търговския регистър и не са ЮЛНЦ в обществена полза- ДЗЗД, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества, осигурителни каси, както и ЮЛНЦ в частна полза, които не са извършвали дейност през предходната година по смисъла на § 1. т.30 от ЗСч, нямат задължение да публикуват декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч, че не са извършвали дейност.


Мнението можете да изтеглите от тук.


Обръщаме внимание, че това е само мнение, което не променя закона и което не поражда права и задължения за никого. В Закона за счетоводството продължава да си стои абсурдното и неизпълнимо изискване всички предприятия, а не само тези, които са вписани в ТР, да публикуват въпросните декларации в търговския регистър."АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 

 


 

 

 

 

Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с

публикуването на ГФО

 

21.02.2018 г

Днес по програма Хоризонт на БНР, в материал на Наталия Ганчовска, бе разгледан създадения със Закона за счетоводството законодателен абсурд, задължаващ неработищетие предприятия, нерегистрирани в търговския регистър, да публикуват декларация, че не са работили в търговския регистър.

"Сега фирмите влизат в Параграф 22 - те са задължени да подават декларации за неизвършване на дейност през предходната година в Търговския регистър, при положение че не подлежат на регистрация там. И в същото време, ако не го направят, ги заплашват санкции след крайния срок - 31 март. Казусът е породен от промени в Закона за счетоводството, които освобождават тези фирми от задължението да подават годишни финансови отчети, но пък ги задължават да подават въпросната декларация, която от регистъра им връщат" се казва в материала.

Целият репортаж можете да чуете на звуков файл оттук.

 

 

 


 


НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

14 Декември 2017


Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч.  в канала на приходната агенция в YouTube на адрес https://www.youtube.com/user/NRAChannel/live. Запис от семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

В събитието участие ще вземат Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.


Източник: Национална агенция за приходите

 

 НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

27 Февруари 2017

Не отваряйте прикачени файлове!


Вирус от името на Национална агенция за приходите отново се разпространява чрез електронната поща. Писмото гласи:

"Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.


От НАП категорично заявяват, че не са изпращали имейл с подобно съдържание.


Подателят на фалшивите електронни писма не е с имейл адрес от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg.

НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма.

 

 

Източник: Национална агенция за приходите

 

 

 

 


 

 

 

 

Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност


05.01.2017 г.

На 03.01.2017 г влезе в сила промяна в Търговския закон, съгласно която, ако през последните 3 години сте пропуснали да заявите за публикуване годишните си финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност, тъй като се предполага, че не можете да обслужвате задълженията си. Освен това, в този случай, няма да имате и възможност да се ползвате от нововъведеното производство по стабилизация. Това са допълнителни мерки, целящи да принудят предприятията да публикуват своите ГФО, след като през миналата година бяха драстично завишени глобите и имуществените санкции за незаявяване за публикуване на ГФО в срок.


Освен това са извършени пакет промени, целящи постигане на по-голяма сигурност в търговския оборот и препятстване кражбата на фирми.


Промяна има в прехвърлянето на предприятие по чл.15 от ТЗ. При подписването на договора за прехвърляне, се заверяват нотариално не само подписите, но и съдържанието на документа и информацията се вписва в информационната система към Нотариалната камара, така че длъжностните лица от Агенцията по вписванията са задължени да проверяват за съответствие, заявените за вписване промени със записа в Нотариална камара.


Същата промяна е в сила и относно начина, по който дружествата с ограничена отговорност, включително едноличните, извършват смяната на управители, прехвърляне на дружествени дялове, приемането и изключването на съдружници, намаляване и увеличаване на капитала, както и придобиването и отчуждаването на недвижими имоти на дружествата и вещни права върху тях. За да се впише някоя от тези промени, вече се изисква върху договорите за прехвърляне, както и върху протоколите, с които се вземат решения за тях да има нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на документитите.


Решенията на общите събрания, респективно на едноличните собственици на капитала, взети в нарушение на тази разпоредба се смятат за нищожни.


За да не се завишава прекалено финансовата тежест при вписването на такива промени е извършена промяна и в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, така че за тези заверки се дължи само обикновена, а не пропорционална такса върху интереса.

Въвежда се отговорност на Агенцията по вписванията за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на длъжностните лица по вписванията.


Съществена промяна има в производството по несъстоятелност, като се въвежда нов участник в производството, уреждат се неговите функции и отговорности- помощник-синдик, както и се въвежда изцяло ново производство- производство по стабилизация на търговеца, чиято цел е предотвратяване несъстоятелността.


От възможността за производство по стабилизация са лишени търговците, които през последните 3 години не са поискали в срок публикуването на годишните си финансови отчети, за които е през последните 3 години вече е откривано производство за стабилизация, за когото вече е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност и когато повече от една пета от задълженията му са към свързани лица или към лица, които през последните 3 години са придобили вземания от свързани с търговеца лица.


Промяната, касаеща производството по стабилизация влиза в сила след 6 месеца от датата на публикуване на закона в Държавен вестник.„АВЕ КОМЕРС“ ЕООД

 

 


 

 


 

 

 

 

Данъчните дела се блокирани. По искане на Цацаров се

чака тълкувателно решение на ВАС

 

23.11.2016 г


Всички дела, с които в съда се оспорват данъчни ревизионни актове, са спрени. Причината за това е, че главният прокурор Сотир Цацаров е поискал на 2 ноември от Върховния административен съд (ВАС) да излезе с тълкувателно решение. То трябва да постанови дали е нищожен ревизионен акт, ако е издаден от служител на НАП, който не заема точно длъжността, посочена в закона.

По такива казуси произнасянето на ВАС е противоречиво. Спорът е по процесуални нарушения, свързани с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от далечната 2013 г., а не по съществото на присъдените данъчни задължения на фирмите, съобщава в днешния си брой "Капитал daily".

Интересът е за стотици милиони, за които изведнъж държавата може да се окаже длъжник, допълва изданието.

Част от магистратите приемат, че компетентни да издават ревизионни актове са експертите в НАП, а текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс постановява, че те се издават съвместно от органа, възложил ревизията, и от ръководителя ?.

Не е известно колко са ревизиите след 2012 г. и потенциално колко казуса ще засегне тълкувателното решение. От НАП посочват пред вестника, че ще направят нова ревизия за същия период след всяко подобно дело.

Очаква се тълкувателното решение да е готово до края на годината.


Източник: Дневник


Наш коментар:

НАП ще нарави нови ревизии на такива дела, но само на тези, на които не са изтекли давностните срокове. Всички останали ще си вземат обратно парите, заедно с лихвите и съдебните разноски с регресни искове.

 

 

 

 


 

 

 

 

От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции


16.06.2016 г

От Националната агенция за приходите припомнят, че до края на юни 2016 г. всички предприятия трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване своите ГФО за 2015 г.


От НАП специално обръщат внимание на фирмите без дейност и напомнят, че са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговски регистър.


НАП НАПОМНЯ, че в закона са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.


НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА, че съгласно действащото законодателство санкциите ще бъдат налагани, след изтичане на законоустановения срок за подаване.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публикуване на годишни финансови отчети и годишни доклади

Екип на НАП, 14 Юни 2016


Изискването за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – по реда на новия Зсч.

Сроковете за публикуване: 30 юни на следващата година


Къде се публикува:

Всички търговци по смисъла на Търговския закон- Чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър


Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на ЗЮЛНЦ


Всички останали предприятия- Чрез икономическо издание или чрез интернет.

* Например www.otcheti-firmi.com или www.публикуваненагфо.com .

Правила и облекчения:


Предвидени са следните правила и облекчения по отношение документите, подлежащи на публикуване, в т.ч. за 2015 г.:

1. Едноличните търговци, чиито финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуване на финансовите си отчети.

2. Микропредприятия, съгласно чл. 19, ал. 2 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 700 000 лв.; нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 10 души. Те са длъжни да публикуват в ТР информация с различен обем.


Това са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч (§ 1, т. 15 от ДР на ЗСч /отм./). За тях са разграничими следните две хипотези по отношение на публикуването на финансовите отчети за 2015. г:


2.1.Микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние, и

приложение/пояснителни приложения.

2.2. Микропредприятията, които подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;

отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

приложение/пояснителни приложения;

годишния доклад за дейността;

одиторския доклад.


3. Малки предприятия, съгласно чл. 19, ал. 3 от новия ЗСч, са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.


Малките предприятия, по смисъла на новия ЗСч, обективно могат да бъдат предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и такива, надхвърлящи тези показатели, поради което не отговарят на тези изисквания. В тази връзка са разграничими три хипотези:


3.1. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч и не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние, и

приложение/пояснителни приложения.


3.2. Малки предприятия, които са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, но подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;

отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

приложение/пояснителни приложения;

годишния доклад за дейността;

одиторския доклад.


3.3. Малки предприятия, които не са предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност по отменения ЗСч, публикуват за 2015 г.:

баланс/отчет за финансовото състояние;

отчет за приходите и разходите/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

отчет за паричните потоци;

отчет за собствения капитал/отчет за промените в собствения капитал;

приложение/пояснителни приложения;

годишния доклад за дейността;

одиторския доклад.


4. Средни предприятия, големи предприятия и предприятия от обществен интерес съставят и публикуват пълен годишен финансов отчет.

 


Санкции при непубликуване:


за ръководителя на предприятието – глоба в размер от 200 до 3000 лв.;

за предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.


Няма санкция, когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване. Тогава се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Повече за задължението за представяне на ГФО, новите срокове, предвидените санкции и друга информация, може да прочетете тук или на следния адрес.

 


Източник: Национална агенция за приходите

* Бележката наша

 

 

 

 


 

 


От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО


05.04.2016 г


От Агенцията по вписванията напомнят да не се изчаква последния момент за подаването на годишните финансови отчети.


Новите крайни срокове (съкратен е срока за АД, КДА и СД- преди беше до 31.07 на следващата година) за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър, са както следва:


а) всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2016 г.;

б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2016 г.Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.От Агенция по вписванията напомнят също, че от 1 януари 2015 г. могат да се ползват безплатно услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.


За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията.

За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване.Изтгочник: Агенция по вписванията

 

 

 

 


 

 

 

 

Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да
се занимават само с данъчни*24 февруари 2016 г

Ивет Миткова


Фирмите отделят по 423 часа годишно за попълване на справки, декларации и преводи на суми

България оглавява черна класация по данъчна бюрокрация. Това показва поредното проучване Paying Taxes 2016 на PricewaterhouseCoopers (PWC). Според новия доклад на PWC у нас една обикновена средна по големина фирма трябва да отделя по 423 часа, или повече от два работни месеца годишно, за да изпълнява задълженията си на данъкоплатец. Времето включва попълване и подаване на справки, декларации, внасяне и възстановяване на суми, проверки и ревизии.

Оказва се, че страната, която се гордее с най-ниски ставки в ЕС, същевременно е №1 по бумащина. За сравнение: румънските компании посвещават само 159 часа годишно на формалности, свързани с данъци и такси. И още едно показателно число - средният брой часове за страните от Евросъюза е 173. Да не говорим за Сан Марино, Люксембург и Швейцария, където загубеното за уреждане на данъчни задължения време е 50-60 часа.

В доклада на PWC се отбелязва, че в световен мащаб данъчната бюрокрация намалява и България не е изключение, като основната причина е, че общуването с чиновниците все повече преминава от гишета и хартия към компютъра и интернет. Така в последната година времето за плащане на данъци у нас се е съкратило с 31 часа, или почти 4 работни дни. Подобни тенденции очерта и последното изследване на Световната банка Doing business. То обаче ясно показва, че други държави намаляват бюрокрацията по-бързо от България и затова страната ни е изпаднала от 82-ро на 88-о място.

При това има сериозен риск България да бетонира аутсайдерската си позиция догодина заради въвеждането на данък "уикенд" по начин, който обърква бизнеса и му създава допълнителни административни трудности. Д-р Москов засега млъкна за данък "вредни храни", но и това си остава потенциална опасност за фирмите.

В доклада на PWC се посочва, че у нас предприятията всяка година имат да плащат 14 вида данъци и данъкоподобни такси - като винетки и еконалози например. Това данъчно многообразие също доближава страната ни към дъното на класацията. В Норвегия бизнесът е най-улеснен, защото има само 4 вида плащания, в Швеция са 6, а в Латвия, Малта и Полша по 7. Гръцките фирми пък плащат по 8 налога. Все пак има и по-зле от нас по този показател - в Кипър и Люксембург данъците и таксите за бизнеса са над 20.

По обща данъчна тежест - 27 на сто, България е сред отличницитe. Данъчната тежест в съседна Румъния е 42%, в Австрия е 51.7%, в Чехия - 50.4%, в Гърция - 49.6%, а в Германия - 48.8%. Но македонските фирми отделят едва 12.9% от доходите си за плащане на данъци.

Осигуровките и подоходните налози гълтат най-много време на бизнеса в България - 226 часа. Налозите върху потреблението - ДДС и акцизи, "струват" на компаниите средно 165 часа, а корпоративните - 32 часа.

ОЩЕ ЗАСЕЧКИ:

Според проучване на Българската стопанка камара (БСК) от края на миналата година най-много време в изплащането на данъците си фирмите губят заради честата промяна в нормативната уредба, с която се променят и декларациите, бланките, режимите и сроковете. По тяхна информация най-важните фирмени закони у нас се преправят по 3-8 пъти годишно. Данните на БСК показват, че плащането на данъци се превръща в огромна тежест не толкова заради ставките, колкото заради процедурите за деклариране и плащане.


Източник: Сега

* заглавието наше

 


 


 

 

 

С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения


12.02.2016 г

Нова информационна система – "Събиране", ще помага на Националната агенция за приходите (НАП) да събира по-бързо и по-ефективно просрочените задължения към бюджета, се казва в прессъобщение на институцията.

Софтуерът е внедрен и функционира от 1 февруари, като е разработен с изцяло вътрешен ресурс на НАП. Системата е изградена като web-базирано приложение с централизирана база данни.

Информационната система заменя ползването на три други програмни продукта. Тя обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП, както за данъци, осигуровки, така и тези, предадени за събиране в Агенцията от други органи на изпълнителната и съдебната власт, включително и вземания на общините. Освен точни данни за размера на просрочията, чрез информационната система "Събиране" ще се администрират и всички предприети действия от служителите на НАП за тяхното събиране.

С внедряването на специализирания софтуер се осигурява по-голяма бързина при издаване на документи, защото се спестяват много ръчни операции. В същото време са заложени различни автоматични функционалности и контроли, включително проследяване на срокове, последователност при извършване на определени действия.

Новият софтуер е съвместим с другите големи системи в НАП – Системата за управление на приходите, информационните системи "Контрол" и "Фискален контрол".

Пълното автоматизиране на процесите по събиране на публичните дългове на гражданите и организациите ще доведе до по-голяма прозрачност и по-добра отчетност и ще повиши събираемостта на просрочените вземания, допълват от НАП.

Изграждането на информационната система "Събиране" беше един от основните ангажименти на НАП, заложени в плана на Министерството на финансите за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните администрации, както и e една от мерките в Националната програма за реформи за ускоряване на процеса по принудително събиране на публични задължения, заложено в препоръките на Европейската комисия (Европа 2020)."Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

Промените в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство през 2016 г


05.02.2016 г

Националната агенция за приходите и Министерство на финансите напомнят за настъпилите промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство чрез специален информационен пакет за промените през тази година.


Експозетата можете да свалите от тук:

Промени в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01 януари 2016 г

Промени в счетоводното законодателство 2016 годинаИзточници:

Национална агенция за приходите

Министерство на финансите

 


 


 

 

Глобяват за липсата на регистър за предявени рекламации


От Комисията за защита на потребителите отново активизираха проверките за наличие в търговските обекти на Регистър на предявените рекламации.


Такъв регистър, на основание чл.127, ал.2 от ЗЗП, трябва да се поддържа от всеки търговец, който предоставя стоки или услуги на потребители. В него се вписват всички рекламации, които потребителите подевяват пред търговеца, а на самите потребители се издава документ, който съдържа номера, под който е вписана рекламацията, вида на стокота и подпис на приелия рекламацията.


В Закона за защита на потребителите няма изисквания за формата на регистъра, нито изисквания за прошнуроване, прономероване и т.н. Все пак на страницата на КЗП е публикуван примерен образец на такъв регистър


От тук можете да изтеглите бланка на Регистър на предявените рекламации.


В случай, че не представите такъв регистър при проверка, може да Ви бъде наложена глоба по чл.222 от ЗЗП, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санвкция, в размер от 500 до 3 000 лв.От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
 

Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г


04.02.2015 г


От НАП напомнят за правата и задълженията на граждани и фирми относно плащането и декларирането на данъчните и осигурителни задължения чрез специален  информационен пакет за промените през тази година.


По-важните от тях за физическите лица са:
- 5% отстъпка ще може да ползва всеки, който подаде декларацията си по електронен до 31 март, няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. Най-лесно онлайн декларацията може да се подаде с персонален код, който се издава безплатно в офисите на НАП.


- данъчното облекчение за минимални доходи ще се ползва само през 2015 г. за доходите от 2014 г.


- данъчното облекчение за деца  ще се ползва през 2016 г. с подаване на декларация за доходите от 2015 г.


- през 2015 г. се дава право на избор за удържане на авансов данък през последното тримесечие с декларация пред платеца на дохода. От НАП напомнят също и че осигурителните каси, поемайки задължения към самоосигуряващите се лица - членове на каси, могат и чрез упълномощаване от тяхна страна да подават декларация 6 за дължимите осигурителни и здравни вноски от техните членове за доходите им през 2014 година.


Повече подробности:
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени в Закона за данък върху добавената стойност и Закона за местните данъци и такси
Осигуряване на самоосигуряващите се лица за 2015 г
Презентация на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на физическите лица за 2014 г

Източник: Национална агенция за приходитеОт днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК


15 Януари 2015

От днес клиентите на администрацията  могат да подават данъчна декларация за облагане на доходите от 2014 г. по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК).


Услугата е достъпна на Портала за е-услуги на НАП и всеки гражданин с ПИК вече може да си подаде подоходната декларация онлайн с персонален код.


Повече за ПИК може да прочетете тук.


Източник: НАП
Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени


03.06.2014 г

Търговските регистри на всички страни от ЕС ще бъдат обединени като за целта до 7 юли всяка държавата трябва да съобрази законодателството си. Проектът за промени в Закона за търговския регистър е вече обявен за обществено обсъждане от правителството и по него се приемат мнения до 11 юни.


Промените в информационната система на Търговския регистър се предвижда да струват 610 хил. лв., които правосъдното министерство иска да му бъдат предвидени в бюджета за 2016 г. Връзките между националните бази данни и достъпът до тях трябва да се осъществи до 2017 г., а част от по-малките промени ще влязат в сила веднага, съобщава "Капитал daily".


И след промените ще бъде запазено сегашното ограничение достъп до делото на всяка фирма да става само с регистрационен код за достъп или с електронен подпис.
Достъпът в България беше напълно свободен до края на 2012 г. Регистрационният режим беше въведен с аргумента, че така ще се предпазят от кражба лични данни на управители и собственици на фирми, както и на цели дружества.


В проекта за промени на закона се посочва, че Агенцията по вписванията ще дава достъп до данни за започване и прекратяване на производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност, както и заличаването на чужда компания, която има клон в България.


В документа се казва, че освен досега прилагания Единен идентификационен код за българските юридически лица се предвижда Агенцията да определя и персонален идентификационен код за други лица, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в Търговския регистър.Източник: Дневник
Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен

счетоводител за неплатени данъци *


28.05.2014 г


Пловдивският окръжен съд осъди жена на три години лишаване от свобода при първоначален строг режим, заради неплатени данъци, става ясно от съобщение на съда. Ана Парпарова трябва да плати в полза на държавата и сумата от 113 060 лева, представляващи обезщетение за причинените вреди вследствие на това, че в периода декември 2008 - март 2011 г., фирмата на която е била главен счетоводител, не е плащала налозите си.


В цитирания период подсъдимата е била счетоводител и упълномощено лице на фирма "Хриспетров" ЕООД, с.Йоаким Груево, област Пловдив. Дължимите суми са за ДДС, като при водене на счетоводството, Парпарова е съставяла документи с невярно съдържание.


Делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно производство, при което подсъдимата признава фактите и обстоятелствата по обвинението и наложеното наказание се намалява.


Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.

Източник: Дневник
*Заглавието наше
Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните


21.05.2014 г
Общо 94 800 граждани са обявили в Националната агенция за приходите (НАП) доходи от наем през 2013 г. записаните в данъчните декларации на хазяите средства са в размер на 417.7 млн. лв., като те са с около 9% повече отколкото през 2013 г.


Общо 551 200 декларации са постъпили в НАП до края на данъчната кампания – 30 април 2014 г. За сравнение за същия период на миналата година получените формуляри са били  с 8.5% повече.

Въпреки това декларираните доходи по трудови правоотношения са с 15% по-високи - общо 2.979 млрд. лв., сочат обработените до този момент данни. НАП уточнява, че крайната сума на доходите от заплата е по-голяма, защото работещите само на трудов договор не подават декларации.

С 10% повече са и обявените доходи от друга стопанска дейност, а стойността им е 1.06 млрд. лв.
Това са доходите от авторски и лицензионни режими, свободни професии, сумите по граждански договори, на артисти и изпълнители, доходи на земеделски и тютюнопроизводители от продажба на произведени непреработени продукти от селско стопанство.

Продължава тенденцията и за нарастване на дела на физическите лица, които предпочитат да контактуват с НАП електронно. През 2014 г. 15% от гражданите са изпратили декларацията си онлайн, подписана с електронен подпис, докато през 2013 г., това са направили 11 на сто.Източник: Дневник
След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.


11.03.2014 г
За периода 4-7 март 2014 г., първата седмица в която данъци и осигуровки се внасят по 4 вместо по закритата единна сметка към бюджета, са постъпили общо 125.7 млн. лв. По видове приходи вноските са за: 56.8 млн. лв. за данъци, 40.4 млн. за социални осигуровки, 19.5 млн. за здравни вноски и 9.0 млн. за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Националната агенция за приходите.

Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay.

Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично банковите сметки и кодовете за вид плащане към съответния офис на НАП. Регистрацията в електронната платежна система на НАП е безплатна и отнема няколко минути, допълват от ведомството.

Безпроблемно работят и услугите за достъп до данъчно–осигурителните сметки на клиентите и справките за наредените суми и погасените задължения. Електронните системи на НАП приемат и подадените по интернет декларации за облагане на доходите на физическите лица, формуляри за корпоративните данъци, ДДС документи и осигурителни декларации. От НАП припомнят, че всеки гражданин или представител на фирма може да получи безплатно персонален идентификационен код (ПИК), с който да следи в интернет данъчно-осигурителното си досие, плащанията и задълженията, да прави справки за осигурителния доход и вноските, които работодателят му внася.

Отговори на въпросите си за плащане на данъци и осигуровки граждани и фирми могат да получат на телефона на Информационния център на НАП 070018700 или по електронен път на infocenter@nra.bg

Източник: Дневник
Длъжниците към държавата сами ще решават

кое задължение да погасят първо, реши парламентът


26.02.2014 г
Длъжници към държавата, когато не могат да покрият едновременно всичките си задължения, ще могат да определят поредността им сами до започване на принудителното им събиране. Това реши парламентът, който прие днес окончателно промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Промяната се налага заради решение на Конституционния съд, който на 4 февруари обяви като противоконституционно единното платежно нареждане. Досега задълженията се погасяваха според датата на възникването им, което пък означаваше, че можеха да отидат за данъци, вместо за здраве, например, и така платецът да загуби здравноосигурителни права.


С промяната, внесена от председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев (ДПС), за публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява по ред и начин, определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси - данъците, социалните, здравните осигуровки и вноските за втора пенсия.


В тези случаи с постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно, решиха депутатите.


Запазва се правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения.Източник: Дневник
В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията


16.02.2014 г
В последния брой на Държавен вестник бяха публикувани и от същия ден влязоха в сила нови държавни такси, събирани от Агенция по вписванията. Размерите на таксите са намалени средно с 22%, изчислено на база на дейността на Агенцията за последната година. В резултат на намалението, от правителството са изчислили, че в гражданите и бизнеса ще останат близо 4,1 млн. лв.

Най-голямото намаление е при регистрацията на нови фирми– средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Например, за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на 1300 лв., и т. н.
Таксите стават два пъти по-ниски, когато документите се подават по електронен път.

Намаление има и в таксите за обявяването на годишните финансови отчети в търговския регистър- за подаване на документи на хартиен носител таксата падна от 50 лв на 40 лв, а когато документите се подават по електронен път- от 25 лв на 20 лв.

По-малки такси вече се събират и за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ.


Новата тарифа за таксите, събирани от Агенцията по вписванията можете да изтеглите от тук.От Екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Конституционен съд отмени единната сметка *


05.02.2014 г
Конституционният съд (КС) е отменил единната сметка за приходите, с която отпадна възможността гражданите и фирмите да посочват кое от задълженията си към данъчните погасяват, а с вноските им автоматично се покриваше най-старото, научи “Труд”.

Решението на КС е било взето днес с 8 на два гласа. Против отмяната на въведената по искане на бившия финансов министър Симеон Дянков единна сметка са били само съдиите Румен Ненков и Благовест Пунев. КС е решил казуса в отсъствието на Пламен Киров и Красен Стойчев.

Точните мотиви на съда се очаква да бъдат публикувани утре, но “Труд” научи какви са основните аргументи.

Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава. Това става, тъй като човек може да внесе пари за пенсия, безработица и болест, а всъщност със сумата да бъдат погасени данъчни задължения. Според КС така се застрашава осигурителната система.

В мотивите си съдът посочвал още, че не може задължението да се плащат данъци да се противопоставя на правото на осигуряване. Ненков и Пунев не били съгласни с тази теза, защото това, че нечии вноски в НОИ не са преведени, не го прави неосигурен, а е достатъчно работодателят само да е декларирал задължението. Останалите им колеги обаче са били на мнение, че с декларации пенсиите не се плащат, научи “Труд”.

Единната сметка в Националната агенция за приходите (НАП) бе въведена с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в края на 2012 г. С тях бе отменено и задължението на данъчните да разпределят вноските на бизнеса по осигурителните фондове и в здравната каса до края на всеки работен ден (виж мнението на НАП по-долу). Липсата на срок поставя в риск правата на гражданите, е решил единодушно КС и е обявил за противоконституционно отпадането на този текст от кодекса. С решението му той автоматично се връща. Не така лесно е положението с единната сметка. Според юристи, след като КС я е отменил, старата разпоредба, която позволяваше на хората да избират кое от задълженията си погасяват, не придобива отново сила. На нейно място парламентът ще трябва да гласува друг текст.

Данъчните: Имаме готовност за реакция

От Националната агенция за приходите заявиха, че имат готовност за реакция, каквото и да бъде решението на Конституционния съд. Данъчните ще излязат и с официална позиция по решението.

Управляващите ще имат 2-3 седмици, за да предотвратят правния вакуум, който се създава с решението. Толкова ще отнеме влизането му в сила. То трябва да бъде публикувано в “Държавен вестник” след 15 дни и ще произведе ефекта си три дни след това.

Въвеждането на единната сметка в края на 2012 г. бе по настояване на бизнеса, който от години се оплакваше, че харчи по 100 - 150 млн. лв. годишно за банкови такси заради попълване на купища отделни платежни нареждания. Разпоредбата, според която погасяването на задълженията трябва да става по реда на настъпването им, обаче бе допълнителна мярка, която финансовото министерство въведе, за да се облекчи проблемът с натрупаните огромни просрочени задължения на бизнеса и гражданите в НАП.

От началото на 2014 г. единната сметка бе допълнително усъвършенствана, като главницата на дълга вече може да се плаща с предимство, за да не се трупат лихви. Освен това самоосигуряващите се, които до края на м.г. губеха осигурителни права, заради единната сметка вече имат право да платят с предимство осигурителните си вноски. С това на практика основните проблеми с единната сметка бяха решени. Произнасянето на КС обаче връща проблема в началната му точка.

Източник: Труд
* Заглавието наше
Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.


30.01.2014 г
До края на десетилетието страната ще разполага с цифрова администрация, която ще предоставя услуги през единен портал по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. Това предвижда Стратегията за електронно управление до 2020 г., която правителството предлага за обществено обсъждане.


До 2020 г. правителството планира да въведе над 700 електронни услуги на централната администрация. Най-много е-услуги ще създадат Министерството на земеделието и храните - 162, Министерството на финансите - 155, и  Министерството на икономиката и енергетиката  -101.


На областно ниво се планира да бъдат електронизирани повече от 100 услуги през следващите шест години.


По последни данни към 2012 г. само 80 от общо 562 администрации са предлагали е-услуги, а общият им брой е 1231. Само 8% от институциите са ги предоставяли чрез единния портал на електронното правителство.


Стратегията предвижда до 2020 г. всички обществени поръчки да станат електронни, електронно фактуриране да бъде въведено за цялата администрация и за 80% от бизнеса, а по електронен път да стават 60% от плащанията към държавата.

Източник: Дневник


Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит


29.01.2014 г
До края на първото шестмесечие правителството ще разгледа проектозакон за индивидуалните фалити, предвижда законодателната програма на кабинета одобрена днес.


Целта е да да бъдат регламентирани обществените отношения, свързани със свръхзадлъжнялост на физическите лица и въвеждане на т. нар. граждански фалит, съобщи правителствената пресслужба.


За възможността физическите лица да обявяват несъстоятелност подобно на търговските дружества се говори от години. Това многократно беше обещавано и по време на мандата на ГЕРБ, но в крайна сметка така и не беше прието. Практиката в други страни е съдът да обявява лични фалити при натрупване на необезпечени задължения, но само и единствено когато човек натрупа задълженията си поради независещи от него причини, например заболяване.


Новите управляващи заговориха за уреждането на личните фалити покрай подготвяните промени в законодателството, уреждащи отношенията между банките и потребителите на техните услуги. През ноември председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев спомена за тази възможност на дискусия по темата, но без за даде повече подробности, каквито липсват и сега.


Законодателната програма на кабинета до края на юни включва също 19 закона, въвеждащи разпоредби на ЕС и пакет облекчения на административните режими. Готвят се подобрения при системата на студентското кредитиране, при защитата на конкуренцията, управлението на публичните предприятия, както и за насърчаване на инвестициите. Вицепремиерът Даниела Бобева ще внесе и два нови законопроекта – за решаване на извънсъдебни спорове и за занаятите.


Министър Иван Данов подготвя закони за устройственото планиране и за инвестиционното проектиране и строителството.


Закон за електронното управление ще уреди подробно елементите на електронното управление, е-идентификацията, е-представителството, е-връчването на документи.


Източник: Дневник


 


Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

 

26.01.2014 г
Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от Националната агенция по приходите (НАП) за 2013 г., са със 126 млн. лв. повече от планираното, съобщи БТА, като се позова на данни на агенцията.


Най-големият принос за преизпълнението идва от данъка върху добавената стойност (ДДС). За миналата година постъпленията от него са с 50 млн. лв. повече от планираните, или близо 3.6 млрд. лв. От корпоративни данъци постъпленията са с 30 млн. лв. Повече от предвиденото, или 1.5 млрд. лв.


Постъпленията за социални и здравни вноски за 2013 г. са близо 5.8 млрд. лв. Събрани са над 114 млн. лв. над плана - съответно 64 млн. лв. повече здравни, 6 млн. лв. за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.


При данъка върху доходите на физическите лица изпълнението е на 95.4%. Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г., както и с факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12, обясняват от приходната агенция.


Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 376 млн. лв., което е с 51 млн. лв. над плана. Салдото на т.нар. задържан ДДС в края на 2013 г. е под 240 млн. лв., което е най-ниската му стойност за последните 5 години, съобщава НАП.

 

 

Източник: Дневник

 

 


 

 

Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските


22.01.2014 г

Задължението микропредприятията да правят график за годишните отпуски на служителите ще бъде премахнато и така ще икономиса на бизнеса над 6 млн. лв. Предложението е залегнало в третия пакет  от мерки за намаляване на административната тежест, съставен под егидата на вицепремиера Даниела Бобева и публикуван в портала на правителството за обществено обсъждане.


Ако улеснението се приеме ще се намали административната тежест за 343 000 микропредприятия с персонал до 9 заети, които представляват 92% от общия брой на предприятията в реалния сектор, се посочва в мотивите на предложението. Общият ефект е оценен при среден разход от 20 лв. (включващ възлагане на служител да изготви графика, уведомяване на служителите за стартиране на процедура по изготвяне на графика, събиране на предложенията, обобщаване и принтиране на графика, подписване на графика и информиране на служителите за утвърдения график).


До два месеца работна група трябва да даде идеи как гражданите и фирмите да доказват мълчаливото съгласие на администрацията. Според бизнеса, сега мълчаливото съгласие е вписано само в закона за ограничаване на административното регулиране, но не и в специалните закони и това създава затруднение за хората да се възползват от този режим. Според вицепремиера Даниела Бобева обаче, не във всички дейности мълчаливото съгласие е в интерес на гражданите и бизнеса не може да се прилага в  абсолютно всички случаи.


Разрешението за изработване на устройствен план да се издава в срок от 14 дни, а не за месец както е сега, предлагат областните управители, подкрепени от Министерството на инвестиционното проектиране. Ведомството на Иван Данов предлага също разрешенията за разполагане на преместваеми обекти в общините да се издават по обща наредба, която подчиненото му ведомство ще изготви, вместо да се урежда с 264 отделни общински разпоредби.


За инвестиционните проекти,  за които не се изготвя оценка за въздействието върху околната среда, да не се  изисква и становище на Районната инспекция по околна среда, е друго предложение на областните управители и министерството. Така ще се съкрати срокът на съгласуването им, който сега е поне един месец.


Предлага се по-лека процедура за промяна на предназначението, например на магазин, ако новата му функция не изисква строително-монтажни работи.
Друга идея е да се уеднакви подходът спрямо обектите в т. нар. режим на търпимост, която ще даде възможност те да се ремонтират, реконструират и преустройват.  Предвижда се при узаконяването на такива обекти да не се плащат глоби, каквито някои общини са въвели, а само такси.


За издигането на ограда, градински елементи, пристройка към еднофамилна нискоетажна къща и за промяна на предназначението на обект в сграда вече няма да се изисква задължително становище от екоминистерството дали строителството подлежи на ОВОС, няма да се плаща такса. Предложението е или да се премахне това изискване за някои категории строежи, или да се прецизира редът, по който това става.


Според Министерството на инвестиционното проектиране сега съгласуването на идейни инвестиционни проекти по Закона за културното наследство е излишно усложнено. Ведомството смята, че то е излишно и трябва да отпадне за обекти, които не са недвижими културни ценности, както и за строежи, които не попадат в техните граници или охранителни зони. Предлага се да се предвиди поддържането на публичен регистър за недвижимите културни ценности, техните граници и охранителни зони на сайта на Министерството на културата.

 

 

Източник: Дневник

 

 


 

 

 

ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари


20.01.2014 г
Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014 г. – обратното начислявана на данъка от зърнопроизводителите и  т.нар. касова основа по ДДС, гласят промени в Правилника за прилагане на закона за ДДС.

На интернет страницата на Агенцията вече е качен софтуер за генериране на новите ДДС документи, а разработчиците на счетоводен и ДДС софтуер са информирани за измененията още през декември на миналата година. Регистрираните по ДДС фирми могат да потърсят допълнителна информация от компанията, чиито счетоводен и ДДС софтуер използват или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.


Новият софтуер можете да свалите от интернет страницата на НАП, раздел "Програмни продукти" .

Източник: Национална агенция за приходите

 

 


 

 

 

Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху

минимални заплати през 2015 г.


19.11.2013 г


Правителството ще предложи схема за данъчно облекчение за хората, които получават минимална работна заплата. Ако влезе в сила догодина, промяната ще се приложи през 2015 г., когато тези хора ще получат обратно наведнъж данъка си за всичките 12 месеца на 2014 г., след като подадат данъчните си декларации.


Това ще струва около 150 млн. лв., които ще дойдат от на държавния бюджет за 2015 г., а бюджетът за догодина няма да има нужда да се коригира, обясни премиерът Пламен Орешарски след дискусия в парламента, посветена на борбата с бедността в България. До това решение се е стигнало след среща с парламентарните групи, които подкрепят кабинета, както и със синдикатите, уточни министър-председателят.


Българите в трудоспособна възраст, които получават доходи под 340 лв. са около 462 хиляди. Около 200 хиляди от тях са на минимална заплата, а останалите още по-ниско - например хора, които се осигуряват на намалено работно време, уточни социалният министър Хасан Адемов.


В бюджета за 2014 г. са предвидени повече средства за социална грижа, каза още премиерът Орешарски. Със 76.5 млн. лв. повече са предвидени за подкрепа на децата и семейства, 20 млн. лв. повече са отделени за хората в неравностойно положение, а за възрастните – над 200 млн. лв. повече спрямо тази година. "Усилията за повече заетост не може да обхванат всички наши съграждани. Днес държавата не е в състояние да покрие дори минималните критерии за подпомагане на всички домакинства, затова усилията ни са насочени към подкрепа към най-уязвимите групи", заяви Орешарски.

 

 

Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения


30.10.2013 г


Окончателно народните представители приеха промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с които вече ще се погасяват първо главниците по данъци и осигуровки и след това лихвите. По този начин, веднага след плащането на главницата се спира начисляването на нови и нови лихви и се предотвратява безкрайното натрупване на нови задължения на фирмите, което сериозно ще облекчи дейността им.


Освен това в рамките на производството по принудително изпълнение се дава възможност, след получено изрично разрешение, да се правят и неотложни публични плащания от длъжника. Промените в ДОПК влизат в сила още тази година от 1-ви декември.


Приети бяха и промените в Закона за данък върху добавената стойнасто /ЗДДС/, с които се въвежда механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставките на рискови стоки, използвани най-често в схеми за източване на ДДС- зърнени и технически култури.

Източник: Народно събрание на РБ

 

 

 


 

 

 

Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС


17.10.2013 г
Парламентът обсъди въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, които най-често се използват в схеми за измами с ДДС. Това стана при приемането на първо четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК), съобщи БТА.

Измененията са в Закона за данък върху добавената стойност и са записани в заключителните разпоредби на ДОПК. Основна цел на въвежданата мярка е в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите, посочват вносителите от Министерския съвет.

С друга промяна се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Измененията предоставят възможност да се погасяват първо главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения, поясняват вносителите.
Предоставя се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.

Отлага се с една година прилагането на реда за погасяване на публичните задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 1 януари 2008 г. Менда Стоянова (ГЕРБ) посочи, че не трябва да се удължава срокът, а да се наложи принципът на служебното начало и по отношение на тези задължения. Тя поясни, че в момента хората сами трябва да проверяват дали имат такива задължения и да подават молба.

Стоянова каза, че между първо и второ четене ще направят предложение за промяна. По предложение на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев срокът за предложения беше намален на четири дни.

Парламентът одобри на първо четене и въвеждането на касова отчетност на ДДС с промени в закона, който регламентира данъка.

Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си, посочва в мотивите си вносителят Министерският съвет.

Този специален режим ще позволи на тези, които го прилагат, да отчитат данъка към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това се предвижда правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, да възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова се изказа критично към промяната, не заради самото въвеждане на този механизъм, а заради неговата сложност, която не е съвсем понятна за много хора. Петър Кънев от БСП я призова да излезе от данъчното си мислене, защото това е битка на българския бизнес. Той посочи, че този режим не е въведен само от две държави в ЕС досега - България и Кипър. Да спрем с опозиционното мислене и да приемем този текст, защото е добър. Поставете се на мястото на един работодател, допълни той.  Бившият заместник-министър на финансите Владислав Горанов и настоящ депутат от ГЕРБ посочи, че касовата отчетност не е безспорен режим. Според него може да стане така, че при недостатъчно добро разбиране на механизма, някои фирми ще ес окажат в капан. По думите му сроковете, предвидени в режима, трябва да се преразгледат между първо и второ четене.

Режимът не е задължителен и малките и средните предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане, предвижда проектът. Предвиден е максимален праг на облагаем оборот за прилагане на режима не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, и изискване доставките по режима да са с място на изпълнение България.

Вносителят посочва, че друг особен режим, който се въвежда със законопроекта, е режимът на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост "Видин Калафат". Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставките по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или на Румъния в зависимост от това, на коя териториална част се извършват.

Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

НАП започва да следи движението на рискови стоки


17.10.2013 г
Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г., съобщиха от приходната администрация. За това ще отговаря бъдещата дирекция "Финансов контрол".

Работата на инспекторите в звеното ще е основно свързана с физически и документален контрол на стоки, които представляват висок фискален риск (най-често селскостопанска продукция, зърно, захар, месо и др.). Работата ще се извършва в близост до граничните пунктове между България и Румъния и Гърция, както и във вътрешността на страната – в местата, където транспортните средства ще бъдат разтоварвани под данъчен контрол. По външните за ЕС граници контролът ще се извършва, както и досега, от агенция "Митници", допълват от НАП.

Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика.

Предвидена е възможността превозните средства да бъдат запечатвани и оборудвани с технически средства за GPS проследяване. Контролът в близост до границите, както и този във вътрешността на страната, е предвидено да се осъществява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

От НАП уточняват, че в близката седмица ще бъде обявен подбор сред служителите на агенцията, които искат да работят в новата дирекция "Фискален контрол". Служителите в дирекция "Фискален контрол" ще бъдат назначени в рамките на сегашната численост на персонала на НАП.

Източник: Дневник 

 

Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори
Данъчните преференции за млади семейства с ипотечен кредит остават


02.10.2013 г
Правителството одобри проектопромени в Закона за местните данъци и такси, с които собствениците на част от колите с катализатори ще плащат по-високи данъци. Вместо да лиши младите семейства с ипотека от данъчни облекчения, както планираше първоначално, правителството разшири привилегията и за гражданите на други страни от ЕС. Решението на проблема с по-справедливото определяне на таксата смет обаче остава за след година.


Ако промените бъдат одобрени от Народното събрание така, както са внесени от кабинета, притежателите на коли, които съответстват на стандарта "евро 3" и "евро 4" ще ползват отстъпка от данъка в размер на 30% вместо 50%, както е сега.  Само притежателите на коли, отговарящи на стандартите "евро 5 и 6" ще запазят от 1 януари отстъпката от 50 на сто, каквато сега ползват всички коли с мощност до 100 конски сили, ако имат катализатори, независимо от годината на производство.
Според различни експертни оценки с промяната повече ще плащат около 1 млн. собственици на коли, една пета от които - в София.


Правителството предлага още от 2015 г. да се даде възможност на общините да определят таксата смет въз основа на количеството отпадъци, а не според данъчната оценка на имота. Очакванията са дванадесетте месеца да са достатъчни да се разработи по-адекватна методика за определянето й.


Данъчните облекчения за млади семейства вече ще важат и за чуждестранни лица - граждани на ЕС, реши още правителството, като прие промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Допълнителният разход за бюджета ще бъде 3 млн. лв., съобщи зам.-министърът на финасите Людмила Петкова, цитирана от БНР.


В първоначалния вариант на законопроекта се предвиждаше данъчното облекчение за млади семейства, купили жилище с ипотечен кредит, да отпадне. Един от мотивите беше наказателна процедура от Брюксел заради дискриминацията на останалите граждани на ЕС. Друг аргумент беше, че само 5 хил. семейства са се възползвали. С приетото днес, ако бъде потвърдено и в парламента, всички млади семейства ще могат да приспадат от данъчната основа лихвите, платени за обслужването на заема.

 

 

Източник: Дневник

 

 

 


 

 

91% от фирмите в България ще могат да се възползват от

режима на касова отчетност на ДДС


18.09.2013 г

По данни на Министрество на финансите 220 хил. фирми или 91% от предприятията у нас, имат оборот под 500 хил. евро на година и могат при желание от тяхна страна да бъдат облагани по т.н. "режим на касова отчетност по ДДС" от началото на следващата година.

Едно от изискванията към фирмите, за да ползват този режим, е да имат оборот под 500 хил. евро. Другите условия са- регистрация по ДДС, да не са в производство в несъстоятелност или ликвидация и да нямат издавани актове от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за участие в измами.

Новият начин на облагане ще стартира след изрична регистрация от страна на желаещите фирми, след което те ще плащат ДДС едва след като са получили парите по дадена сделка, а не както до сега- ДДС се дължи след издаване на фактура или получаване на стоката, независимо дали парите по сделката са платени, което реално силно затруднява стопанския оборот.


От Екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 


 

 

Правителството прие промените за единното платежно нареждане


11.09.2013 г

При погасяването на стари задължения за осигуровки и данъци вече ще може да се погасяват първо главниците, а след това и лихвите. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови задължения. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), одобрени на заседанието на правителството.

Причина за изменението са проблеми, възникнали с въвеждането на единното платежно нареждане от началото на годината, при което платените чрез него суми автоматично покриват най-старите дългове, независимо дали са за данъци или осигуровки.

В понеделник от Министерството на финансите обявиха, че са установили няколко типа проблеми с единното платежно и посочиха, че готвят промени, които да ги разрешат.

В заключителните разпоредби на ДОПК се въвеждат и промени в Закона за ДДС, които също вече бяха оповестени. С тях се въвежда така нареченото обратно начисляване на данъка при търговците на зърно. Правителството мотивира решението си с директива на Европейската комисия, която позволява прилагането на този механизъм като временна мярка за дейности, при които има риск от измами.

"Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане", мотивират решението си от правителството
То предвижда този механизъм да се отнася само за търговията със зърно, защото тя най-често се използва за сложни схеми за измами с ДДС.

В момента, ако производителят продава пшеница, той начислява 20% върху цената, която получава от търговеца, и има задължение да ги внесе като ДДС. При новата схема производителят ще продава само стойността на стоката без начислен данък. ДДС ще трябва да бъде начислен от купувача и той ще получи правото на данъчен кредит. Самият производител няма да има правото да си приспада данъка, а ще трябва да изчака държавата да му върне внесения ДДС за консумативи, които е потребявал.

Пред в. "24 часа" зърнопроизводителите коментират, че при тази схема те ще бъдат ощетени. "Ако сега продавам зърно за 100 хил. лв. на месец, няма да получа 20 хил. лв. ДДС от търговеца, с които да си приспадна платения данък за консумативите, а постоянно ще чакам държавата да ми ги върне", коментира Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.


Източник: Дневник

 

 


 

 

 

Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка


10.09.2013 г

Правителството даде знак, че възнамерява да промени принципите на единната данъчно-осигурителна сметка като постави въпросът за обсъждане пред Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Кабинетът подготвя проектозакон, който обаче все още не е внесен в Народното събрание, за да имат възможност работодателите и синдикатите да дадат своите предложения.

На днешната среща те заявиха, че проблемите, които има в момента с единната сметка и откакто беше въведена тази година са осезаеми и се нуждаят от спешни решения, които изискват и повече усилия в изготвянето на проектозакона. По време на заседанието, което се излъчваше наживо за журналистите в Министерски съвет, партньорите изтъкваха предимно нуждата да се прави разграничение между стари и нови задължения по единната сметка и потребителите й да имат достъп да следят състоянието й.

Хората трябва да имат правото на избор кои от задълженията си да погасят първо. Това е основният проблем, който стои в момента, заяви зам.-министърът на финансите Людмила Елкова, която заедно с председателя на НСТС Зинаида Златанова и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представляваха държавата на заседанието със социалните партньори.
Елкова даде пример с хората, които се самоосигуряват - ако разполагат със 100 лв., но имат задължения от 100 лв. за осигуровки и още 100 лв. за данъци, те биха предпочели да покрият осигуровките си, защото срещу тях стоят права. Обаче ако задължението за данъци е възникнало по-рано във времето в момента първо трябва да се погаси то.

Има обединение за това какво би трябвало да се направи и кои са проблемите по единната сметка, увери Елкова. Вероятно няколко месеца ще бъдат необходими, за да се изичстят техническите и законодателните проблеми и се работи активно по въпроса, каза още тя.

"Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които обсъждахме днес, макар и недостатъчни, са важни и трябва час по-скоро да бъдат въведени. Промените създадоха много повече проблеми отколкото бяха решени и това се отчита от всички страни", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след края на заседанието на НСТС.

Той смята, че ще е от полза за бизнеса да се прекрати сегашната практика да се начисляват лихви върху платени главници чрез подреждане на плащанията най-напред с главниците и след това лихвите, а не както в момента - по хронология на възникване на задълженията. Другата промяна, която ще приветстваме е удължаване на срока в който могат да се опишат задължения с изтекла давност. Също и въвеждането на обратно начисляване на ДДС за някои видове дейности. АИКБ апелира също така в следващи промени на ДОПК за малките и средни предприятия да се въведе възможност за избор на начина на изчисляване и плащане на ДДС при паричен поток, каквато е практиката в повечето европейски страни, допълни Велев.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов настоя от името на организацията да се осигури достъп на данъкоплатците до състоянието на техните задължения, "за да се избегнат недопустими отнасяния на вече платени задължения още веднъж тогава, когато се остави по преценка на данъчните власти кое от задълженията да погасят." "По този начин считаме, че ще се избегне и изненадата от остаряли и водени от данъчната администрация задължения, които отдавна са погасени по давност. Затова одобряваме и удължаването на срока за декларацията, която се очаква от всеки за такива стари задължения", заяви Симеонов.

На днешното заседание на Тристранния съвет, социалните партньори обсъдиха още и предложението на депутати от БСП в Кодекса на труда да се впише възможност за осиновители на деца да се ползват от една година платен отпуск след взимането на детето. В предложението е записано, че на такъв отпуск ще имат право осиновителите, взимащи дете до пет годишна възраст, но на практика дете може да осинови до 18-а година. Един от вносителите на проекта Жара Пенева, БСП, обясни, че възрастовата граница е въведена, тъй като на 5 г. децата задължително трябва да тръгнат на предучилищна.

И синдикатите и работодателите подкрепиха предложението, но не безрезервно. Те настояха текстът да се отдели в самостоятелна точка в Кодекса на труда или дори в самостоятелен закон, за да не се намесва във вече уредените принципи на майчинството. От КРИБ заявиха, че представеният законопроект не е изчерпателен и трябва да се подобри формата му.


Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите


03.06.2013 г
Националната агенция за приходите (НАП) и агенция "Митници" трябва да променят стила си на работа и да не бъдат използвани за други цели освен за попълването на приходите в бюджета. Това заяви в интервю за БНР министър-председателят Пламен Орешарски.

"Често двете агенции бяха използвани за натиск върху фирмите с не много ясни мотиви, това ще го преустановим. Ще преустановим практиката за повсеместни ревизии за щяло и нещяло", каза премиерът.

Той увери, че нелоялните данъкоплатци ще продължат да изпитват натиск, а по отношение на акцизите дори мерките ще бъдат засилени. Държавата ще се фокусира върху дистанционния контрол и оценката на риска.

Казаното за приходите агенции важи "на квадрат" за МВР, каза Орешарски и увери, че разчита много на министър Цветлин Йовчев да реформира системата.

Премиерът съобщи, че очаква вероятно през следващата седмица посещение на зам.-министър от Русия, който да внесе повече яснота за руската позиция по бъдещето на АЕЦ "Белене". Орешарски информира, че руската страна е отложила внасянето на нов иск срещу България, а вече внесеният е "неприятен, базиран на договор, който по-скоро не изпълняваме". Става дума за очакван в петък нов иск с претенции за изработено, но неплатено оборудване за централата след като преди година България се отказа от проекта.

Запитан дали самият той планира пътуване до Москва, отговори, че първата му визита ще е в Брюксел, но все още не е определено кога.

Орешарски съобщи, че е възложил на министрите да прегледат изпълнението на бюджетите по министерства и да идентифицират тесните места, които затрудняват бизнеса, гражданите и рисковете пред социалните програми. "Изпълнението на бюджета не вдъхва оптимизъм за допълнителни разходи", каза Премиерът, но повтори, че сеработи за допълнителни мерки за посрещтането на зимата от най-уязвимите социални групи.

"През следващата седмица ще опитам да обобщя по сектори и цялостно състоянието на бюджета, за да знае нашата общественост от къде тръгваме и какво може да свършим", допълни той. През предстоящата седмица се очаква дазапочнат назначенията на зам.-министри и областни управители.

 


Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

От обясненията на НАП всъщност стана ясно, че на практика новината за "единно платежно нареждане" е силно преувеличена*

 

21.12.2012 г
Четиридесет и деветима депутати поискаха Конституционният съд да се произнесе дали въвеждането на единно платежно нареждане от началото на следващата година противоречи на конституцията. Инициативата за искането е на лидера на Демократи за силна България Иван Костов, но е подкрепена освен от Синята коалиция и от представители на БСП, ДПС, независими.

Идеята на единния документ е да се спести на фирмите необходимостта да попълват по няколко платежни нареждания и съответно да внасят такси, когато превеждат различните видове задължения към държавата. Проблемът идва от това, че според новите правила наредителят няма да може сам да определя по кое перо да отидат парите, а държавата ще ги разпределя автоматично според  давността на възникването. Така може да се окаже, че работниците във фирма  - длъжник на данъчните, да загубят социални или здравноосигурителни права.  

Депутатите предупреждават, че така се отнема правото на гражданите да определят дали погасяват данъци или осигурителни вноски и по този начин се препятства достъпът им до осигурителната и здравната система на страната. Според тях това е абсурдна намеса в гражданските права, които са защитени от конституцията.

Вносителите на искането се мотивират и с това, че пари, които са на самия работник (например от осигурителни вноски), могат да отидат за покриване на задължения на работодателя. "Не е възможно хората да дават парите си за осигурителните системи и те да отиват на разпореждане на Министерството на финансите, а още по-малко да покриват данъчни задължения, каза Костов, цитиран от "Фокус".  

Източник: Дневник
* Подзаглавието и текстът в курсив са наши

Миналата седмица НАП организираха срещи, на които обясняваха как ще се прилага единното платежно нареждане, от които стана ясно, че на практика вестта за такова е силно преувеличена. Декларираната цел за въвеждането му- да се облекчи бизнеса, като пуска по-малко нареждания и така да спести от банкови такси, всъщност остава непостижима, тъй като ДЗПО остава на отделна сметка и за неговото плащане ще трябва да се пускат отделни нареждания.


Остава отделено и плащането по ЕГН и БУЛСТАТ/ЕИК на задълженото лице, с което напълно се обезмисля т.н."единно платежно нареждане", тъй като повечето фирми в България са микро с по 1-2 работника и 1-2 самоосигуряващи се, което означава, че пак за всеки самоосигуряващ се ще се пуска отделно нареждане и пак за работниците във фирмата ще се пуска пък друго нареждане по БУЛСТАТ/ЕИК на работодателя.


На отделни сметки остават и принудителните събирания и плащанията по обезпечения. От цялата работа ще се слеят само плащанията за данъка върху доходите на работниците и осигуровките им, без ДЗПО, което предвид негативите от огромния брой грешки в информационната система на НАП за задълженията на стопанските субекти, надали е голямо облекчение.


Всъщност най-голямата опасност за задължените лица идва от наличието в тези системи на задължения с изтекъл давностен срок. Ако лицето не отиде специално до НАП да се пребори за заличаването на тези задължения, то платените сега пари, ще отидат за погасяване на тези, иначе изтекли, задължения и след това по никакъв начин тази пари не могат да бъдат върнати, тъй като по българските закони, погасителната давност е за този, който има вземане, но не и за този, който има задължение, т.е. смята се, че винаги всеки може да погаси едно свое задължение, ако иска, макар и след 20 години.


От цялата работа ще останат разправиите с НАП за водещите се задължения на фирмите в емблематичната "Системата за управление на приходите" или СУП, наричана масово от потърпевши и счетоводители СУПАТА, заради кашата в нея, известна с това, че с нея освен в България се работи в Ботсуана, Зимбабве и Суадитска Арабия.

 

Писмените обяснения на НАП вижте тук

 

 

 


 

 

 

НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

 

30.11.2012 г

През тази година Националната агенция за приходите (НАП) планира да събере със 700 млн. лв. повече, отколкото през миналата и с 200 млн. лв. над годишния план, съобщи шефът на институцията Красимир Стефанов в интервю за "24 часа". Причината е в дистанционната връзка на касовите апарати с данъчната администрация, подобрения в законодателството и по-ефективната работа с ДАНС, МВР и прокуратурата, допълни той.

До 10 дни НАП ще пусне електронна услуга, която позволява на всеки гражданин или фирма да провери задълженията си към данъчните. Това ще може да става или с персонален код, който се  получава от офисите на агенцията, или с електронен подпис.

В отговор на въпрос Стефанов информира, че през тази година 118 души са декларирали доходи от над 1 млн. лв. По думите му по-важното е, че приходите от данъка върху доходите възлизат на 1.9 млрд. лв. и са със 110 млн. лв. повече от 2011 г.

За десетте месеца на 2012 г. ревизори на институцията са разкрили 62 млн. лв. невнесени данъци и осигуровки при 1600 ревизии.

Заради дългове към държавата са запорирани имоти за над 300 млн. лв. Данъчните обаче предпочитат да се споразумяват с длъжниците и им разсрочват плащанията, защото, по думите на Стефанов "от принудителното изпълнение губят и длъжникът, и държавата".

По оценки на НАП рисков сектор е  търговията с недвижими имоти, където между 2007 г и 2010 г. са укрити 700 млн. лв. обороти. Щетата за бюджета е 122 млн. лв. - ДДС, корпоративен данък, подоходен данък и осигуровки. Стефанов предлага да бъде приет специален закон, който да регулира тази дейност.

Бизнесменът от Перник Росен Русимов, който спечели  от тотото 4.5 млн. лв. , е със запор на банковите сметки и му е назначена ревизия, информира Стефанов. Причината е, че той е прехвърлил фирма с големи задължения към бюджета на беден и неграмотен човек.

Източник: Дневник

 

 

 


 

 

Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

 

30.11.2012 г.
На днешното заседание на парламента, депутатите приеха на второ четене промени в Закона за търговския регистър, предаде Българско национално радио. Според промените, писмените документи, въз основа, на които се извършват вписванията и обявяванията на актовете в търговския регистър, вече ще се пазят само 10 години, след което ще могат да се унищожават, освен ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд.

Тази промяна е продиктувана от съображения за икономии и от факта, че търговският регистър е електронен. И сега една голяма част от вписванията се извършват въз основа само на електронни копия от документите, изпратени по електронен път от съответните заявители, така че депутатите сметнаха, че е  нецелесъобразно държавата да харчи пари за строеж, обезпечаване и наемане на сгради, съхранение на документи и т.н., след като документите по съдебните дела се унижощават на 5 и 10 години.

От Екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 


 

 

 

Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

 

28.11.2012 г
Банковата тайна в България може да падне, ако бъдат приети от парламента внесените поправки в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще дадат право на служителите на ДАНС да проверяват когато, каквито и на когото банкови сметки преценят за нуждите на техните разследвания и проверки.


Промените, които бяха внесени през август, ще бъдат гледани днес на второ четене от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Промените не са обсъждани с представители на банките, въпреки че от БНБ и от Асоциацията на банките в България са пратили преди време свои становища, съобщава "Капитал Daily".


Текст от предложените промени гласи: "Предоставянето на документи, сведения и друга информация не може да се отказва или ограничава по съображения за служебна, банкова или търговска тайна."


Според банкери това означава елиминиране на банковата тайна, защото такъв текст ще даде възможност да се получава и използва информация за банковите сметки без контрол и отчет.


"Трябва да има мерки срещу изпирането на пари, разбира се. Но не сме съгласни с детайлите в предложенията за промени в закона, които на практика рушат фундамента на банковата дейност – банковата тайна, защото никой не би искал да му се рови и гледа сметката без контрол и отчет", коментира Левон Хампарцумян, председател на управителния съвет на АББ и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк.


Икономистът Красен Станчев заяви, че по този начин чрез службите може да се вреди на определени компании и да се задушават или завземат печеливши бизнеси.


Становището на БНБ също е, че с така предложените текстове се "създават предпоставки за неограничено изнасяне на информация". От централната банка посочват, че идеята достъпът до информация да е чрез проверка на място, и в момента има такава възможност по закон.

 

 

Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

 

05.11.2012 г


Създаването на данъчно дознание е една от мерките, на които вицепремиерът и министърът на финансите Симеон Дянков залага за увеличаването на събираемостта на приходите през 2013 г., съобщи БТА.

По проект за законови промени, с които да се разширят правомощията на данъчните инспектори по примера на митничарите, НАП работи от месеци. Наскоро това предложиха и синдикатите като част от по-широк пакет мерки срещу сивата икономика.

Бюджетът за 2013 г. е по-свободен и по-спокоен, главно защото вече сме постигнали финансова стабилност, коментира пред журналисти в Смолян Дянков. По неговите думи в бюджета за следващата година "можем да си позволим много повече пари за пенсионери и в сферата на образованието", а за инфраструктурата също са предвидени около половин милиард лева повече средства.

Финансовият министър прогнозира, че между първо и второ четене на бюджета ще се заложат допълнително 20 млн. лева за учителите и 30 млн. лв. за детски градини.

Според Дянков финансовият модел, приложен към болницата в Девин може да стане решение и за други общински болници, ако се окаже успешен. Той предвижда да се регистрира държавно търговско дружество чрез което да функционира болницата, която сега е затънала в дългове.


Източник: Дневник

 

 

 


 

 

 

По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

 

19.10.2012 г

За 10-та поредна година Института за пазарна икономика изработва алтернативен бюджет на България, в който излага вижданията си за това какви приходи следва да се събират в държавата и как да се разходват след това, респективно какви политики да се следват. В алтернативния си бюджет ИПИ залага на по-ниски данъци и реформи, като бюджета се разглежда, като инструмент за растеж, а не просто като инструмент за самообслужване на държавата.

В ИПИ са изчислили, че всеки българин ще задели по 4320 лв за изръжка на държавата през 2013 г, като най-голям дял от тях са за пенсии- 1081 лв, следвани от здравеопазване- 456 лв и образование- 391 лв. Пълната сметка вижте тук.

От ИПИ залагат на по-малко административни и регулаторни тежести върху труда, свободно договаряне и избор, като целта е увеличаване броя на работните места. Основната цел в алтернативния бюджет е подкрепа и стимули за средната класа. Мотото е "стимули и избор, а не тежести и обещания". От ИПИ критикуват осигурителните политики за това, че средната класа понася цялата тежест срещу празни обещания и предлагат:


Данъчни промени и мерки за балансиран бюджет:


По-ниски данъци – премахване на данък дивидент (сега 5%), 10% данък върху ЕТ (сега 15%), премахване на други неефективни данъци (например върху наследствата) и намаляване на държавни и общински такси;

Премахване на данъчните преференции – някои примери за такива преференции са преотстъпването на данъка за земеделските производители (60 млн. лв. за 2011 г.), необлагаемите ваучери за храна (200 млн. лв. необлагаеми през 2013 г.), признатите разходи за дейността при облагане на физическите лица (над 60 млн. лв. загуби за бюджета за 2011 г.) ниската ставка на ДДС за туризма (над 100 млн. лв. загуби за бюджета за 2011 г.);

Свиване на текущите разходи (заплати, издръжка, привилегии) в публичния сектор с 10% спрямо планираното – преглед, оценка и ранг на програмите; съкращаване на структури;

Повече собствени приходи, вместо трансфери – например в университетите;

Ограничаване на субсидиите поне с 25% спрямо планираното – основно помощи за земеделие и субсидии за железопътен транспорт.


Осигурителни промени:

Пенсионна реформа – избор за работещите дали да се осигуряват в НОИ или да спестяват в лична пенсионна сметка. Държавата да признае пенсионните задължения и в зависимост от данъчните приходи да индексира текущите пенсии;

Здравна реформа – разбиване на монопола на НЗОК и пренасочване на 2 процентни пункта от здравната вноска към избран частен здравен фонд.

Предложените промени в осигурителните системи дават реални стимули на работещите да се осигуряват. Вместо празно обещание, срещу пенсионната вноска може да стои лична спестовна сметка. Вместо плащане в общия кюп за здраве, част от вноската ще отговаря изцяло на личните предпочитания. Това е истинска политика на стимулите, която дава избор, а не такава, която просто обявява всички некоректни платци за престъпници.


Предложенията на ИПИ в Алтернативен бюджет 2013, според тях, ще доведат до устойчиви публични финанси, ефективни харчове за постигане на резултати, икономически растеж, нови работни места и по-силна средна класа, на която ще се дадат стимули и избор, а не тежести и обещания.

Пълният Алтернативен бюджет 2013 на Института за пазарна икономика, вижте от тук!

Пълният текст на представянето на Алтернативен бюджет 2013 г на Института за пазарна икомоника, вижте от тук!


Източник: Институт за пазарна икономика

 

 

 


 

 

 

900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

 

11 Септември 2012


900 физически лица, които са били ревизирани в периода от януари до август тази година, според НАП, са укрили близо 45 млн. лв. данък върху доходите. На всички тях са издадени ревизионни актове и сумите, които ако не бъдат платени в двуседмичен срок, ще бъдат събирани принудително.


Над 80% от всички ревизии на физически лица изследват несъответствието между имущество и доходи. Най-често срещани са случаите, в които имуществото (имоти, автомобили, лични вещи), които един човек притежава са на много по-висока стойност, отколкото официално обявените му доходи. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък с лихвите за последните 5 години. От НАП не са коментирали дали вземат предвид, че съответното лице може да има доходи и спестявания и от преди въпросните 5 години. Тези обстоятелства обикновено се изясняват чак в съда.


Общият размер на установените задължения за данък върху доходите на физическите лица за осемте месеца на 2012 г. е 53 млн. лв.


При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и за индивидуални покупки на висока стойност като луксозни бижута, часовници, битова техника. Всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са на стойност в пъти по-висока от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.

Източник: Национална агенция за приходите

 

 


 

 

БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса
За шест месеца данъчните са глобили неправомерно над 50 000 фирми

 

Автор: Лили Мирчева

Класа
Дата: 9.7.2012

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал за сметка на данъците, събрани неправомерно от бизнеса, заяви Божидар Данев, изпълнителен директор на Българската стопанска камара (БСК), на пресконференция в понеделник. По думите му БВП на България за първото тримесечие на годината има ръст 0,5% в сравнение с предходното, при положение че основните му компоненти сочат надолу - потреблението е намаляло, търговският дисбаланс е минус 800 млн. лв., публичните разходи също са намалели. „Затова имаме и излишък, който се точи от коректния бизнес“, обясни той.

През последните шест месеца се наблюдава експанзия на ДДС измамите, като месечно се източват над 50 млн. лв. от хазната. Основният проблем е, че законът за ДДС позволява данъчните да събират два пъти данъка от коректни фирми. В резултат над 50 000 фирми са глобени неправомерно с актове. За да защитят дружествата, които работят на светло, от БСК са изпратили на НАП, ДАНС и МВР списък с около 50 фирми, за които имат информация, че точат налог. Според Данев става дума за истинска епидемия, разразила се по законов път.


От 2 г. българските фирми живеят в данъчен ад, а най-големият крадец на ДДС е държавата,

 

заяви Кирил Вътев от асоциацията на месопреработвателите. „От НАП очакват всяка фирма да познава счетоводството на доставчиците си, до което няма как да имаме достъп. И данъчните прилагат коварство - те знаят кой доставчик не е внесъл ДДС, но започват да санкционират наред, не се признават фактури и не става ясно коя сделка се приема за действителна. В резултат - има спрели работа фирми, съкращения на хора, навлизане на вносни продукти“, коментира Вътев. Той заяви още, че данъчните вменяват контролни функции на легитимни фирми, предупреждавайки ги да внимават с кого търгуват. „Ние правим бизнес, не се занимаваме с издирвателна дейност“, заяви Сабина Влахова от Съюза на българските мелничари. Според нея фирмите фантоми са недосегаеми, а държавата би могла да се справи с проблема.

За да се спре с фалита на български фирми и намаляване на инвестициите, местното производство и износа, от БСК настояват да се изгради публичен регистър с данни за постъпленията на ДДС и акцизи, вкл. и възстановяването им в законов срок. Сред възможните решения на проблема са и проследяването на паричните потоци на изрядните дружества, както и бързо и ефективно прилагане на наказателното законодателство към всички потърсени и „ненамерени на адрес“ фирми.

От бизнеса настояват и за отмяна на солидарната отговорност на всеки доставчик за дължим и невнесен данък от друго лице, ползвало данъчен кредит, както и да се въведе облекчен ред за разкриване на банкова тайна пред НАП. Сред останалите предложения на бизнеса за  преодоляване на данъчните измами и източването на ДДС са промяна в  законодателството за увеличаване на наказанията за „първото неизрядно данъчно задължено лице“, както и инкриминиране на продажби с фалшиви фактури.

Източник: Класа


Решение на европейския съд в Люксембург от 21 юни:


„С оглед на разпоредбите на Шеста директива данъчнозадълженото лице, което упражнява право на приспадане на ДДС, не може да носи обективна отговорност във връзка с получените от него фактури и не е длъжно да доказва, в случай на нарушение от страна на издателя на фактурата, че са изпълнени изискванията по член 44, параграф 5 от Закона за ДДС.

Данъчната администрация не може по принцип да изисква от данъчнозадълженото лице, което иска да упражни правото на приспадане на ДДС, от една страна, да провери, че издателят на фактурата за стоките, във връзка с които се иска упражняване на това право, има качеството на данъчнозадължено лице, разполагал е със стоките, предмет на доставката, бил е в състояние да ги достави и е изпълнил задълженията си за деклариране и за внасяне на ДДС, за да се увери, че доставчиците нагоре по веригата не са извършили нарушения или измама, или, от друга страна, да притежава документи в това отношение.

Всъщност, данъчните органи по принцип са тези, които трябва да осъществят необходимите проверки по отношение на данъчнозадължените лица, за да установят нарушения и измами с ДДС и да наложат санкции на извършилото ги данъчнозадължено лице.

Следователно, като налага на данъчнозадължените лица изисквания, при чието неизпълнение може да бъде отказано право на приспадане, данъчната администрация прехвърля, в разрез с посочените разпоредби, собствените си контролни задължения върху данъчнозадължените лица.“

 

 


 

 

 

Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни


30.06.2012 г
Конституционен съд обяви за противоконституционно налагането на санкции срещу работници и служители, работещи без трудов договор. С Решение № 7 от 19.06.2012 г по конституционно дело № 2/2012, съдът постанови, че работниците и служителите са по-слабата страна в едно трудово правоотношение, нямат възможност да контролират своите работодатели и следвотелно не могат да носят административно наказателна отговорност за явяването си на работа без трудов договор, т.е. не могат да бъдат глобявани.


Съдът постанови още, че държавата има задължение да се грижи за създаването на условия за осъществяването на правото на труд и че налагането на глоби не се помества в подхода, постановен от Конституцията, разбирайте- НЕ МОЖЕ ДЪРЖАВАТА ДА ГЛОБЯВА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СОБСТВЕНАТА СИ НЕСВЪРШЕНА РАБОТА:

"Следователно чл. 414а КТ е неконституционен, защото най-напред противоречи на чл. 16 от Конституцията, тъй като законът не защитава и не гарантира труда, а наказва работника или служителя. На следващо място той не е в съответствие и с чл. 48 от Конституцията, защото държавата, вместо да изпълнява конституционното си задължение да полага грижи за осъществяване на правото на труд, налага административно-наказателна отговорност на работника или служителя, който е предоставил работната си сила без да е сключил трудов договор. "


Но най-важният аргумент на Конституционен съд е НАРУШЕНИЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА- държавата се опитва да се намесва и налага административни санкции за неизпълнение на задължения от частноправен характер.

"Член 414а КТ влиза в противоречие и с Хартата на основните права на Европейския съюз, която има непосредствено действие в Република България като държава-членка на Съюза и съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията. В Хартата правото на труд има уредба (чл. 15) като “право-свобода” в дял втори, озаглавен “Свободи”: всеки има право да работи и свободно да престира своя труд. Оспореният чл. 414а несъмнено поставя ограничения (гарантирани със санкция) на това основно право. Поначало ограничения на основните права, вкл. правата–свободи са допустими (Решение № 15 от 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.), стига да се спазва принципът на пропорционалността (чл. 5, ал. 1 и 4 от Договора за ЕС), който принцип трайно присъства и в практиката на Конституционния съд (Решение № 20 от 1998 г. по к.д. № 16 от 1998 г.; Решение № 2 от 2002 г. по к.д. № 2 от 2002 г.; Решение № 15 от 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.). "

Целият текст на Решение № 7 от 19.06.2012 г по конституционно дело № 2/2012 на Конституционен съд на Република България

 

 

От Екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 

 


 

 

Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

 

Дата: 13.6.2012
Общо 2023 административни услуги и регулаторни режими действат у нас, се казва в доклад за състоянието на администрацията през 2011 година, който ще бъде разгледан в сряда на заседание на МС. Най-много услуги – 82%, се предоставят от НАП.

 

Авторите отбелязват, че през миналата година успешно са премахнати 19 режима – един лицензионен, 7 регистрационни и 11 разрешителни. Отмяната на 9 от тях вече е в сила, а за останалите 10 предстои да се произнесе Народното събрание.


В документа е отбелязано, че и тази година въвеждането на електронното управление остава приоритет на правителството. Причината: обобщените данни показват, че 365 от общо 515 администрации все още не предоставят услуги по електронен път.

 

Администрациите отличници, противно на очакванията, не са в централната власт, а в страната. Свиленград, Габрово и Баните са най-успешни в електронното управление. От централните ведомства най-напред с материала е Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За да бъдат обучени служителите да работят електронно, около 1000 от тях са минали съответното обучение.

 

 

Автор: Иглика Горанова

Източник: Класа

 


 

 

 

Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

2012-05-15
"Кампанията за приемане на годишните декларации за условия на труд приключи успешно" отчетоха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Общо подадените декларации за отчитане състоянието на условията на труд са са 200 395.

52% от всички постъпили в инспекцията декларации са подадени по електронен път. В сравнение с миналата година броят на подадените по електронен път декларации е увеличен с 10%. Най-висок процент декларации по електронен път са изпратени в областите София (75%), Пловдив (61%), Варна (57%), Стара Загора (56%), Търговище (54%) и Благоевград (53%).

Този начин на подаване е предпочетен от фирмите, както в големите градове, така и в по-малките населени места. Високият дял на ползване на електронната услуга се дължи на удобството и спестяването на време, което е възможно благодарение на наличния в софтуера инструмент за подписване с универсален електронен подпис, възможността за подаване по електронен път и осигурената консултантска и техническа помощ, оказана на задължените лица по време на кампанията.
Вече всички подадени декларации са обработени и публикувани в Публичния регистър на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". От Инспекцията информират, че подаването на коригиращи декларации и уведомления за такива, които не са били успешно приети или са върнати за корекция поради допуснати непълноти при попълване на данните, продължава.

Събраните данни от подадените декларации ще послужат за обработка и анализ на актуална информация относно структурата на предприятията по икономически дейности, териториалното разположение и броят на предприятията, броят на заетите в тях, обектите с най-големи потенциални рискове за здравето и живота на работещите и за подобряване на контрола върху здравословните и безопадни условия на труд.

Източник: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

 

 


 

 

КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на

касови апарати


19.4.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 503 280 лв. на Датекс” ООД, 155 844 лв. на Дейзи Технолоджи” ЕООД, 82 512 лв. на „Тремол” ООД и 257 928 лв. на „Елтрейд” ООД за нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.

КЗК е установила, че ответните дружества са нарушили правилата на конкуренцията, като са предприели координирани действия по едновременно и регулирано увеличение на цените за крайни клиенти на електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери.


Комисията е образувала производството в края на 2009 г., в отговор на сигнал и публикации в медиите относно едновременното поскъпване през същата година на всички модели касови апарати, предлагани от български производители. КЗК е установила, че поведението на страните доказва съществуването на забранено споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на чл. 15, ал. 1, ЗЗК.

Комисията е констатирала, че от 01.01.2005 г. до първото тримесечие на 2010 г. въпросните дружества са предприели две основни изменения на провежданата от тях ценова политика, което е довело до общо повишаване на цената на почти всички предлагани от тях касови апарати и фискални принтери. Това са едновременно увеличаване от 4-те дружества на цените на касовите апарати и касови принтери през февруари 2008 г. и през април 2009 г., което показва, че между тях съществуват форми на координация и сътрудничество, обединени от обща антиконкурентна цел.


Доказателства за наличието на контакти между страните са открити и в кореспонденция между отделни дружества и преди 2005 г. и тези контакти са били отново относно цените на касови апарати и фискални принтери, както и прилаганите отстъпки към дистрибуторите и участието в търгове за възлагане на обществени поръчки.


Решението все още не е оканчателно и може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Върховния административен съд.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията

  

 

Туристическият данък се оказа противоконституционен


 

09.04.2012 г

Туристическият данък, който през миналата година замени туристическата такса, е обявен за противоречащ на конституцията. Това се вижда от решение на Конституционния съд, сезиран през миналата година от депутати от БСП и ДПС. Решението на съда е от 5 април.


 

Според него при формирането на новия данък се смесват два вида облагане - на нощувките и на самия имот, които спадат към различни категории преки данъци - подоходни и имуществени. Конституцията изисква двата вида да се разграничават.

Причината е, че при въвеждането на данъка беше въведен изкуствено минимален праг за заетост от 30 на сто, докато при туристическата такса се облагаха само действително направените нощувки.


 

Минималният праг беше въведен, за да се повиши събираемостта, тъй като според общинските администрации хотелиерите не обявяват всички нощувки. Според самите хотелиери обаче 30% средногодишна заетост е невъзможно да се постигне от хотелите, които работят само през активния туристически сезон.


 

В искането си до Конституционния съд депутатите от БСП и ДПС изтъкнаха, че с новия данък се подменя обектът на облагане (в случая 30% от легловата база, а не реализираните нощувки). Освен това според депутатите облагането на хипотетични доходи противоречи на конституционния принцип за съобразяване на данъците с доходите.


Целият текст на решение № 5/05.04.2012 г по конституционно дело № 13/2011 г вижте тук.


Източник: Дневник

  

 

Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*


16.03.2012 г

Разходите за труд в България са най-високи от страните в Европейския съюз, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, излезли вчера. През последното тримесечие на миналата година харчовете за труд у нас са се увеличили с 12,6 на сто, докато в ЕС средният ръст е 2,7%. Година по-рано страната ни е отбелязала растеж от 9,8%.

Статистиката отчита, че има сериозно повишение на разходи за осигуровки, данъци и други у нас до 12,7%, както и увеличаване на заплатите и надниците от 12,5% спрямо 10 на сто през третото тримесечие. Най-висок скок на заплащането - със 17,1%, е отчетен в сектора на услугите. Обяснението за растящите разходи за труд у нас е непрекъснато намаляващата заетост, особено сред нискоквалифицираните работници. Това чисто статистически надува разходите за труд.

От Евростат отчитат, че заетостта в България през последното тримесечие на миналата година спрямо аналогичния период на 2010 г. се е свила с още 2,3%, след като през третото тримесечие спадна с 5 на сто. На тримесечна база обаче цифрите са малко по-оптимистични и спрямо юли-септември заетостта в страната се е повишила с минималните 0,2%.


Почасовите разходи за труд в еврозоната са нараснали с 2,8% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2011 г. След България на второ място по ръст на трудовите харчове е Румъния (8,6%), следвана от Естония (7,2%) и Унгария (6,6%). Спад е отчетен само в Ирландия (-1,7%), Португалия (-1,7%) и Словения (-0,3%).


Затвърждава се тенденцията за забавяне на увеличението на разходите за труд в Евросъюза и еврозоната. Почти без промяна са останали разходите за заплати и надници и в ЕС, и във валутния блок, но е отбелязан лек ръст на другите разходи за труд. Средният за 27-те страни годишен спад на заетостта през четвъртото тримесечие на миналата година е бил 0,1%, а за еврозоната – 0,2%.
Данните показват, че в цяла Европа наетите в строителния бранш продължават да намаляват с най-бързи темпове, докато най-сериозен скок на заетите е имало при операциите с недвижими имоти.


Източник: Класа * Заглавието наше

 

 


 

 

С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София


24 Февруари 2012

Според справка на НАП сред първите 20 човека с декларирани най-високи доходи преобладават тези, с постоянен адрес в София град. Освен тях обаче сред богатите българи са и такива с постоянен адрес в Смолян, Пазарджик и Пловдив.


Вече 371 човека са успели да дикларират доходи от над 100 000 лв. за 2011 г. в подадените до този момент декларации за облагане на доходите. За сравнение през цялата 2011 г. хората, които са посочили доходи за 2010 г. от над 100 хил. лв. са общо 708.

На 2 май изтича срокът, в който физическите лица трябва да подадат декларациите за облагане на доходите. 5% отстъпка ползват тези от тях, които изпратят формуляра си чрез интернет, подписан с електронен подпис и само ако са внесли дължимия си авансов данък в срок.


Най-лесният и удобен начин за деклариране на доходите е подаването на декларация с баркод. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата на принтер и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП без човешка намеса.


Срокът за деклариране на печалбата от 2011 г. за предприятията е 2 април 2012 г., тъй като 31 март е в събота. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.


Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефона за контакт с НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.


Източник: Национална агенция за приходите


 


 


НАП пуска четири нови справки по интернет


11.02.2012 г

От днес клиентите на Националната агенция за приходите (НАП) могат да ползват четири нови електронни услуги чрез сайта на агенцията, съобщи нейният пресцентър. Условието е гражданите да притежават персонален идентификационен код (ПИК).


Потребителите вече имат електронен достъп до справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки, справка за трудовия договор, обявен от работодателя, справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд. Освен това те имат възможност да подадат чрез интернет искане за издаване на данъчен документ.


 

Новите услуги позволяват гражданите да следят в интернет верността на подадената в НАП информация от техните работодатели, уточняват от приходната администация.

Електронните справки позволяват да се провери видът на трудовия договор, това дали е за пълен работен ден или за 4 часа, например. достъпни онлайн са размерът на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване.


Изцяло нова услуга е подаването на искане за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция.


По данни на приходната администрация годишно се издават близо 1 млн. удостоверения за платени данъци като в значителна част от случаите се изискват 2 лични посещения – едно за подаване на искането и второ - за получаване на вече издаденото удостоверение. С новата онлайн услуга първата лична визита ще отпадне. По изчисления на ведомството услугата може да спести преки административни разходи на всички клиенти на обща стойност близо 4 млн. лв. годишно.


Потребителите могат да получат допълнителна информация за услугите, предоставяни от НАП с ПИК на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700. От кол центъра на агенцията дават и консултации за деклариране и плащане на данъци и осигуровки, включително съвети за използване на онлайн услугите на НАП.


Източник: Дневник

  

 

Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

09.02.2012 г

Промени в законодателството, с които да се въведат по-ясни за потребителите правила при кредитирането е подготвило Министерството на финансите. Мерките са част от идеите на министъра на финансите Симеон Дянков за намаляване на лихвите по кредитите, към каквото той наскоро призова търговските банки.


Едно от намеренията е основният лихвен процент, който сега всяка банка определя самостоятелно и по своя методика, да бъде еднакъв за всички банки, както е в останалите европейски държави, съобщи Дянков в интервю за БНТ. "Сега в България всяка банка решава по собствена методология какъв основен лихвен процент да даде на домакинствата, докато на европейско ниво съществува основен лихвен процент EURIBOR (а в България - SOFIBOR), към който се определя надбавката на банката. В България не е така и ако сравняваш условията на отделните банки, не можеш да прецениш кое ти е по-изгодно. Затова ще въведем един от двата", каза той.


Друга идея е по-голямата част от таксите, които банките взимат от получателите на кредитите или да бъдат обявени за незаконни или да се поделят между кредитополучателя и банката. "Сега вие плащате някой да изчисли стойността на активите, с която гарантирате кредита, докато в повечето страни разходите се поделят приблизително 50:50. Банката също трябва да плаща, защото получава от лихвите на този кредит", каза финансовият министър.


В помощ на малките кредитополучатели пък ще бъде включването на малките кредити - до 400 лв., в общите регулации, за да излязат те от "зоната на лихварството". Половин милион кредита, отпуснати през миналата година, са за такива суми, каза Дянков.


До дни тези предложения за законодателни промени ще бъдат представени на Асоциацията на търговските банки.


Източник: Дневник

  

 

Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн


 

25.01.2012 г

Всички данъци и осигурителни вноски могат да се платят чрез интернет. Това става в онлайн системата за плащане на Националната агенция за приходите, съобщиха от агенцията.


 

Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрации в сайта на приходната агенция и в един от порталите за електронно плащане - www.ePay.bg или www.eBg.bg.

 

Плащането през интернет струва под 1 лв. независимо от наредената сума и спестява време и разходи в сравнение с конвенционалните разплащания, поясняват от приходната администрация.


 

Оттам напомнят, че за успешно плащане на данъци и осигуровки по интернет клиентът трябва да знае точния размер на своето задължение. Лихвен калкулатор помага да се изчислят изтеклите лихви за закъснели плащания, допълват от приходното ведомство.


Освен за директно плащане електронната система може да се използва и за попълване и разпечатване на платежно нареждане, което да бъде представено в произволно избрана банка.


 

На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5 процента данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите. От тази година плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.


 

Освен по интернет плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите, посочват от приходната администрация. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.


 

Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на НАП. За физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (например 111213, когато се плаща по данъчна декларация на физическо лице), входящият номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.


Източник: Дневник


 


 

 

2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни


12 Декември 2011 г
Близо 2000 (от около 3200) бензиностанции в страната не са предприели нищо, за да се снабдят с нивомерни системи на резервоарите си до момента. Ако не направят това до края на годината, е почти сигурно, че ще изпуснат и срока за свързване на фискалните си системи с датчиците на бензиноколонките и нивомерите на резервоарите до края на март 2012. Това означава налагане на глоба до 10 000 лв. и затваряне на всяка бензиностанция, която не е изпълнила изискването, стана ясно на среща на ръководството на НАП, Българският институт по метрология, Българската петролна и газова асоциация, производители на фискални системи, сервизни и браншови организации, провела се днес в приходната агенция.

Припомняме, че от началото на 2011 г. обектите за търговия на течни горива бяха задължени по закон да отчитат по електронен път оборотите си в НАП. През юни бе въведено допълнително изискване да добавят към съществуващата финансова информация и данни за точното количество горива, продадени на бензиноколонките и налични в резервоарите. Към вече изградените електронни системи търговците на горива инсталират нивомерни устройства, които позволяват на данъчните органи да следят в реално време не само финансовите потоци, но и точните количества горива, които минават през колонките или се намират в резервоарите на бензиностанциите.

 

По този начин пътят на горивото се следи от внасянето му на територията на страната, до данъчните складове и последващата продажба на дребно на крайни клиенти.

Информационна кампания за търговците на които предстои да свържат касовите си апарати с НАП започват от приходното ведомство. Всеки собственик на фирма ще получи електронно писмо с напомняне и допълнителна информация. В рубриката "Свържете касовите апарати с НАП" вече има и електронен справочник, който показва дали дадено фискално устройство може да бъде доработено съобразно изискванията на закона или се налага закупуването на ново. Инспекторите, които правят проверки раздават информационни брошури на търговците, а подробна информация за дистанционната връзка може да се получи на телефон 0700 18 700.

„Срокът за свързване на касовите апарати на всички търговци с НАП е 31 март 2012. Ако темповете по този проект се запазят, това значи, че около 50 000 търговци в страната няма да имат физическо време да изпълнят закона. Компромиси няма да има, както и отлагане”, каза след днешната среща изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

 

Източник: Национална агенция за приходите


 


 

 

 

НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината


08 Декември 2011 г

715 млн. лв. повече от миналата година събрали от приходната агенция. До края на годината НАП ще възстанови ударно на бизнеса около 400 млн. лв. ДДС. Това заяви в интервю за програма „Хоризонт” на БНР изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов. По думите му след разговор с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и заради задълбочаващата се икономическа криза, е преценено, че фирмите имат нужда от свежи средства и заради това НАП ще ускори процедурите по възстановяване на ДДС на коректните данъкоплатци.


Стефанов съобщи също, че до края на ноември 2011 г. НАП е събрала 11,4 млрд. лв., което е със 715 млн. лв. повече отколкото миналата година. Според него до края на година агенцията ще събере с около 300 млн. лв. по-малко от заложеното, което се дължи най-вече на неточно планираните приходи от осигурителни вноски. Изпълнителният директор каза също, че ако прогнозите на НАП за събираемостта на осигурителните вноски през 2011 г. бяха взети предвид в края на 2010 г., агенцията щеше да изпълни плана за приходите си през тази година на 100%.

Красимир Стефанов съобщи още, че за следващата година НАП подготвя образователна програма за деца и ученици, насочена към разяснение на данъчната система и смисъла от данъците.

 

Източник: Национална агенция за приходите

 


 

 

От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от

съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не21.11.2011 г
НАП излезе с официално становище във връзка с това дали положеният личен труд от съдружник в търговско дружество е независима икономическа дейност по ЗДДС или не.

 

От това да се определи, като независима икономическа дейност или не даден труд, зависи дали получените възнаграждения за личен труд ще се включват в натрупания оборот, след който е задължителна регистрацията на физическото лице по ЗДДС и след който върху следващите получени суми ще трябва да се начислява 20% ДДС. Въпросът засяга повече от половината фирми в България, тъй като по-голямата част са микро и малки предприятия от семеен тип, в които собствениците извършват дейност чрез собствените си дружества.


Становището на НАП е съобразено преди всичко с практиката на съда на Европейската общност, който определя, че критериите за това кога една дейност е независима са дали с оглед на начина на извършване на дейността, възнаграждението и най-вече на отговорността и риска за дейността, лицето действа независимо (дела С-202/90 и С-355/06).


С оглед на съдебната практика, НАП пояснява, че винаги, когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството поемат изцяло риска и отговорността за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо клиентите, следва да се приеме, че съдружниците осъществяват независима икономическа дейност и за същата са данъчно задължени по ЗДДС лица.

Съответно, когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството не поемат риска и отговорността, а същите се носят от самото дружество за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо клиентите, следва да се приеме, че съдружниците не осъществяват независима икономическа дейност и за същата не са данъчно задължени по ЗДДС лица.

Изхождайки от това правило и с оглед спецификата на адвокатските дружества, се пояснява, че положеният личен труд от адвокат в адвокатско дружество винаги е независима икономическа дейност, тъй като той отговаря лично за причинените вреди на клиентите си и влиза в преки доверителни отношения с тях, независимо от членството си в адвокатско дружество.

В този смисъл положеният труд, като член на управителни и контролни органи в дружество, включително и адвокатско не е независима икономическа дейност.

НАП излезе със становище и относно установяването на местоположението на получател по ЗДДС.

Изтеглете целите текстове на становищата от тук:
Становище № 04-19-570/ 16-11-2011 г. относно: Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица

Становище № 15-00-26/16.11.2011 г. относно: установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

 

Източник: Национална агенция за приходите


 


 

 

Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за

увеличението на минималната заплата


09.11.2011 г автор: Весела Николаева

Социалната комисия в парламента прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване с гласовете на управляващите, а представители на опозицията се въздържаха при вота. Депутати от опозицията и представители на синдикатите остро възразиха срещу вдигането на периода, за който се изчисляват обезщетенията при майчинство, болнични и безработица, като синдикатите отново възразиха и срещу увеличаването на възрастта за пенсия.


 

Осигурителният бюджет със сигурност ще претърпи промени, защото в него не са отразени последните промени на минималната работна заплата. На заседанието си днес правителството реши тя да се увеличи от 270 на 290 лв. от 1 май следващата година.


Тотю Младенов каза, че за увеличението с 20 лв. са необходими 16 млн. лв. допълнително в бюджета и се полагат всички усилия тези пари да се намерят.

 

Управителят на Националният осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков коментира, че увеличаването на периода за изчисление на обезщетения не се прави, за да се съкратят разходи. Той посочи, че по някои пера действително има намаление на разходите, но по други те дори се увеличават. Според него промяната се прави, за да има "по-тясна обвързаност между приноса на лицето в общественото осигуряване и изплащането на обезщетение".


 

В момента периодът, на който се базират парите за майки, болнични и безработица, е 18 месеца, предложението е той да стане 24 месеца. Петков съобщи още, че дефицитът на НОИ за тази година вероятно ще е 1.7 млрд. лв.

 

Социалният министър Тотю Младенов подчерта, че в никоя държава от ЕС няма толкова дълъг период на майчинство като в България - 410 дни. Младенов каза още, че в момента заради кризата в държавите от съюза текат дебати дали отпускът по майчинство да се намали.


 

Министърът посочи, че през следващата година разходите за пенсии са предвидени да бъдат 8.9% от брутния вътрешен продукт на страната, при 9.3% за тази година и 9.9% за миналата. Очакванията на министерството и НОИ са пенсионерите догодина да намалеят заради мерките на правителството.


 

Те включват увеличаване на осигурителния стаж с 4 месеца от 1 януари, увеличаване от 25 на 27 години стажа за пенсия на военни, служители на МВР и на Министерството на правосъдието, както и стимулирането на хората да продължат да работят. Последното по думите на министъра ще се постигне с увеличението на надбавката, която се получава над пенсията за всяка година стаж, натрупан след навършването на общата възраст - от 3% тя става 4%.


 

Обезщетенията за безработица ще се увеличат на 60% от осигурителния доход, подчерта още Младенов.


Депутатът от "Коалиция за България" Емилия Масларова разкритикува бюджета, защото по нейните думи усилията "са насочени към свиване на разходната част, а не към повишаване на приходната".


Източник: Дневник


 


 

 

 

Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

 

26 октомври 2011г.

Омбудсманът Константин Пенчев внесе в Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за необжалваемост на наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. Според Константин Пенчев, принципът на необжалваемост на административните актове, въведен с атакуваната норма и основан единствено на критерия размер на наложеното административно наказание, противоречи на основни конституционни разпоредби. Той констатира, че този принцип на необжалваемост, нарушаващ човешки права, е застъпен и в редица други закони.


 

Той смята, че така се ограничава правото на жалба на засегнатите и те са лишени от ефективно средство за защита. „По този начин се ограничава правото на защита, прогласено в чл. 56 от Конституцията, доколкото се поставя процесуална бариера пред възможността гражданите да оборват пред съд констатациите в акта и да искат освобождаване от административно-наказателна отговорност” – пише Константин Пенчев. Според него, това ограничение не съответства и на чл. 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, който гласи: „Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”.


 

Разпоредбата на чл. 189, ал. 13 противоречи и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. В искането пише: „Основна характеристика на правовата държава е върховенството на закона. Принципът за върховенство на закона в демократичното общество изисква мерките, засягащи основни права, да бъдат предмет на състезателно производство пред независим орган, компетентен да упражни контрол върху основанията за налагане на съответната санкция и относимите доказателства. Нормите, гарантиращи ефикасен достъп до правосъдие, не съдържат условия за неговата реализация”.


 

Омбудсманът отбелязва, че чл. 120, ал. 2 позволява на Народното събрание със закон да изключва обжалването на определени категории административни актове, когато висши интереси (национална сигурност) налагат това. Константин Пенчев напомня за постоянната практика на КС, според която разпоредбата на чл. 120, ал. 2 трябва „да се тълкува ограничително и не обхваща тези актове, които засягат основни конституционни права”. Според мотивите на КС към Решение № 18/1997 г. по к. д. № 12/1997 г., „възможността, предоставена на Народното събрание от чл. 120, ал. 2 in fine от Конституцията, е изключение и следва да се тълкува и прилага ограничително.

 

Характерът на това изключение задължава НС да се възползва от него, само когато са налице достатъчно сериозни и основателни причини. Противното би означавало да се обезсмисли принципът на съдебно обжалване на административните актове”.

 

В искането си омбудсманът е категоричен, че оспорваната разпоредба поставя като критерий за обжалваемостта на актовете единствено размера на наказанието, поради което не попада в хипотезата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.


Пълният текст на искането вижте тук.

  

 

Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *


18.10.2011 г

Близо половината от фирмите в България ще разберат след изборите какви ще са минималните суми, върху които ще трябва да осигуряват служителите си през 2012 г. Това се отнася за работодателите във важни отрасли като транспорта, химията, производството на лекарства, финансите, застраховането. В тези икономически дейности бизнесът и синдикатите не се разбраха какви да са осигурителните прагове догодина.

Въпросът беше обсъден от комисия към съвета за тристранно сътрудничество и днес, но без резултат. Работодателите продължават да настояват, където няма споразумение, да се запазят сегашните прагове. Аргументът им е, че в противен случай ще се увеличат разходите за труд в отрасли с икономически затруднения, което ще доведе до съкращения.

Позицията на синдикатите е, че размерът на праговете трябва да се увеличи със средния ръст, договорен в останалите браншове. Право да направи това има министърът на труда Тотю Младенов. Днес той за пореден път коментира, че се надява да не се стига дотам, защото това би създало рискове за пазара на труда. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че ако Младенов не повиши административно праговете, означава, че държавата сама се отказва от повече приходи.

Въпросът ще бъде обсъден в съвета за тристранно сътрудничество след изборите. Така работодателите на над 1 млн. души ще разберат какви ще са минималните суми за плащане на осигуровки в последния момент.

 

Източник: Дневник * заглавието наше


 


 

 

Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски


16 Септември 2011 г

Според изнесената информация от срещата на двамата ръководители на НАП- Красимир Стефанов и НОИ- Бисер Петков, двете институции най-после ще разгледат отдавна исканото от бизнеса намаляне на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане, по които всеки месец фирмите плащат осигуровки. Сега за един назначен по трудов договор, една фирма превежда с отделно платежно нареждане сумата за ДОО, с друго за допълнителните фондове, с трето за здравна вноска, с четвърто за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и т.н. и за всяко от тях банките вземат средно по 1-2 лв такса. Това допълнително и напълно излишно натоварва и без това отънелите фирмени бюджети.


 

Друга идея е опростяването на осигурителните декларации, които всеки месец работодателите подават за всеки осигурен и подобряване на обслужването на клиентите чрез опростяване на процедурите по деклариране и плащане на осигурителни вноски.


 

На срещата ръководителите на двете институции са се договорили да работят за обвързване при подаването на двете осигурителни декларации – образец 1 и образец 6, като по този начин се минимизира риска от осигурителни измами и ще облекчи коректния бизнес при декларирането на осигурителни данни пред НАП.


 

Ще се работи и за създаването на нов механизъм за планиране на приходите от осигурителни вноски, който включва задължително съгласуване на плана с експертите от НАП, като целта е по-реално планиране на приходите от осигурителни вноски и бъдещо избягване на тазгодишния гаф с огромното размиванане между планирани приходи и реално изпълнение по бюджета на НОИ. Идеята е срещите на ръководствата на двете институции да станат регулярни.


Източник: Национална агенция за приходите

 

 


 

 

Преговорите за минималните осигурителни прагове

продължават и следващата седмица *


14.09.2011 г  автор: Мишел Гутсузян

В една трета от 76-те икономически дейности работодателите и синдикатите се споразумяха какъв да е минималният осигурителен доход за различните професии през 2012 г. Тенденцията досега е т.нар. прагове, които играят ролята на минимални заплати по браншове, да са по-ниски от тазгодишните. Друг интересен момент е, че за първи път синдикатите по места се съгласяват с работодателите да няма голямо увеличение на плащанията заради тежката икономическа ситуация.


 

В строителство на сгради и пътища праговете ще "замръзнат" на нивото от тази година заради големите съкращения и тежкото състояние на отрасъла, съобщи Българската стопанска камара (БСК). Без промяна ще останат и минималните суми за начисляване на осигуровки във водоснабдяването. В някои браншове като производството на пиво и малц и пощенските и куриерските услуги праговете ще се увеличат с под 5%. В единични случаи като туризма и селското стопанство, в които според статистиката заплатите са най-ниски, ще има ръст от 10-20%. Това показват досегашните резултати от преговорите между бизнеса и синдикатите по браншове. Преговорите за останалите отрасли продължават тази и следващата седмица.


 

Работодателите са против да има ръст с мотивите, че това ще увеличи разходите за труд в кризата, ще доведе до нови съкращения и разрастване на сивия сектор. Друг аргумент срещу увеличаване на осигурителния доход е, че то ще лиши бизнеса от средства за инвестиции в технологии и обучение на персонала. Това среща разбирането на профсъюзите в предприятията, но не така мислят синдикалните централи. Техният мотив е, че вдигането на праговете ще увеличи и заплатите, а оттам - приходите от осигуровки и потреблението.


 

В отраслите, в които двете страни не постигнат съгласие, министърът на труда Тотю Младенов ще наложи административно средния договорен ръст за всички икономически дейности. Според БСК това не трябва да се случва, защото ще утежни ситуацията в браншовете, които още не са се възстановили.


 

С цел да се запазят работните места синдикатите и работодателите в строителството се разбраха догодина праговете да останат същите. "Само за една година работещите в сектора са намалели от 144 хил. до по-малко от 117 хил. Ако при това положение бяхме настоявали за по-високи прагове, щяхме, вместо да изпишем вежди, да извадим очи", каза Иоанис Партениотис, председател на федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към "Подкрепа". Подобна е и ситуацията във водоснабдяването. "99% от компаниите в бранша продават вода. Около 40% от цената й се формират от разходите за заплати. Затова повишаването на праговете ще доведе до натиск за поскъпване на водата", каза Партениотис.


 

В машиностроенето синдикатите настояха за 7-8% ръст с мотива, че така ще се вдигнат заплатите на дефицитни кадри като инженери и техници. Според председателя на браншовата камара по машиностроене Илия Келешев обаче именно повишаването на осигурителния праг е причината за текучеството на квалифицирани работници, тъй като нарастват и удръжките за осигуровки. "Те отиват в други сектори, където официално ги осигуряват на 400 лв., а останалото им доплащат на ръка", каза Келешев. Заради това според него няма смисъл от повишаване на праговете. "Това се прави формално за пълнене на фондовете към НОИ.

 

Вместо това държавата трябва да засили контрола и да накара фирмите да плащат данъци и осигуровки върху реалните заплати", смята Келешев. Заради липсата на съгласие между бизнеса и профсъюзите преговорите в бранша ще продължат през следващата седмица. "Ако се договорим тази година, ще е за последно", закани се шефът на машиностроителната камара. Преговорите при месопреработвателите също ще продължат.


 

Според шефа на браншовия съюз на трикотажната промишленост Стефко Колев осигурителните доходи не трябва да се увеличават, защото бизнесът още не е стъпил на крака. "В Западна Европа стагнацията е голяма, което прави компаниите много предпазливи в поръчките, а българският текстил се изнася основно там", обоснова се той.


 

В производството на пиво и малц догодина праговете ще се повишат с 1.8%. От 2012 г. ръководителите в сектора ще се осигуряват върху минимум 780 лв., специалистите върху 670 лв., а неквалифицираният персонал върху 412 лв.


 

Защо е важно?

 

Определянето на минимални осигурителни доходи по браншове е важна част от бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като на тази база се планират приходите и държавната субсидия за Националния осигурителен институт (НОИ). Миналата година беше договорен ръст на осигурителните прагове средно с 5.6%. Заради това тази година се очакват допълнителни приходи от 110 млн. лв. от вноски. Според икономисти и работодатели обаче ефектът ще е отрицателен. Данните за изпълнението на бюджета на осигурителната система към края на юли показват, че приходите изостават с 208 млн. лв. Основните причини са ръстът на безработицата и сивата икономика, които са породени и от по-високите разходи за бизнеса, твърдят експерти.


 

Браншове, в които има споразумения

строителство на пътища

строителство на сгради

водоснабдяване

туризъм

селско стопанство

производство на пиво и малц

пощенски и куриерски услуги

производство на хартия

шивашка индустрия


* заглавието наше

Източник: Дневник

  

 

НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС


 

12.09.2011 г автор: Стефан Антонов

Прагът за задължителната регистрация по ДДС може да се вдигне двойно или дори тройно от сегашните 50 хил. лв., а в по-рисковите сектори ДДС ще се начислява и внася не от доставчика, а от клиента.


 

Това предвиждат промени в закона за ДДС, чийто автор е Националната агенция за приходите, а целта е да се пресекат измамите с ДДС.


 

Това означава, че задължително по ДДС ще се регистрират фирмите, които в последните 12 месеца са натрупали оборот от 100 хил. лв. или 150 хил. лв. Доброволната регистрация също ще се запази, тъй като правото на фирмите с малък оборот и на физическите лица да се регистрират е гарантирано от европейските директиви. Това обаче ще става при нови затегнати правила.


 

Преди месец директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи за доклад на звеното за анализ на риска в централното управление, според който държавата губи между 700 и 800 млн. лв. годишно от злоупотреби с ДДС, а днес коментира, че целта е тези щети да се намалят поне наполовина.


 

Оптимизъм, че новите мерки ще сработят, пък давал вече приетият закон за ограничаване на плащанията в брой, при който за всяка покупка над 15 000 лв. трябва да се плаща по банков път.


 

Данъкът да се внася от крайната фирма клиент
Втората идея е за т.нар. обратно начисляване на ДДС, което означава фирмите да плащат на доставчика си само цената без ДДС за дадена стока. Косвеният данък фирмите ще трябва да внасят сами в хазната или да го приспадат, когато имат да си възстановяват данъчен кредит от държавата.


"Този режим ще се въведе със сигурност в строителния и аграрния сектор. Все още не е решено дали да го приложим още в сектора на горивата или на услугите.

По специално имам предвид консултантските и рекламните услуги, където доставките нямат материално изражение, а от преувеличаването на стойността им държавата се ощетява не само с ДДС, но и с корпоративен данък", каза пред "Дневник" Красимир Стефанов.


Само от въвеждане на обратното начисляване за рисковите сектори ще се пресекат близо половината измами, смятат от приходната агенция. Според оценките на НАП 34% от всички измами стават в строителния бранш, 10% в производството и търговията със земеделски продукти, 8% в сектора на некласифицираните услуги и 4.5% в бизнеса с рекламни услуги.


Депутатът от ГЕРБ и председател на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви пред "Дневник", че подкрепя тази идея и очаква тя да бъде разписана в законопроект още тази есен и да влезе в сила от началото на следващата година.

"Още миналата година от НАП сигнализираха, че прагът за задължителна регистрация от 50 хил. лв. е много нисък и вече близо 200 хил. фирми имат регистрация по ДДС. Това е твърде голям брой за България и много фирми се възползват от режима на регистрацията, за да ощетяват държавата.


В същото време има фирми, които не желаят да са регистрирани по ДДС, но тъй като продажбите им за последните 12 месеца надвишават с малко сегашния праг, те са длъжни да го направят. С промените опитваме да облекчим малкия бизнес и да затегнем режима за тези, които злоупотребяват", изтъкна Менда Стоянова.


По-строги процедури за доброволна регистрация
За фирмите, чийто оборот е под новия по-висок праг, но желаят доброволно да се регистрират по ДДС, ще има процедура по проучване, която ще се осъществява от НАП и МВР. Така данъчните искат малките фирми, които участват във веригите за източване на ДДС, да бъдат пресети.


Промените в прага за регистрация ще се отнасят само за новорегистрираните дружества, а тези, които вече съществуват и са регистрирани, ще продължат да осъществяват дейността си при сегашния режим.


За да влязат в сила тези поправки, държавата трябва да уведоми Европейската комисия и тя да даде съгласие. Според Менда Стоянова това ще стане лесно, тъй като всяка държава членка е получавала разрешение за специфични промени в ДДС законодателството по отношение на рисковите сектори, като представи обосновано становище.


Експертите, които "Дневник" потърси за коментар, обаче подкрепиха само една част от инициативите на НАП и разкритикуваха другата. Консултантът по ДДС Симеон Симеонов от "Евта консулт" приветства въвеждането на обратното начисляване, но заяви, че вдигането на праговете няма да реши никакви проблеми, а само ще създаде условия за нарушаване на конкуренцията.


"Интересно е защо не го приеха обратното начисляване, след като се обмисляше още преди 4 години. Хубаво е, че това се случва сега, но действието е дори закъсняло и трябва да видим кои стокови групи ще бъдат обхванати.


Вдигането на прага е неправилно, защото това има и доброволна регистрация и ако някой иска да е регистриран, за да прави злоупотреби, няма да бъде спрян. Това обаче ще позволи на много фирми да подбиват цените на конкурентите си, защото няма да начисляват данък за добавената стойност, която създават. От НАП не са прави, че прагът у нас от 50 хил. лв. е нисък.


Напротив, той е един от високите. Това само показва безсилието и невъзможността на НАП да контролира регистрираните по ДДС стопански субекти", каза той пред "Дневник".


Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев също се усъмни дали вдигането на прага ще помогне за справяне с измамите. Той потвърди, че вдигането на тавана няма да промени нещата, защото остава доброволната регистрация и който иска да злоупотреби със системата, ще може да го направи и сега.


"От една страна, НАП може да се облекчи, като администрира по-малко фирми, но това, което трябва, е да се подобри контролната дейност", смята Камен Колев.


Как действа обратното начисляване
Режимът с обратно начисляване предвижда ДДС да се внася в хазната не от компанията доставчик, а от нейния клиент. Така, ако фирма "Х" продава стоки за 100 лв. на фирма "У", последната ще плати само цената без ДДС, или 100 лв. Тя обаче ще е задължена да начисли на себе си задължение в размер на 20% от доставката и да го плати на държавата. Това ще става, ако фирма "У" е регистрирана по ДДС.


 

Тя ще може да си приспада това задължение от 20 лв. от евентуален данъчен кредит, който има да получава от държавата, или да го внася ефективно, ако няма с какво да си го прихване. За това обаче е нужно и доставчикът, и клиентът да са регистрирани по ДДС. В противен случай фирмата, която продава, е краен платец на ДДС, а клиентът й няма право на данъчен кредит и не участва в схемите с ДДС измами.


 

При сегашния режим, ако фирма "Х" продава стоки за 100 лв. на фирма "У", тя начислява и 20 лв. ДДС. Те се включват в общата фактура за 120 лв., които "У" плаща на "Х". Проблем в този случай е, че "Х" може да е фирма фантом, която да не внесе ДДС в хазната, а "У" да не направи реално плащане към "Х".


 

Така втората компания отчита разход, който ощетява държавата по два начина. Първо, тя получава право на данъчен кредит и, второ, намалява размера на облагаемата си печалба, за което плаща по-малък корпоративен данък. С обратното начисляване този проблем трябва да се елиминира.


Източник: Дневник


 


 


Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите


16 Август 2011 г

Данъчните ще проверяват собствениците на 47 яхти от пристанищата на курортите Св. Влас и Несебър за съотвествие на доходите. Регистрационните номера на яхтите са записани от инспекторите на НАП, а информацията е изпратена до Морска администрация, за да се установи кои са собствениците им. След установяване на собствеността, приходната администрация ще направи проверка за съответствието на доходите на притежателите им и при установени нарушения ще им бъде назначавана ревизия.


 

От НАП продължават проверките в заведенията по Черноморието, като оборотът в проверяваните обекти най-често е нараснал от 2 до 6 пъти. При проверка на ресторант в Слънчев бряг се е установило, че собствениците декларират месечен оборот в рамките на 1400-2400 лв., а по време на проверката, само за 1 вечер, той е скочил на 3000 лв. – увеличение от над 50 пъти. Данъчните не коментират, обаче от кой период са декларираните доброволно от собствениците на заведенията по-ниски обороти и дали не сравняват обороти от началото на сезона с обороти от пика на сезона, когато по начало оборотите са в пъти по-високи и което е съвсем нормално.

 

От НАП са установили, че все още има заведения съвсем извън закона, като например заведение в Сандански, което се оказало, че работи изобщо без касов апарат.


Собствениците на ресторанта са нападнали двамата инспектори на НАП, а случаят бил предаден на прокуратурата.


Източник: Национална агенция за приходите

 

 


 

 

Становище относно прилагането на Наредба № Н-8


12.08.2011 г

На сайта на НАП беше публикувано становище, относно прилагането на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица във връзка с международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна.


Пълният текст на Становище № 20-00-217/12.08.2011 г вижте от тук.

 

Източник: Национална агенция за приходите

 

 


 

 

Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица


10.08.2011 г

Броят на малките и средни предприятия в България нараства, за сметка на средните и големите, както и заетите в тях за сметка на заетите в средните и големите предприятия, е записано в анализа за състоянието и факторите за развитие на МСП /малките и средните предприятия/, основано на последните статистически данни, както и на националното представително социологическо проучване от началото на 2011 г. Анализът е изготвен съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и агенция "Ноема".


 

Според анализа, микропредприятията преобладават във всички икономически дейности, като в търговията те са над половината от всички предприятия. Малките и средните предприятия, обаче имат два пъти по-ниска производителност, по-ниска норма на печалба и по-ниско равнище на работната заплата в сравнение със средните и големите предприятия. В сравнение с останалите нови членки на ЕС, българските МСП имат от 15 до 30 пъти по-нисък коефициент на производителност на труда, т.е. в българските МСП има заети толкова заети колкото и в Дания и Австрия, но заетите там създават 12-13 пъти по-голяма добавена стойност. И все пак приносът на българските МСП в добавената стойност в страната е 62%.


 

Ниската добавена стойност на МСП си има обяснение- в началото на 2011 г 90% от предприятията заявяват, че са силно затруднени в достъпа си до финансиране. Основният източник на средства в тези 90% от предприятията са средствата на собственика, което обяснява неефективните технологии, респективно ниската производителност на труда в родните малки фирми. Като логичен резултат идва и ниската активност в иновациите- в 80% от МСП иновационната активност е много ниска, което намалява конкурентноспособността на тези предприятия и води съответно до затруднен достъп до външни пазари.

Допълнително това състояние се усложнява и от завишените лихви по кредитите, като основният начин, по който МСП са реагирали на икономическата криза е със съкращаване на разходите, включително и на персонал.


 

Избрани факти от анализа:

 

  • През 2009 г. броят на МСП е 315 850.

   През 2009 г. секторът на МСП формира 99.8% от съвкупността на нефинансовите предприятия в страната.

   След 2007 г. годишният темп на растеж на броя на МСП се ускорява до 14.5% през 2009 г.

   През 2009 г. 90.3% от МСП са микропредприятия.

   През 2009 г. делът на микропредприятията нараства (с 1.4%) за сметка на малките и средните предприятия (намалели общо с 1.3%).

   През 2008 г. броят на новосъздадените предприятия е 49 287, което представлява 18.2% от всички икономически активни предприятия. През 2009 г. се очаква показателят да падне до 18%.

   През 2008 г. коефициентът на закриване на предприятия е 13.2% и кореспондира на 35 716 предприятия. През 2009 г. се очаква показателят да нарасне до 14%.

   За периода 2005-2009 г. броят на МСП е нараснал с 32%, а на големите предприятия — с 5%.

   По отношение на заетостта, МСП осигуряват 76% от работните места, а големите предприятия — 24%.

   През 2009 г. броят на заетите в МСП е 1 553 164.

   За периода 2005-2009 г. заетите в сектора на МСП се увеличават с 18%, а в големите предприятия намаляват с 2%.

   В кризисната 2009 г. само микропредприятията отбелязват ръст на заети работни места (11%).

   През 2009 г. едно МСП осигурява средно 4.9 работни места.

   Средно за периода 2006-2009 г. броят на заетите лица в новосъздадените предприятия е 123 409.

   През 2009 г. производителността на труда в МСП отбелязва спад от 12% за разлика от нарастването й при големите предприятия с 4%.

   През 2009 г. оборотът на МСП възлиза на 63 хиляди евро.

 

Целият анализ можете да изтеглите от тук.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 

 

 

Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот


09.08.2011 г

По повод на фирмата, стопанисваща няколко нощни заведения в София и която според данъчните е укрила 50 млн.оборот, започват и нови проверки срещу концертиращи изпълнители, фигуриращи в черното счетоводство, като получили неотчетени по съответния ред хонорари.

 

Според данъчните една част от хонорарите били превеждани по банков път, но една част от тях били изплащани на ръка, без да са оформени по съответния ред и без за тях да са внесени дължимите данъци и осигуровки. Хонорарите в някои случаи надхвърляли 10 000 лева, а получателите им били най-изтъкнати представители на поп фолк жанра.


 

Според данъчните, фирмата, стопанисвала популярни нощни заведения в София, е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните 3 години. Невнесеният ДДС за периода изчисляват на 10 млн. лв., като за укрити се смятат и корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на персонала. След продължително разследване, проведено от антимафиотите, заедно със служители на НАП и под ръководството на Софийска градска прокуратура е било извършено претърсване на 7 адреса в столицата, от където били иззети компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства.


Укриването на оборотите, според данъчните, е ставало чрез изтриване на данни от касовите апарати, за което управителят на сервизната фирма е бил задържан. Доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без документи, показва още разследването. Иззет е бил хард диск, на който била записана подробна информация за реалните парични потоци и счетоводството на фирмата.

 

Според данъчните, само в три от разследваните заведения, чрез манипулиране на фискалните устройства, са укрити за миналата година 1 милион и 200 хиляди лева.

Данъчните смятат, че собствениците на фирмата са инвестирали сумите от неотчетените обороти в недвижими имоти и бизнес, работи се и по версия за пране на пари.


 

Повдигнати са обвинения на четирима, операцията е в рамките на досъдебно производство за укриване на данъци и документни престъпления.


Източник: Национална агенция за приходите
 

 

За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

 

25 Юли 2011

Всеки търговец, който не издаде касова бележка ще бъде задължен да свърже с НАП касовия си апарат в десет дневен срок от установяване на нарушението. Това предвижда проектът на Наредба за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.


Предсрочно с данъчните ще трябва да се свържат и всички фискални устройства на търговски обекти, при които инспекторите на НАП констатират нарушение на реда и начина на регистриране, въвеждане или извеждане от експлоатация на касовия апарат. Според предвижданите промени, е-връзка с приходната агенция ще трябва да се осъществи до десет дни след съставяне на акта за нарушение на съответния търговски обект.

 

Крайният срок за свързването на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012 г. Изключение правят единствено фискалните устройства на аптеките и търговците на зърно, регистрирани по ДДС. Според последните промени в Наредба Н-18 търговците на дребно с лекарствени средства трябва да осигурят дистанционна връзка на фискалните си устройства с приходната агенция до края на август, а търговците на зърно - до края на ноември 2011 г.

 

Междувременно стана ясно, че за да бъдат спазени законовите изисквания оттук до края на март 2012 г. НАП трябва да свързва по 330 касови апарата в час. Затова от приходната агенция призовават своите клиенти да не изчакват. Колкото повече приближават крайните срокове, толкова повече се удължава и времето, за което технологично ще става връзката с агенцията.

 

Освен това вече всеки търговец може да провери дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на наредбата за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи ново. Това може да стане чрез софтуер, който е публикуван на www.nap.bg, в рубриката „Свържете касовите си апарати с НАП”, където има информация за реда, сроковете и начините за осигуряването на е-връзка с НАП, въпроси и отговори и списък с номерата и моделите на новите и използваните в момента фискални устройства, които могат да бъдат модифицирани и приведени в съответствие с новите изисквания на наредбата.

 

26 000 касови устройства вече имат дистанционна връзка с информационната система на НАП. До този момент е-връзка с НАП са осигурили и 700 аптеки и дрогерии. От приходното ведомство съветват всички собственици на обекти за търговия на дребно за продажба на лекарствени средства да не изчакват крайния срок.

 

Допълнителна информация за това кой модел касов апарат може да се доработи и в кои случаи се налага закупуването на ново устройство може да се намери на www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.


Източник: Национална агенция за приходите
 

 

Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети


29.04.2011 г

Днес на 29.04.2011 г в "Държавен вестник" е публикуван Закон за изменение за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, с които се променя дълго коментирания достъп до търговския регистър, процедурите и сроковете по вписване на обстоятелства и обявяване на актове и процедурите за заличаването на фирмите изпуснали крайния срок за пререгистрация.

 

С преходни и заключителни разпоредби на закона се променя и Търговския закон в частта за внасянето на капитала на дружествата с ограничена отговорност.

 

Променя се и Закона за счетоводството, относно реда и сроковете за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията.

 

Промените в Закона за търговския регистър:

 

От 01.01.2012 г обстоятелствата и актовете в търговския регистър ще могат да се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена. Такава информация, например са имената на представляващия търговеца.


 

В делата на търговците ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат и да съдържат лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца. В закона не е уредено дали и как вече обявени лични данни ще могат да се заличават от регистъра и документите по делата. Това вероятно е оставено на наредбата, която следва Министерски съвет да приеме за реда и начина за осъществяване на достъп до търговския регистър. Остава в сила и текста в закона, който урежда, че ако в заявленията или приложените към тях документи се съдържат лични данни, то се приема, че собствениците им са съгласни те да бъдат публични.

 

Търговският регистър остава публичен и достъпът до делата на търговците остава свободен и безплатен, но от 01.01.2012 г става регистриран, а не анонимен, както е в момента. Това означава, че достъпът чрез интернет ще става само с електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Който не притежава електронен подпис или сертификат, ще се наложи да посети някое от териториалните звена на агенцията по вписванията и да представи молба и документ за самоличност, за да получи необходимата му информация.

 

От 01.01.2012 г ще настъпят и някои други промени в процедурите по вписване на обстоятелства и обявяването на актове в търговския регистър. Например таксите, когато заявленията се подават с електронен подпис, ще бъдат не 75 на сто от таксите за заявление на хартиен носител, както е в момента, а до 50 на сто таксите за заявления на хартиен носител, а заявленията на акционерните дружества и на командитните дружества с акции вече ще се подават само по електронен път.

 

Длъжностните лица по регистрацията ще се произнасят по заявлениета за вписване и залачаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичането на три работни дни от постъпването им в търговския регистър. Освен това се въвежда и възможност тогава, когато към заявлението не са приложени всички изискуеми по закон документи или не е платена дължимата държавна такса, да не се постановява автоматично отказ, а след уведомяване чрез електронната партида на търговец, лицето да острани нередовността до 3 дни от подаване на заявлението и вписването да бъде извършено.

 

Уредена е чрез закона и друга вече съществуваща практика- заявленията за обявяване на годишните финансови отчети да се разглеждат по реда на постъпването им, но отделно от другите заявления, тъй като се разбра, че обратно би блокирало за месеци вписванията в регистъра.

 

Урежда се какво става с фирмите, изпуснали срока за пререгистрация- 31.12.2011 г. От 01.01.2012 г всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци се считат за заличени и съдилищата архивират делата им. Дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява от 01.01.2012 г и те няма да имат право да извършват търговски сделки, да предявяват искове и подават молби за образуване на изпълнителни производства, да изпършват разпоредителни сделки. Всички сделки след тази дата на тези дружества и кооперации ще се считат за нищожни. Единствено ще могат да извършват разплащания към работници и служители и такива по публични задължения. Техните законни представители само ще могат да приемат волеизявления, отправени към дружествата и кооперациите.

 

До 01.10.2012 г съдилищата по последната регистрация на непререгистрираните до крайния срок търговски дружества и кооперации ще изготвят и изпращат до агенция по вписванията един списък на непререгистрираните едноличните търговци и клонове на чуждестнанни търговци и друг списък на непререгистрираните търговските дружества и кооперации. Списъците ще се обявяват на електронната страница на агенция по вписванията и с това НАП, държавните учреждения, съдилищата, банките и кредиторите ще се считат за уведомени, поради което специални уведомления по чл.77, ал.1 от ДОПК няма да се изискват.

 

След това до 31.01.2015 г всеко заинтересовано лице- съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страна по заварени съдебни и изпълнителни дела, кредитор на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата, ще може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация за определяне на ликвидатор и възнагражданието му, за определяне на срок за ликвидация, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.

 

За ликвидатори на тези търговските дружества и кооперациите, ще се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните съдилища. Така вписаните ликвидатори ще се считат автоматично за уведомени за назначението си и няма да представят нотариално заверено съгласие с образец от подписа си в търговския регистър. Ако за съответното дружество или кооперация няма вписан представляващ, за ликвидатор ще се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, ако то поиска това.


 

Разноските за производството по ликвидация ще са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице ще осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. Когато ликвидатор е заинтересовано лице, тези разходи ще му се възстановяват.


 

Ликвидаторите в 1-месечен срок от вписването на прекратяването, ще са длъжни да отправят покана до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да поискат от агенцията по вписванията да обяви начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса и становище относно необходимостта от подаване на молба до съда за обявяване на търговеца в несъстоятелност. Ликвидацията трябва да приключи до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г., но при определени условия срокът може да бъде удължен.


 

След разплащането с кредиторите и разпределяне на остатъка от имуществото или ако се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление за заличаване на търговеца. Ако обаче останат непогасени задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.


 

Ликвидаторите носят имуществена отговорност за извършените сделки и действия, ако те увреждат търговеца или кредиторите му и отговарят за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.


След 31.01.2017 г агенцията служебно ще заличи търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация или когато ликвидацията не е приключила поради бедействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице, както и когато не е открито производство по несъстоятелност. Тези дружества и кооперации ще бъдат обявани в списък на електронната страница на агенцията по вписванията.


 

Промените в Търговския закон:

От 03.05.2011 г всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, както и за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Урежда се и че фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът не държи правата и.


 

Връща се старото правило при вписване на дружество с ограничена отговорност да бъде внесен поне 70% от записания му капитал, ако той е над минимално определения по закон размер- в момента 2 лева.


Промените в Закона за счетоводството:

Променят се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията. От задължението за публикуване на отчети напълно се освобождават едноличните търговци, които не подлежат на одит. Срокът за публикуването на ГФО за едноличните търговци, подлежащи на одит се съкращава и става 31 май на годината следваща годината на отчета. До 30 юни остава срокът за публикуване на ГФО на дружествата с ограничена отговорност, а на всички останали срокът става 31 юли.

 

Намален е долният праг на глобите за непубликуване на годишни финансови отчети- ГФО, като тези за виновните лица са от 500 до 2000 лв, а имуществената санкция за юридическо лице или едноличен търговец е от 500 до 3000 лв.

 

Всички подробности относно това кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО вижте тук.

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 

 

Край на свободния достъп до търговския регистър


14.04.2011 г автор: Павлина Желева

вестник "Дневник"


От 1 януари 2012 г. пълните данни за фирмите няма да са достъпни свободно и безплатно, а потребителите на търговския регистър ще могат да бъдат контролирани и проследявани. Това ще е ефектът от окончателно приетите с гласовете на ГЕРБ и "Атака" промени в Закона за търговския регистър вчера.


 

След измененията съвсем малка част от данните за фирмите ще е достъпна свободно и безплатно. Тя няма да съдържа лични данни и на практика ще е безполезна, тъй като няма да позволява дори да се идентифицират собствениците и управителите на компаниите.


 

Пълната информация с актове на дружеството и заявления за промени ще е достъпна само с електронен подпис или цифров сертификат. И двата са платени. Това ще затрудни и самите собственици да следят фирменото си досие срещу евентуални опити за кражба на компанията или измама. Справки ще могат да се правят и на гише в Агенцията по вписванията с молба и лична карта. Практиката показва, че това води до големи опашки и нерви за гражданите.


 

Промените в достъпа до търговския регистър бяха предложени от Министерството на правосъдието, под шапката на което е Агенцията по вписванията, която води търговския регистър. Мотивът за тях беше проследяване и контрол на потребителите на информация за фирмите.


 

В нито един от текстовете, приети вчера от депутатите от ГЕРБ, обаче няма гаранции, че няма да се злоупотребява с новата събирана информация кой коя фирма е проверил. Няма и регламент за това кой ще има право да знае кои са правили справка в регистъра. Без отговор висят и въпросите какви ще бъдат процедурата и цената на достъпа. За това тепърва ще се пише наредба от правителството.


 

"Това е поредният израз на полицейщината на управляващите. Те искат да се знае кой от кого се е интересувал, явно се притесняват от разследващата журналистика", заяви по време на дебата в парламента Мая Манолова от БСП.


 

Тя посочи, че ако отпадне безплатният достъп до всички данни за фирмите, няма свободно да се виждат приватизационни договори и протоколи от общи събрания на държавни дружества и това ще улесни злоупотребите. "С тези промени ще се обезсмисли търговският регистър, ще се отнеме неговата публичност и прозрачност", заключи Манолова и призова ГЕРБ да се откаже от тях.


 

Предложението й за отлагане беше подкрепено само от 22-ма депутати – 15 от "Коалиция за България", един от ГЕРБ (до редакционното приключване на броя не беше ясно кой е и какви са мотивите му), четирима от Синята коалиция и двама от "Атака".


 

Срещу въвеждането на ограниченията за достъпа до информацията за фирмите се изказаха и Екатерина Михайлова и Мартин Димитров от "Синята коалиция". "Това е лошо, не го правете", заяви Михайлова. "Единственото, което ще постигнете, е увеличаване на измамите и несигурността. Това ще е следващият голям скандал в България, ще има обществено недоволство и въпроси от Европейската комисия", обърна се Димитров към депутатите от ГЕРБ.


 

Последната дума в дебата за публичността на търговския регистър беше на зам.-министъра на правосъдието Жанета Петрова, която заяви: "Аз лично бих затворила фирмените досиета!" После увери депутатите: "Никой не закрива търговския регистър, нашият подход с регистрирания достъп сега търси баланса и е само временна мярка." Тя не обясни защо определя промените като "временни" и какво ще последва.


 

Окончателното гласуване мина при полупразна зала. Ограничаването на достъпа подкрепиха 60 депутати от ГЕРБ и 9 от "Атака". Петима от БСП и трима от "Синята коалиция" бяха против, а един от ГЕРБ се въздържа. Шефът на правната комисия Искра Фидосова (ГЕРБ) още миналата седмица обяви, че ще гласува "въздържал се", тъй като не иска да носи отговорност за проблемите, които ще породи регистрираният достъп. Тя обаче не беше в залата, проверка на "Дневник" показа, че въздържалият се е колегата й от правната комисия Красимир Ципов.


 

Много от депутатите прогнозираха, че търговският регистър практически ще затвори заради издаването на цифрови сертификати за достъп, а пред гишетата ще се видят опашки от желаещи да направят справка. Достъпът до регистъра и в момента е затруднен, тъй като, откакто през лятото на миналата година се заговори, че ще бъде ограничен, много хора започнаха да "теглят" информация, докато е налична. Системата на регистъра се претовари и служителите на Агенцията по вписванията не можеха да работят.


 

Какво ще се вижда безплатно

Отговорът на въпроса каква информация за фирмите ще е достъпна в безплатната част на търговския регистър все още виси. В приетия вече текст е записано, че това ще са обстоятелствата и актовете, вписани по силата на закон. След това обаче се уточнява, че те ще се обявяват без личните данни с изключение на информацията, чието огласяване се изисква със закон.

 

Освен това е предвидено, че за да се определи какво е лични данни ще се използва Законът за защита на личните данни, който на практика обявява всичко, включително имената и ЕГН, за такива.

 

Така според юристи може да се очаква безплатната информация за фирмите да не съдържа дори имената на съдружниците или ЕГН и да се ограничи само до наименованието на фирмата, седалището й, размера на капитала, устава, годишните финансови отчети, отбелязвания за особени залози, запори и производства по несъстоятелност. За всякакви други данни ще се плаща или ще се чака на опашка в Агенцията по вписванията за справка на хартия.


 

Пълна неяснота за цената и процедурата за достъп

 

Цялата процедура за получаване на достъп до пълната информация за фирмите, която се съдържа в т.нар. дело на търговеца, тепърва ще се регламентира. Според окончателно приетите текстове това трябва да стане с наредба на Министерския съвет. С нея ще трябва да бъде уредена и цената за получаването на цифров сертификат, както и какви права ще дава той. Досега коментираната цена беше 20 лв. Зам.-министърът на правосъдието Жанета Петрова вече намекна за възможността за ограничаване на всяко влизане със сертификат до едно фирмено досие и така е възможно да се въведе плащане за всяка справка. Не е ясно и какви данни за себе си ще трябва да предостави на Агенцията по вписванията потребителят на регистъра. В приетите законови поправки няма и дума кой ще има право да знае кой е правил справки за дадена фирма и на кого е нужна информацията за търсещите данни.


Източник: Дневник
 

 

Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона


12 Април 2011

След 26 февруари 2011 г всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба, напомниха днес от НАП.

 

Във връзка с това днес на сайта на НАП беше публикувано указание на министъра на финансите от 04.04.11 г за прилагането на закона за ограничаване на плащанията в брой. То има за цел да подпомогне органите по приходите и да внесе допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой.


Указанието изяснява, че освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се внасят и по платежна сметка. Такива разплащания са извършените и чрез други платежни институции, освен тези чрез банки, като например пощенските оператори или системата Easypay. От НАП напомнят също, че дори и едно плащане да е за сума под 15 000 лв, ако то е част от плащания по договор надхвърлящ тази сума, то тогава законът също се прилага, дори и тогава, когато изплащането по договора е започнало т.е. има направени вноски и преди 26.02.2011 г


Според нормите ограниченията за плащания в брой няма да се отнасят за теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки. Прагът от 15 000 лв. няма да се взема предвид и при оперирането със сметки на недееспособни лица, както и на съпрузи и роднини по права линия. В закона за предвидени и други изключения, като например за операциите, извършвани от БНБ.


 

От НАП предупреждават, че при неспазване на забраната за големи плащания в брой, физическите лица са заплашени от глоба в размер на 25% от стойността на транзакцията, а за фирмите - 50% имуществена санкция. При повторно нарушение пък глобата ще бъде двойна, като изрично се напомня, че глобено трябва да бъде, както лицето извършило плащането, така и лицето, допуснало извършването на такова плащане. Не се смята за допустител обаче получателя на сума над 15 000 лв, се казва в указанието на министър на финансите.


Източник: Национална агенция за приходите


 


 

 

Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви


11.04.2011 г

автор: Павлина Желева

вестник "Дневник"


 

От 1 януари 2012 г. достъпът до пълната информация в търговския регистър ще става чрез електронен подпис, или платен цифров сертификат, или след молба и чакане на опашка. Това следва от промените в Закона за търговския регистър, които правната комисия в парламента прие след странно гласуване в късен час на последното си заседание.

 

Текстове бяха одобрени на второ четене и от превръщането им в закон ги дели едно гласуване в пленарната зала. Хаос, предизвикан от пълната неяснота на промените и намаляване на прозрачността, прогнозира адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация", след като с изненада научи, че поправките са гласувани от правната комисия. Само преди две седмици комисията обеща на всички заинтересувани от бъдещето на регистъра да създаде работна група, която да обмисли всички правни и технически проблеми пред достъпа до данните за фирмите и вариантите за преодоляването им. Тази идея обаче се оказа забравена в четвъртък късно вечерта. "След като се достигна сериозно ниво на диалог и до приемливо решение, внезапно желанието за диалог секна", коментира Кашъмов, който беше заявил желание да участва работата по тези промени.


 

Прехвърляне на отговорността
Още в началото на обсъждането председателят на правната комисия Искра Фидосова обяви, че парламентът оставя на Министерството на правосъдието отговорността за промяната при достъпа до информацията за фирмите.

 

Още преди това депутатът от ГЕРБ Емил Радев, който предлагаше най-радикалното ограничаване на правото на гражданите да правят справки в търговския регистър, се обърна към оределите представители на медиите в залата: "Сега ще отнемем достъпа на журналистите!". След като взе официално думата обаче, заяви, че се отказва от идеята си само определени професии като адвокати, нотариуси, съдии и прокурори да имат право на пълен достъп до всички документи от фирмените дела. "След всичко, което се разбра за техническите възможности на регистъра и за да не затормозяваме работата му, оттегляме това предложение", заяви Радев. След това Фидосова се обърна към зам.-министъра на правосъдието Жанета Петрова и директора на Агенцията по вписванията Виолета Николова и попита: "Държите ли да променим достъпа, както вие предлагате?" В отговор Петрова се впусна в обяснения какво неразбиране цари за това какво е търговският регистър. "Поемате си цялата отговорност по изпълнението. Сега вие сте на ход. Опитахме се да обясним, че с тези текстове има проблем, но вие настоявате и отговорността си е ваша", каза им Фидосова.


Регистърът се разделя на две
Така правната комисия гласува достъпът до данните за фирмите да става както поиска Министерството на правосъдието. Ето какво гласят текстовете: "Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър." Още в следващата алинея обаче беше записано: "Агенцията по висванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца." Това означава, че данните за фирмите се разделят на две.

 

Първата част формира нещо като удостоверение за актуално състояние с основната информация за компанията. Само тя ще е достъпна безплатно. Всеки ще може да научи как се казва фирмата, кой я управлява, къде е седалището й, какъв е капиталът, както и действащият устав и финансовите отчети. Безплатна би трябвало да е и справката дали фирмата е в несъстоятелност, или е заложена.

 

Втората част, която ще е платена, ще дава пълната информация за компаниите. Тя се нарича дело на търговеца и в нея влизат всички актове на дружеството, като решения на общото събрание например. В делото влизат и заявленията за промени в обстоятелствата, от които се черпи важна информация - например дали няма спорове между съдружниците, или не предстои смяна в собствеността. Информация от делото ще се получава "в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност".

 

Още преди месеци, когато Министерството на правосъдието предложи подобен достъп, всички бяха на мнение, че той ще доведе единствено до бюрокрация и до поредните опашки пред гишетата на регистъра. Въпреки това правната комисия го одобри. Тези, които не искат да се редят по опашки и да пишат молби, ще трябва да си платят. Правната комисия гласува, че всеки, който иска електронен достъп до пълната информация за дадена фирма, ще го получава чрез "цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията, или с електронен подпис".


 

Колко ще струва информацията
Цената на електронния подпис е известна - около 60 лв. за физически лица и около 100 лв. за фирмите годишно. Колко ще струва цифровият сертификат обаче не е ясно. Това е оставено изцяло на преценката на Министерството на правосъдието.

 

Предварителните разчети на Агенцията по вписванията бяха, че цената му може да е 20 лв. Реплика на зам.-министър Жанета Петрова пред правната комисия обаче поставя сериозни въпроси точно как ще се осъществява достъпът чрез тези цифрови сертификати.

 

Тя обясни на депутатите, че при всяка справка човек трябва да подава заявка досието на коя точно фирма иска да прочете и достъпът до други дела ще е забранен. От подобна процедура според ИТ специалисти има смисъл само ако се плаща за всяка отделна справка, както е в имотния регистър, и цифровият сертификат се зарежда с кредити. Който ползва електронен подпис обаче само може да се идентифицира с него, но не и да плаща за справки. Така объркването какво ще се случи на практика стана още по-голямо. Каквото и да реши Министерството на правосъдието, със сигурност първо ще трябва да похарчи доста пари.

 

Първо, Агенцията по вписванията ще трябва да се сертифицира като доставчик на удостоверителни услуги в Комисията за регулиране на съобщенията. След това ще трябва да си купи сертификационен сървър, ще има разходи за поддържане на новия регистър на издадените сертификати, ще трябва и да преработи цялата си ИТ система, за да може тя да потвърждава валидността им. Досега никой не е пресмятал колко ще струва всичко това.


 

Безплатното става безсмислено
От други текстовете, приети от правната комисия, обаче може да последва същинско затваряне на регистъра и хаос. Те водят и до пълно обезсмисляне на безплатната информация.

 

Всичко произтича от една алинея във втория член от Закона за търговския регистър, така както беше одобрен от депутатите. В нея е записано, че "обстоятелствата и актовете в базата данни на регистъра (т.е. това, до което има безплатен достъп) се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изиска да бъде обявена".

 

Объркващото изречение означава, че това, което ще се вижда без пари, освен че ще е сведено до абсолютния минимум, може и да е неизползваемо. Разпоредбата е толкова неясна, че може да се стигне дотам безплатно да може да се вижда само името на фирмата и седалището й, но не и кои са собствениците или управителят, защото имената им са лични данни по закона.

 

Адвокат Александър Кашъмов коментира странната алинея така: "Препращането към Закона за защита на личните данни ще създаде хаос в практиката. Освен това опитът в България показва, че когато се препраща към този закон, се стига до пълна непрозрачност. Пример за това е Законът за конфликт на интереси, който също има подобна разпоредба и заради нея много ведомства не публикуваха декларациите на служителите си с мотив, че подателите им не са съгласни да се огласяват личните им данни. Без в Закона за търговския регистър да се запише точно кои лични данни се публикуват задължително, Агенцията по вписванията и търговците масово ще тълкуват, че дори и личните имена на съдружниците са такива.

 

Защото никъде в Търговския закон не пише, че те се публикуват, за ЕГН да не говорим, а това е базисна информация." Подобно тълкувание на текстовете, гласувани от правната комисия, се подкрепя от следващата алинея на същия чл. 2. В нея е записано, че в електронното дело на фирмата (за което ще се плаща или ходи на гише) има документи, които "могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи фирмата". Това означава, че със сигурност тези данни за идентификация на важни фигури в една компания няма да са налични в общодостъпната и безплатна част на търговския регистър.


 

Присъстващи 6, гласували 17
Всичко това правната комисия одобри след 20 ч. при доста оредял състав. От 26 нейни членове само 6-има - всичките от ГЕРБ, бяха в залата. Бъдещето на търговския регистър беше решено за малко повече от половин час без дискусия, а преди това близо два часа комисията спори ожесточено за гръбначните животни и защитата им (виж долу). Председателят на комисията Искра Фидосова съобщи, че депутатите от БСП и "Синята коалиция" са заявили, че ще гласуват "против", и брои 7 техни гласа. След това обяви, че 10 души от ГЕРБ са "за". Фидосова обаче подчерта, че тя гласува "въздържал се" за регистрирания достъп до търговския регистър. "Всеки от колегите ще реши сам как да гласува в пленарната зала", повтори тя няколко пъти.


Източник: Дневник


 


 

 

Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС


28 Март 2011

В Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламент № 282/2011 г на Съвета на ЕО за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата систтема на данъка върху добавената стойност, който изменя Регламент (ЕО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност, т. нар. Шеста Директива.

 

Целта на този регламент е да се постигне еднакво прилагане на действащата система на ДДС чрез установяване на правила за прилагане на Директива 2006/112ЕО, и по-специално по отношение данъчно-задължените лица, доставката на услуги и стоки и мястото на облагаемите доставка. Регламент 282/2011 отразява промените, приети с Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение мястото на изпълнение на доставка на услуги. В тази връзка същият изяснява някои понятия като “място на установяване на стопанска дейност”, “постоянен обект”, “постоянен адрес” и “обичайно местоживеене”, въвежда правила относно определянето на мястото на извършване на доставки на услуги във връзка със статута, качеството и местоположение на получателя и други подобни правила.


 

Регламентът е задължителен и следва да се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС. Регламент 282/2011 влиза в сила от 01 юли 2011 г.

 

Източник: Национална агенция за приходите


 


 

 

Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

 

18.03.2011 г

Автор: Павлина Желева

вестник "Дневник"

 

Данните за всяко дело за фалит в страната да влязат в единна информационна система и кредиторите и всички заинтересовани да могат да научават за развитието им по интернет. По осъществяването на тази идея работи Министерството на правосъдието заедно с водещи експерти. Целта е да се създаде пълен регистър на несъстоятелността, който да се попълва автоматично от информационните системи на съдилищата.

 

Сега подобна система съществува само на теория, защото няма централизиран регистър за цялата страна, а и всяко от окръжните съдилища вписва в своя различни данни. В единния регистър ще има подробна информация от началото на делото до осребряването на последното имущество, а не частични данни като тези в търговския регистър.

 

Според правосъдното министерство кризата прави този проект изключително актуален. По негови данни молбите за започване на дела за фалит са се удвоили от 2008 г. до 2010 г. Миналата година те са били 1028, а две години по-рано - 509. Другата идея е повече актове на съда и синдиците да се обявяват в търговския регистър.

 

Стъпка в тази посока беше задължението от тази година в регистъра да се обявява молбата за откриване на производство, която подава самият търговец, обясни адвокат Георги Събев. Министерството на правосъдието е възложило на адвокатските дружества, ръководени от него и от проф. Ангел Калайджиев, да разработят промени в Търговския закон. С тях освен че се цели даването на по-голяма публичност на процедурите за фалит, ще се търси и решение на многото проблеми при тези дела. Според шефа на проекта Нели Маданска, специалист в областта на несъстоятелността и главен инспектор в Министерството на правосъдието, много магистрати вече са съобщили за трудности при фалитите.

 

Основният проблем е свързан с разминаванията в сроковете между Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс. Делата за фалити се движат по съкратени срокове, различни от тези за гражданските дела, но магистратите често механично прилагали по-дългите. Георги Събев за пореден път постави проблема със заплащането на синдиците. В момента те получават пари за всеки месец работа и нямат стимул да приключат бързо с попълването на масата на несъстоятелността и осребряването на активите на фалиралата фирма.

 

Друг проблем е, че заради кратките срокове нито един кредитор не се е възползвал от възможността вместо активи да получи дял от капитала на фирмата, която му дължи пари. Това е много удачно по време на криза, когато много активи на практика са непродаваеми, обясни Маданска.


Източник: Дневник


 


 

 

Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП


11.03.2011 г

Служители на НАП са засекли нов опит за измама. От името на приходната агенция до някои фирми и граждани са изпратени уведомления за промяна в банковите сметки на администрацията, подпечатани с фалшив печат. В писмата се описват „новите” банкови сметки на НАП, като клиентите се призовават да започнат да превеждат дължимите данъци и осигурителни вноски по тях.


Вижте копие от фалшивото писмо


 

Ръководството на НАП вече е сезирало за измамата Прокуратурата, МВР и ръководството на банката, в която е открита невярната сметка. НАП изпраща и съобщения за измамата до всички електронни адреси на клиенти, налични в информационната й система.


От НАП заявяват, че не са извършвани промени на банковите сметки на агенцията и призовават своите клиенти да внасят дължимите суми по досегашните сметки, публикувани в рубриката Плащане на сайта на НАП.


Коректна информация за банковите сметки на всички териториални структури на НАП, клиентите на администрацията могат да получат от колцентъра на НАП на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, както и на място в офисите на агенцията.

Източник: Национална агенция за приходите

  

 

Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно


15.02.2011 г

От 15.02.2011 г влизат в сила нови правила и процедури при закриване на фирма. До сега при заличаването на ЕТ, прикратяването на юридическо лице- търговец и прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон, беше необходимо да се уведоми НАП и без това уведомяване съответното обстоятелство не можеше да бъде вписано в търговския регистър. За целта беше необходимо представляващия фирмата да отиде до НАП, да попълни бланка за Уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК и да я подаде. Още при подаването съответният служител заверяваше единия екземпляр и това уведомление се представяше пред търговския регистър за вписване на съответното заличаване, прекратяване или прехвърляне.

 

От днес съответният търговец няма да получава веднага документа, с които може да си закрие фирмата си, а ще трябва да почака 60 дни. При представянето на законопроекта беше обяснено, че това е предпазна мярка за предотвратяване на прехвърлянето на фирми с големи задължения, предимно към държавата, на социално слаби и неграмотни хора. И това наистина е необходимо.

 

Сега обаче се оказа, че тази мярка ще се прилага не само при прехвърляне на предприятие по чл.15 от ТЗ, но и при заличаване на ЕТ и при прекратяване на юридическо лице- търговец.


По каква логика, обаче един едноличен търговец ще чака 60 дни за удостоверение, за да си заличи фирмата на ЕТ, след като той продължава да отговоря за задължения си възникнали, в качеството му на ЕТ, дори след заличаването на съответното ЕТ, не е ясно. Нещо повече- дори и да почине, неговите наследници продължавата да отговарят за тях.

 

Също така остава крайно неясно и защо ще се чакат 60 дни за такова удостоверение, за да се впише прекратяване на юридическо лице- търговец, след като с вписването на прекратяване на съответното ТД, то се обявява в ликвидация, а целта на ликвидацията е точно тази- спиране на търговската дейност и уреждане на взаимоотношенията с длъжници и кредитори, включително и с държавата. Т.е. държавата има минимум 6 месеца, докато фирмата е в ликвидация, за да си направи ревизиите и да си събере вземанията. Вместо държавата изобщо да премахне подаването на такова уведомление до НАП, защото парекратяването и обявяването в ликвидация се вписва в търговския регистър, т.е. това е публично известно, се прави точно обратното и то без никакъв аргумент.

 

Процедурите се очартават още по-протяжни, като се има предвид, че преди да се поиска заличаване на търговец, той трябва да се снабди и с удостоверение от НОИ, че си е предал разплащателните ведомости или няма за предавани такива, за стартирането на процедурата по издаването, на което, от НОИ, кой знае защо, искат да им се представи и удостоверението от НАП, че фирмата ще се заличава или прекратява. Т.е., който иска да си закрие фирмата на ЕТ да си има предвид едни допълнителни 3-4 месеца за предварително снабдяване с документи, а за търговските дружества цялата процедура до заличаването в идеалния вариант- около година.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
 

 

Влизат в сила нови ограничения за прокуристи,

еднолични търговци и управители на ООД-та


15.02.2011 г

С промяна в Търговския закон влиза в сила забрана, като прокуристи и управители на дружества с ограничена отговорност, да бъдат назначавани лица, които са обявени в несъстоятелност или са били управители и членове на управителни или контролни орган на дружества, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от които са останали неудовлетворени кредитори. С тази промяна се изравняват условията за членовете за управителни и контролни органи на дружествата с ограничена отговорност и тези на акционерните дружества, за които имаше такава забрана и до сега.


 

Подобно ограничение съществуваше и за едноличните търговци. До сега не се допускаше едноличен търговец да бъде лице, което е в производство за обявяване на несъстоятелност, е невъзстановен в правата си несъстоятелен или е осъдено за банкрут. Сега към тази ограничения се прибавя и условието, съответното лице да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, от което са останали неудовлетворени кредитори.

 

Ограничителната мярка е мотивирана от това да се спре масовата практика да се прехвърлят на едни и същи социално слаби лица десетки фирми с огромни задължения, включително и към държавата.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 

 

Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните


03.02.2011 г

Вчера- 02.02.2011 г, парламентът прие промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, според които прехвърлянето на фирми вече ще става след издаване от НАП на специално удостоверение за прехвърляне.


 

Такова удостоверение не е новост. От години не може да се впише прехвърляне на фирма в търговския регистър, ако към документите не се приложи такова удостоверение. Новото е, че до сега то се издаваше в 7-дневен срок и на практика данъчните нямаха възможност да проверят дали не става въпрос за прехвърляне на фирма с големи задължения на неграмотни, болни и социално слаби хора с цел избягване на плащания към кредитори и към държавата. Известно е, че основно по този начин работят схемите за източване на ДДС и това е практика от години.

 

 

Сега необходимото за прехвърлянето удостоверение ще се издава в 2-месечен срок от датата на уведомяването на данъчните за прехвърлянето. Това ще дава възможност да бъде проверена не само фирмата, която е обект на продажба, но и платежоспособността на този който купува.


От етипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД 

 

 

Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е

удължен до 31.12.2011 г


28.12.2010 г

На 28.12.2010 г в "Държавен вестник" беше публикувана дългоочакваната промяна в Търговския закон, с която се удължава срокът за пререгистрация на едноличните търговци, търговските дружества, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и кооперациите до 31.12.2011 г


С публикуваните промени, всички собственици на поименни акции, включително и на временни удостоверения в акционерните дружества стават публични. Вече всяко прехвърляне на поименни акции и всеки собственик на поименна акция ще бъде вписан в търговския регистър по партидата на съответното дружество, като всички акционерни дружества в срок до три месеца трябва да публикуват в търговския регистър всичките си акционери, собственици на поименни акции, включително и на временните удостоверения, заедно с информация за вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

 

Всеки приобритател или заложен кредитор придобил акции, в 7-дневен срок от извършване на джирото е длъжен да уведоми дружеството и да поиска вписване в книгата на акционерите, след което в 7-дневен срок лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да поискат вписване в търговския регистър.

Значително се облекчава процедурата при преобразуване на търговски дружества, като се съкращават някои елементи от нея в случаите, когато има съгласие за това между съдружниците, както и когато няма значителна промяна в дяловете/акциите на съдружниците/акционерите при преобразуването на дружествата.


Предвижда се възможност при несъстоятелност, когато стойността на вещите е по-малка от разходите по тяхното съхраняване, както и когато имуществото е бързо развалящо се, със съдебно решение и след съгласие на събранието на кредиторите, синдикът да може да се разпорежда с тези вещи преди постановено осребряване на имуществото. Освен това, ако в срок от 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност, публичният изпълнител не продаде имуществото, то имуществото да се предава на синдика и то може да се продава в производството по несъстоятелност.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 


Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г


18.11.2010 г

Все още по действащия закон, крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г, уточни вчера директорът на Агенцията по вписванията Виолета Николова в интервю пред българското национално радио и припомни, че след изтичането на този срок, фирмите ще бъдат служебно закрити.


Припомняме, че за разглеждане в Народното събрание е внесен законопроект на Министерски съвет, според който срокът се удължава до 30 юни 2011 г, но той все още не е разглеждан по комисии и в пленарна зала. Въпреки това, този законопроект най-вероятно ще бъде приет до края на тази година, за да може промените да влязат в сила преди сегашния краен срок.


По данни от Агенция по вписванията към края на октомври 2010 г малко над 297 000 търговци са се пререгистрирали, т.е. над 1 милион остават непререгистрираните към момента търговци, което ги поставя под угрозата, ако са еднолични търговци да бъдат служебно заличени, а ако са дружества, да бъдат прекратени и обявени в ликвидация. Припомняме, че по стари сметки на Агенцията по вписванията заличаването на юридическите лица ще струва минимум 1000 лева.

 

Припомняме също, че според законопроекта, който чака разглеждане от парламента, тези разноски следва да бъдат за сметка на ликвидираното дружество, а ликвидаторите се назначават и възнагражденията им се определят от Агенцията по вписванията.


Това означава, че щом ще има възнаграждания за тези ликвидатори, то за тях ще следва да се внасят и осигуровки за сметка на ликвидираното дружество. Същевременно за срока, през който дружествата са в ликвидация ще продължават да текат различни задължения, включително и за подаване на годишни отчети за дейността пред НАП и НСИ, както и за публикуването на годишните им финансови отчети в търговския регистър, като за прокускане само на последното задължение, ще препомним, че глобите започват от 2000 лв.


Всичко това фактически означава, че много малко дружества, които остават за служебно прекратяване, след това ще могат да бъдат просто заличени в търговския регистър, тъй като всяко дружество, което оставя неудовлетворени кредитори, а такива ще бъдат явно най-малкото ликвидаторите и националния осигурителен институт, ще следва да преминат през процедура на несъстоятелност в съответния окръжен съд с всички произтичащи от това последици за съдружниците в тях и членовете на управителните му органи. На практика най-застрашени са точно тези дружества, които не са работили или по други причини нямат имущество, защото това означава, че кредиторите на дружеството няма от какво да се удовлетворят.


От неприятните последици при обявяване в несъстоятелност не са застраховани и едноличните търговци, които, ако не се пререгистрират до крайния срок, ще бъдат служебно заличени, тъй като търговския закон позволява откриване на производство по несъстоятелност и на заличен едноличен търговец, след което, ако останат неудовлетворени кредитори, лицето повече не може да регистрира друга фирма на едноличен търговец.


За по-подробна информация за евентуалните неприятни последствия при пропускането на срока за пререгистрация вижте раздел "Пререгистрация на фирми".

Автор: Екипът на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 

 

Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г.

Скриват данните в Търговския регистър и

проследяването на бизнес връзките става невъзможно


13.10.2010 г

На правителствено заседание днес беше приет законопроект за промяна в Закона за търговския регистър и на Търговкия закон, с която се удължава срокът за пререгистрация на фирмите до 30.06.2011 г

 

След тази датата едноличните търговци няма да бъдат служебно пререгистрирани, а направо- заличени, тъй като собствените на тези фирми са неограничено отговорни за задълженията, поети, в качеството им на ЕТ и по този начин няма да бъдат застрашени интересите на кредиторите им. Към тази дата ще бъдат закрити и всички клонове на чуждестранни търговци, които не са поискали пререгистрация.


От 01.07.2011 г всички търговски дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация се считат за прекратени и нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 30.06.2011 г. разпоредителни действия и сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност ще бъдат нищожни, а законните им представители ще могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.


В срок до 01.10.2011 г окръжните съдилища трябва да изтовят по два списъка- един на еднолични търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация и друг на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация. С обявяването на тези два списъка на електронната страница на търговския регистър държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите ще се считат за уведомени и за заличаването на така обявените търговци и кооперации, няма да се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.


С измененията ще се даде възможност за всяко заинтересовано лице, да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък, като, като заинтересовани лица се определят- страните по заварените съдебни и изпълнителни дела, съдилищата и другите държавни органи, държавните съдебни изпълнители, лицата, на които са възложени публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, доставчиците на обществени услуги, Националната агенция по приходите, банките и всички други кредитори на дружеството, както и кредиторите на съдружници или на член - кооператори, независимо от характера на вземанията им. Възможност да поиска пререгистрация е предвидена и за всеки съдружник, акционер и член на управителен орган на търговеца.

 

След постъпването на заявление от заинтересовано лице, агенцията по вписванията ще пререргистрира търговеца и ще го обяви в ликвидация. За ликвидатори на търговски дружества и кооперации ще се назначават лицата, вписани като техни представляващи, а когато няма представляващи, за ликвидатор ще се назначава заинтересованото лице, ако то е поискало това или посочено от него лице за ликвидатор. Разноските за производството по ликвидация ще са за сметка на търговеца. Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за извършването й са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, или от неговите кредитори, тези разходи се възстановяват изцяло първо на лицето, което ги е извършило, незабавно след осребряване на имуществото и едва след това се пристъпва към удовлетворяване на останалите кредитори.


Назначените от агенцията ликвидатори ще са длъжни в едномесечен срок от вписването им за такива, да поканят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да изготвят и представят в Агенцията по вписванията начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството и пояснителен доклад към баланса със становище за необходимостта от подаване на молба до съда по несъстоятелност за обявяването му несъстоятелност.

 

Ликвидаторите са длъжни в 1- годишен срок да приключат ликвидациите и да поискат заличаване, като е предвидена възможност за удължаване на срока при необходмост. Когато ликвидаторът констатира, че ликвидираното дружество или кооперация, липсва имущество, от което да се удовлетворят кредиторите му, включително и самият той за дължимото му възнаграждание, ликвидаторът ще е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.


Ако се установи, че дружеството няма имущество, средства, вземания и задължения, се предвижда задължение за ликвидатора да уведоми агенцията, а тя да впише заличаването му. Предвидвижда се лицата, представляващи търговците и ликвидаторите, да отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация, за времето от датата на служебното прекратяване на търговеца до служебното му заличаване, като назначеният ликвидатор носи пълна имуществена отговорност за всички извършени от него сделки и действия, увреждащи кредиторите на търговеца.


След изтичане на 5 години от прекратяването на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в съответния срок, т.е. 01.07.2011 г, агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите, ако за съответното дружество или кооперация не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация или ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице и ако не е открито производство за обявяване в несъстоятелност, след което агенцията публикува списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.


Всички започнати и неприключени към момента на влизане в сила на новия закон производства по пререгистрация ще се довършват по досегашния ред.

Промяна се предвижда и в Закона за счетоводството, относно сроковете за публикуването на годишните финансови отчети на търговците.

 

С цел избягването на задръстването на регистъра всяка година с годишни финансови отчети седмица преди крайния срок, се предвижда поетапното им подаване, като едноличните търговци да правят публикациите от 01 януари до 30 април, СД, ООД и ЕООД от 01 април до 31 май, а държавните предприятия, ЕАД, АД, КД и КДА- от 01 май до 30 юни. Запознати коментират, че това едва ли ще помогне, като се има предвид, че вече сме средата на октомври, а все още не са публикувани в търговкия регистър, подадените за обявяване отчети още в първата десетдневка на юни тази година.


Друга важна промяна, касаеща търговкия регистър, се предвижда в търговския закон и тя въвежда публичност на акционерите в акционерните дружества и книгите на акционерите и всяка промяна в тях задължително се вписва в търговския регистър в седемдневен срок от узнаването и от управата на съответното дружество.


Скриват данните в Търговския регистър и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

В законопроекта се предвижда защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в търговския регистър, се оповестяват без тази информация, като изключение се прави за информацията, за която със закон се изисква да бъде оповестена. Като допълнителна защита на личните данни се предвижда, заявителят да представя и преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.


Тъй като в самия законопроект липсва точна дефиниция, шефът на правния екип на програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов пред "Дневник" коментира, че най-вероятно това означава, че ще се заличават и ЕГН-тата. В такъв случай, според него, биха се нарушили европейските изисквания за публичност на компаниите.


Фактически по този начин се обезмисля цялата публичност на търговския регистър, тъй като става невъзможно да се проследят връзките между отделните участници в стопанския оборот, включително и конфликтите на интереси, поради невъзможността за точна идентификация на съответните лица- съдружници, представляващи, акционери и т.н.


С оглед ограничаване на публичността на търговския регистър, новият законопроект предвижда публичност само за базата данни, съставляваща търговския регистър, но за достъп до делата на търговците от интересуващия се ще се изисква или лично да се представи молба и документ за самоличност на гишетата на агенцията, или да се идентифицира с електронен подпис, или да се идентифицира с електронен сертификат, издаден от агенцията.


Според Кашъмов това е парадокс- търговците, които са публични личности получават защита, а гражданите ще бъдат проследявани.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър


Проект на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон

Мотиви към проект на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон


Източник: Министерство на провосъдието

Автор: Екипът на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД


 


 

 

След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят


12.08.2010 г

Едноличните търговци и клоновете на чужди компании, които не се пререгистрират до 1 януари 2011 г., автоматично да престанат да съществуват и да бъдат заличени. Търговските дружества и кооперациите пък да бъдат извадени от оборота, като им се забрани да се разпореждат с имуществото си, да сключват сделки и да се разплащат. Това предлага Министерството на правосъдието за предстоящата ликвидация на около 930 хил. търговци, които не са се вписали наново до изтичането на задължителния за това срок до края на 2010 г.


Според проекта на ведомството на Маргарита Попова след Нова година непререгистрираните акционерни дружества, тези с ограничена отговорност или командитните ще могат само да плащат заплати на служителите и задължения към държавата, а всички останали техни сделки ще се считат за нищожни.


До 30 април 2011 г. Агенцията по вписванията ще трябва да обяви на сайта си два списъка на непререгистрираните - на едноличните търговци и клоновете на чужди фирми и на дружествата и кооперациите. С това ще се счита, че всички учреждения, данъчните, банките и кредиторите са уведомени за изваждането им от оборота. Според проекта след това започва да тече срок от една година, в който всяко заинтересувано лице може да поиска за даден търговец да започне производство по ликвидация. Това право се дава на много широк кръг от физически и юридически лица - от всеки, с който фирмата води дела, до съдебен изпълнител или доставчик на обществени услуги, както и на всички кредитори.


Предложението на министерството е за процедурата по ликвидация да се плаща с имуществото на непререгистрираното дружество. За ликвидатори ще се назначават представляващите фирмата или самия кредитор, ако поиска. Цялата процедура трябва да приключи за една година след влизането на ликвидатора в дружеството. Ако установи, че фирмата няма имущество, средства и вземания, той ще трябва да поиска започване на процедура по несъстоятелност.


Според проекта кредитор може да плати за ликвидацията, като след разпродажбата на имуществото на дружеството пръв ще получи разноските си. Министерството е изоставило предишната си идея всеки кредитор, който иска да започне ликвидация на дадена фирма, да предплaти на Агенцията по вписванията 4 минимални работни заплати. В края на 2013 г. всички фирми, които са останали във висящо положение - не им е проведена ликвидация, но тъй като не са пререгистрирани, нямат право да сключват сделки, ще бъдат заличени служебно.


Източник: Дневник


 


 


Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от

Министерство на правосъдието


12.08.2010 г

От 1 януари 2011 г. достъпът до търговския регистър, който по закон е публичен, да стане платен, предлага Министерството на правосъдието. Публичността на информацията за фирмите е от изключителна важност за сигурността на бизнеса и именно с този основен мотив преди четири години беше създаден единният електронен търговски регистър, до който всеки да има неограничен достъп.


Ведомството на Маргарита Попова обаче днес огласи поправки в Закона за търговския регистър, според които цялата информация за търговците ще е може да бъде проверявана само след регистрация и заплащане на такса. За целта ще се изисква електронен подпис или кредитна карта. В останалите случаи информацията ще се получава на място в Агенцията по вписванията срещу лична карта. Не е уточнено дали ще се плаща за всеки отделен документ или цялото фирмено дело.

 

Според проекта безплатна и общодостъпна остава информацията само за името на фирмата, датата на регистрацията, седалището й и адреса на управление. Всеки може да види и списък на актовете, обявени от дружеството, но за да ги прочете, ще трябва да си плати. Според мотивите за промяната "С регистрирания и платен достъп се осигурява възможност за проследяване и контрол на потребителите на информация от търговския регистър, съдържаща лични данни". Не е регламентирано обаче кой ще проследява справките в дадено фирмено досие.


Проектът приема за лични данни ЕГН, номер на личната карта и постоянен адрес на търговеца. Не е ясно защо само срещу заплащане ще може да се научава кой управлява или представлява дадена фирма и кои са собствениците й. Няма мотиви и за вкарването в "платения пакет" на основни актове на дружеството като устав и решения на общото събрание. На фирмите се дава възможност по собствено желание и преценка да "разсекретяват" свои документи, като изтрият от тях личните данни.

 

От Министерството на правосъдието са уверили, че бъдещите такси ще бъдат регламентирани с поправки в тарифата на Агенцията по вписванията, към която е търговският регистър, като размерът им ще включва само необходимите разходи на агенцията за предоставяне на поисканата информация. "Въпросът не е в размера на таксата, а в това, че не може достъпът до търговския регистър да е съвършено безконтролен", коментира шефът на Агенцията по вписванията Анастас Георгиев.


В мотивите няма финансов аргумент за въвеждане на платения достъп. Агенцията по вписванията е едно от на-добре печелещите държавни ведомства. Данните показват, че тази година до юни приходите й са 60 млн. лв., а разходите малко над 16 млн. лв. "Разчитам този проект като ограничаване на прозрачността. Публичните фигури са длъжни да търпят по-голяма публичност, а търговците са публични фигури по отношение на дейността, с която се занимават.

 

Всеки, който иска да печели, е длъжен да огласява тази информация заради сигурността на кредиторите си. Това е особено важно в страна, в която измамите изобилстват", заяви шефът на правния екип на фондация "Програма Достъп до информация" Александър Кашъмов. Според него въвеждането на платен достъп е проблем за публичността. "Създават се административни пречки за достъпа до информация, тъй като се иска електронен подпис или кредитна карта, а който ги няма, като повечето от хората, ще трябва да ходи лично до Агенцията по вписванията", обясни юристът.

 

Според него възможността да се проследи кой е проверявал дадена фирма е в полза на престъпността. "Мафията ще знае кой следи, кой се интересува, кой журналист готви разследване. Да се дава възможност за проследяване не е обусловено от друг освен от нечист интерес", заяви Кашъмов.


Той определи като абсурд скриването на ЕГН на търговец - "Нали трябва да знаеш за кой Иван Петров Иванов става дума - роденият през 1942 г. или 1976 г." Според юристи липсата на яснота кой и как ще "проследява и контролира" направените справки в регистъра ще доведе до нов тип злоупотреби и корупция, защото се създава възможност за нерегламентирана търговия с информация. Идеята за ограничаване на пълния безплатен достъп до търговския регистър тръгна от три бизнес организации с мотив защита на личните данни и борба с кражбите на фирми. Но дори и в проекта, който те изработиха, оставаше доста повече открита за всички информация за фирмите. В проекта на правосъдното министерство няма и дума за обещаната на Брюксел поправка, която да улесни достъпа до информация за собствеността на акционерните дружества - след миналогодишната критика в доклада на Европейската комисия за липсата на актуални данни за акционерите.


Като мярка за борба с опашките Министерството на правосъдието предлага всички заявления от фирмите към търговския регистър да се подават само по електронен път. Освен това се въвеждат различни срокове за подаване на финансовите отчети: за ЕТ - до 30 април, за ООД, събирателни дружества и кооперации - до 30 юни, а за акционерни и държавни дружества - до 30 юли.


Източник: Дневник 

 

 

3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет


07 юни 2010

Над 27 000 търговци подлежат на санкция от НАП, защото не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Агенцията по вписванията. Глобата е в размер между 2000 и 3000 лева и е регламентирана в Закона за счетоводството. НАП, съвместно с Агенцията по вписванията, са съставили обща база данни с имената на фирмите, пропуснали да обявят публично отчетите си за дейността през 2008 г. Срокът за подаването им е изтекъл точно преди година – през юни 2009 г.

 

Приходната агенция вече съставя актове за фирмите, пропуснали да подадат отчети. Санкциите за тези дружества, които макар и закъснели, подадат годишния си отчет, ще бъдат по-малки, отколкото на неподалите изобщо – категорични са от НАП.


От агенцията по приходите напомнят, че до края на този месец изтича срокът, в който търговците трябва да подадат своите годишни финансови отчети през 2009 г. Подаването им става в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и ще предотврати бъдещи санкции.


Източник: Национална агенция за приходите


 


 

 

На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните

в съдилищата фирми


Близо 1 млн. търговци- ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и т.н. са застрашени от закриване, защото все още не са направили задължителната пререгистрация в Търговския регистър в Агенция по вписванията.


Срокът за това изтича на 31 декември тази година. Ако не подадат документи до края на 2010 г., фирмите ще бъдат закрити. Пререгистрираните, според данните на Агенцията по вписванията, до средата на 2010 г. са едва 225 131. Делът на едноличните търговци от общия брой на непререгистрираните фирми е около 70%, или около 650-670 хил. Очаква се до края на годината броят им да намалее до близо 550-570 хил. Тяхното закриване е по-лесно, тъй като те не преминават през процедура на ликвидация, както търговските дружества.


Припомняме, че според предишната шефка на Агенция по вписванията, непререгистрираните към 31.12.2010 г търговци ще бъдат служебно, но не и безплатно заличени, като за сума за служебно прекратяване на ЕТ се сочеше сума от порядъка на 1000 лева.


 


 


Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност

вече е 2 лева


16.10.2009 г

В Държавен вестник брой 82 от 16.10.2009 г е публикувано изменението на Търговския закон, според което минималния капитал, с който може да бъде учредено дружество с ограничена отговорност е променен на 2 лева, а минималният размер на един дял е 1 лев.


Измененията влизат в сила от 20.10.2009 г /вторник/, което означава, че от тази датата регистрацията на дружества с 2 лева капитал вече съществува, като реална възможност.


Източник: Държавен вестиник.


 

 

 

1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми

Даниела Митева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията:

2009-01-29 16:56

Даниела Митева завършва право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Специализира немско право в института „Германикум“. Работила е като адвокат и като консултант по юридически въпроси към НПО. Била е зам. изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.


- Г-жо Митева, година след старта на Търговския регистър изчистени ли са проблемите?
- Максималист съм и трудно казвам, че всичко е наред, но с гордост мога да заявя, че година след старта имаме отлично работещ Търговски регистър.

 

- Как ще става служебното отписване на фирмите, които не са действащи, но не са и обявени за закриване?
- След края на 3-годишния период за пререгистрация фирмите, за които не са подадени документи, ще бъдат заличени служебно. Преди това ще бъдат назначени лица, които да извършат проверки на имуществото им. След това ще изпращаме призовка за изплащане на таксата, която собствениците им дължат на Агенцията по вписванията. Няма да има автоматично заличаване, а процедура, която ще струва петорно по-скъпо, ако го направи държавата. Затова чрез вестник „Класа“ искам да призова: Закрийте си фирмите, които не работят, защото, ако те бъдат заличени служебно от държавата, това може да ви струва поне 1000 лв.


- Защо се бави завършването на имотния регистър?
- В България след Освобождението през 1889 г. е въведена персоналната система на вписване на актовете на имотите, които подлежат на обявяване и заличаване. Това означава, че на съответното лице се води какъв имот притежава и каква е неговата собственост. През 2002 г. бе решено да се премине от персонална система към реална система. Тоест да се създаде имотен регистър в България. Това означава, че се вписва имотът и като данни към него – лицата, които във времето са били собственици или са имали договори за наем или възбрани. Това позволява да се види цялата история – от създаването на имота до настоящия момент. За реализирането на идеята за преминаване от персонална към реална система е взет заем от Световната банка. Това не е процес, който може да приключи за една, две или пет години, защото ние имаме информационна система у нас, която действа от 1996 г. Оттогава насам всички данни се въвеждат в електронен вид. Информацията от посочената година назад – вие знаете, че ние съхраняваме документи за 100 години, не е въведена в системата.


- Какво означава това - че ще имаме пълен имотен регистър след десетилетия, когато въведем всички данни?

- Да, така е. Ще имаме имотен регистър тогава, когато всички актове, които се съхраняват в нашите служби, се въведат в информационната система. Така с натискането на един клавиш ще може да се види цялата информация за даден имот. Тоест няма забавяне при създаването на имотен регистър, защото става дума за процес, който продължава. През последните две години той се развива много интензивно. От 2006 г. насам ние създадохме информационната система. Тя ще е базата, върху която ще стъпи имотният регистър и ще позволява да се прави справка както по лице, така и по имот.


- Сметната палата обяви, че не може да направи пълна проверка на имотното състояние на министри и депутати, тъй като Търговският регистър не е пълен. Защо?
- Ако трябва да се направи справка за дадено лице в момента, тя се извършва на две части – първо се проверява нашата система от 1996 г. насам дали има прехвърляния на даден имот, и отделно се прави по азбучниците дали има вписвания за времето от 1995 г. назад във всички 113 структури в страната и в актове отпреди 100 години.


- Какъв е изходът?
- Ние предложихме три варианта. Ако бъдат отпуснати около 100 млн. лв., за 5-8 години регистър ще има. Ако липсват средства, въвеждането на информация ще става по повод сделка. Третата опция е смесен подход – да се намира частично финансиране, за да се покриват разходите за обхващане на атрактивни райони, където има много сделки. В останалите региони регистърът ще се попълва по повод сделка.


- Има ли начин при прехвърлянето на информацията от единия регистър в другия да се извършат измами с имоти?

- Никаква възможност няма. Процесът се нарича „миграция на данни“. Тоест информацията от съществуващите регистри се извлича автоматично и се „налива“ в новата система. Не може да има никакво вмешателство или загуба на данни, които вече са въведени.


- Няма ли опасност при сканирането на старите документи да „изчезне“ нотариален акт?
- Ние вече сканирахме документите от 1990 г. до 2006 г. Процесът е изключително строго регламентиран и грешка не може да стане. Напротив, при преснимането на актове констатирахме, че са допускани грешки от нашите служители – например два акта с един и същи номер. В такива случаи специална комисия прави протоколи и описания, които изключват загубата на нотариален акт. Освен това всеки имот е описан на три места - в азбучниците, в досиетата и в книгите с подвързаните нотариални актове. Информацията се засича от три източника и от различни хора, след което се проверява.


- Тогава защо наличието на регистър не спира измамите с недвижими имоти?
- Едната от схемите е свързана с т.нар. групи брокери, в които участват „подходящи“ нотариус и съдия. След като въведохме новата информационна система, няма начин на място локално в една служба да се извършват вмешателства. Никой не може да направи корекция по отношение на вписване, което е извършено. След въвеждането на информацията партидите се „запечатват“. Има две упълномощени лица на централно ниво в агенцията, които, ако има допусната грешка, по определени разписани правила тя да се отстранява. Но няма вариант за вмешателство в системата. От началото на тази седмица всички 113 местни структури на Агенцията по вписванията вече са включени в единната информационна система, която е централизирана. Тя позволява общ мониторинг на всички вписвания на територията на цялата страна. Създали сме имотна работна група от 10 души, която ежедневно следи всички вписвания. Това е своеобразна контролна група.


- Имат ли вашите служители задължение при съмнение за измама да уведомяват МВР и прокуратурата?
- Нашите служители не са юристи – ние сме техническият персонал, който въвежда в системата отразеното от нотариуса, проверено от съдиите по вписванията. Нямаме право на преценка. Каквото ни нареди съдията, това отразяваме. В него и в нотариуса е отговорността за проверка дали сделката може да бъде изповядана и вписана.


Статията е препечатка от в."Класа" от 29.01.2009 г

бутони за споделяне

RSS канал   Карта на сайта